|

Besvarelse af spørgsmål stillet i byrådets spørgetid 28. august 2018

Favrskov Børns Rettigheder v. Niels-Søren Bøgh, v. Kasper Kay Petersen

Besvarelse af spørgsmål stillet i byrådets spørgetid 28. august 2018

I mail af 23. august 2018 fremsendte I på vegne af foreningen Favrskov Børns Rettigheder nedenstående spørgsmål til besvarelse i byrådets spørgetid.
Spørgsmål relateret til borgerrådgiverens årsberetning
Favrskov Børns Rettigheder anfører, at det af borgerrådgiverens årsberetning for 2017 fremgår, at der mangler relevante dokumenter fra Favrskov Kommune i overdragelserne
af sager til Ankestyrelsen, samt at Favrskov Kommune ikke har en procedure eller et system, der sikrer, at disse fejl ikke kan forekomme.
Spørgsmål 1) Hvad er Favrskov Byråds handleplan for, at dette ikke sker igen?
Svar:
Den sag, der er beskrevet i borgerrådgiverens årsberetning, er en sag fra ældreområdet, hvor nogle partshøringssvar var gledet ud i scanningen. Der var tale om en menneskelig fejl.

Alle forvaltninger arbejder løbende med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen herunder arbejdet med og opfølgningen på ankesager. I forbindelse med behandlingen af klagesager
har Ankestyrelsen offentliggjort en vejledning til kommunerne i forhold til at sende akter til Ankestyrelsen – netop for at undgå mangelfuld fremsendelse af materiale.

Vejledningen er også en tjekliste over de akter, der skal sendes. Tjeklisten indgår som element i vores klagesagshåndtering.
Da børneområdet har jeres særlige interesse, kan der i øvrigt henvises til Byrådets beslutningaf 27. februar 2018, hvor det blev besluttet at gennemføre en analyse af sagsbehandlingen
på børnehandicapområdet med det formål at udforme forslag til forbedringer af sagsbehandlingen – for eksempel i forhold til sagsbehandlingstiden og omfanget af omgjorte sager fra Ankestyrelsen.

Desuden gennemføres i efteråret 2018 et
åbent dialogmøde med borgere og foreninger, hvor alle er velkomne til at fortælle om deres erfaringer med samarbejdet med Børn og Familie med henblik på at få input til noget, der ligger os meget på sinde – nemlig et godt samarbejde og en god kommunikation
med borgerne.
Spørgsmål 2) Når Favrskov Byråd er vidende om, at dette er foregået, hvordan vil Byrådet så undersøge om borgernes sager er blevet afgjort på et forkert grundlag, med tilhørende risiko for brud på borgernes retssikkerhed?
Svar:
Som beskrevet ovenfor under spørgsmål 1 er der alene tale om en enkelt sag. Byrådet har generelt tillid til, at sagerne bliver afgjort på et korrekt grundlag. Skulle der være borgere, der er bekymrede for, at deres klagesager er afgjort på et forkert grundlag, kan de kontakte Ankestyrelsen. Ligeledes er de altid velkomne til at kontakte Favrskov Kommune eller kommunens borgerrådgiver.
Spørgsmål 3) Hvad vil Favrskov Byråd gøre, hvis det konstateres, at praksissen er fortsat efter, at forvaltningen har lovet at dette ikke vil gentage sig i 2018 og frem? Dvs. hvis der fx stadig i 2018 er sendt mangelfuldt eller på anden måde misvisende materiale til ankestyrelsen i forbindelse med ankesager?

Svar:
Da der alene er tale om én sag i borgerrådgiverens årsberetning, er der ikke tale om nogen praksis, jf. i øvrigt svaret til spørgsmål 2.
Uvildighed, offentlig forvaltning og egen virksomhed
Spørgsmål 1) Kan Favrskov Kommune på baggrund af de nuværende retningslinjer ende med en sag, som den der er set i Nordfyns Kommune, hvor der er købt ydelser i
en søsters firma, med politianmeldelse og afskedigelser til følge?
Svar:
Favrskov Kommune kender ikke til de nærmere detaljer i den pågældende sag i Nordfyns Kommune og kan derfor ikke forholde sig til den konkrete sag.
Generelt kan der henvises til, at det er et grundlæggende princip, at offentlige ansatte både skal fremstå som og være upartiske, og at de skal træffe beslutninger og afgørelse ud fra saglige hensyn. Det betyder blandt andet, at en medarbejder ikke må træffe beslutninger og afgørelser på baggrund af egne personlige interesser, herunder ud fra hensyn til familie, venner mv. Der henvises i den forbindelse til pjecen ”God adfærd i det offentlige”, der er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.
Spørgsmål 2) Er det f.eks. i orden i Favrskov Kommune hvis en ledende medarbejder køber ydelser som f.eks. uvildige vurderinger i eget firma til anvendelse i den kommunale sagsbehandling?

Svar:
Nej.
Spørgsmål 3) Må en medarbejder købe eller henvise til ydelser i eget eller kollegas firma via sin kommunale stilling?
Svar:
Svaret er det samme som i spørgsmål 2. Det kan imidlertid ikke afvises, at der kan forekomme helt enkeltstående og sjældne tilfælde, hvor der vil være tale om gråzoner.
Spørgsmål 4) Hvis tvivlssager rejses, hvordan foregår undersøgelsen så?
Svar:
Kommunen har både som myndighed og arbejdsgiver en pligt til at undersøge en sådan sag. Hvordan undersøgelsen tilrettelægges afhænger altid af den konkrete situation.
Spørgsmål 5) Hvilke konsekvenser vil sådanne sager evt. have for implicerede medarbejdere?

Svar:
Det vil altid være en individuel vurdering, som afhænger af de konkrete omstændigheder i sagen. Eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser for en medarbejder kan eksempelvis være en tjenstlig samtale, advarsel, afskedigelse eller i yderste konsekvens en bortvisning – og dette håndteres internt som et personaleanliggende.
Til din orientering kan jeg oplyse, at dit spørgsmål og svaret vil blive sendt til lokalpressen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

Venlig hilsen
Ulrich Remien Zickert
Sekretariatschef

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Indbrud i Hammel

Indbrud i Hammel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Spritkørsel på Motorvejen ved Hinnerup

Spritkørsel på Motorvejen ved Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Møder i Netværksgruppen

Møder i Netværksgruppen

Borgere med senfølger efter kræftbehandling kan nu sætte x i kalenderen for nedenstående datoer, hvor vi mødes kl. 18.30-20.30 i Mødelokale Udsigten (1. sal) på Hinneruplund, Herrredsvej 16, Hinnerup ... læs mere
Forskere kaster lys på Favrskov

Forskere kaster lys på Favrskov

Tre forskere fra Aalborg Universitet spiller en aktiv rolle i projektet ”Trivsel i hverdagslivet”, hvor de observerer og spotter udviklingspotentialer ... læs mere
Forår og lærkesang

Forår og lærkesang

af Eigil Jacobsen På denne usædvanligt milde februarsøndag fandt jeg atter min cykel frem fra vinterhiet. Det var morgen og solen var lige ved at stå op. Herligt at komme ud og mærke luften og trampe af sted på min ... læs mere
Her stinker det i danskernes hjem

Her stinker det i danskernes hjem

Danskerne generes af lugt fra især afløb, køleskab, vaskemaskine og opvaskemaskine, viser undersøgelse ... læs mere
Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK - Dansk Revision Cup 2019 i weekenden

HSK – Dansk Revision Cup 2019 i weekenden

af Gert Jensen, fodboldformand i HSK ... læs mere
Børn og Familie klar med den første kvalitetsrapport

Børn og Familie klar med den første kvalitetsrapport

Rapporten viser, at arbejdet med tidlig opsporing og tidlig indsats for at sikre børns trivsel er på rette vej. Resultaterne er også med til at pege på tre nye indsatsområder ... læs mere
Loading...