|

Besvarelse af spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 26. novemer 2019

Til John Jeppesen ang. Kyllingeproduktion i Lyngå

John Jeppesen

I mail af 22. november 2019 stillede du nedenstående spørgsmål til besvarelse i Byrådets spørgetid.
Spørgsmål 1: Baseret på erfaringer fra ansøgning om en kyllingeproduktion nær Lyngå, har jeg erfaret at Favrskov Kommunalbestyrelse har den praksis, at ansøgninger om opførelse af nye stalde i det åbne land håndteres administrativt, og ikke i behandles af kommunalbestyrelsen.
Jeg vil gerne spørge kommunalbestyrelsen, om I vil ændre forretningsgangen, således at godkendelser, der indebærer opførsel af nye staldbygninger på åben mark, fremover vurderes og godkendes af kommunalbestyrelsen, ud fra en begrundet anbefaling fra forvaltningen?
Svar: Sagsbehandling på landbrugsområdet er delegeret til Teknik- og Kulturforvaltningen. Det er almindeligt, at generel myndighedsudøvelse og almindelig sagsbehandling – i overensstemmelse med den eksisterende lovgivning, vedtagne politikker og retningslinjer – er henlagt til administrationen. Det gælder bl.a. konkrete afgørelser og beslutninger, der ikke er af politisk karakter, men som beror på en sagkyndig vurdering af f.eks. tekniske eller juridiske forhold. Dette er i høj grad gældende for godkendelser af husdyrbrug, der altovervejende er et teknisk specialistarbejde. Sagsbehandlingen er i overvejende grad styret af den gældende lovgivning, der giver kommunerne et forholdsvist begrænset råderum for egne vurderinger i godkendelsesarbejdet.

Teknik og Kultur har siden oprettelsen af Favrskov Kommune i 2007 stået for administrationen og godkendelser af landbrug. I kommunens første år fastlagde Teknik- og Miljøudvalget rammerne for forvaltningens afgørelser i et såkaldt administrationsgrundlag. Siden 2013 udstikkes rammerne for forvaltningens afgørelser af vejledninger fra Miljøstyrelsen samt de tilpasninger, der følger af afgørelser fra Natur og Miljøklagenævnet.
Byrådet finder på baggrund heraf, at kompetencefordelingen mellem administration og det politiske niveau inden for husdyrområdet fungerer tilfredsstillende.
Teknik- og Miljøudvalget kan, hvis der er politisk ønske om det, få konkrete sager forelagt til beslutning. Det har man ikke ønsket i den konkrete sag. Til gengæld har både ansøger og borgerrepræsentanter fra Lyngå haft foretræde for udvalget. Udvalget fastholder på baggrund af dette foretræde, at afgørelsen også i denne sag træffes administrativt.
Spørgsmål 2: Husdyrbruglovens § 23, er ret klar i ord og intention, og siger ”Ny bebyggelse skal placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer” Så er der en undtagelsesbestemmelse, der siger: ”Medmindre der foreligger en særlig begrundelse for en anden beliggenhed”.

Bør hensynet til landskabelige værdier og borgernes interesser ikke vægtes tungt, og begrunde at de folkevalgte altid tager ansvar for, om en sådan særlig begrundelse for byggeri i det åbne land foreligger i hver enkelt sag?
Svar: Som udgangspunkt skal nye bygninger placeres i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. Kommunen kan foretage en konkret vurderingen af, om der foreligger en særlig begrundelse for at fravige dette udgangspunkt.
Særlige begrundelser kan være:

 overholdelse af lugtkrav i forhold til omboende  overholdes af krav i forhold til natur  hensyn til driften

 hensyn til landskab.
I det konkrete projekt er det blevet fravalgt at placere de nye bygninger i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. De eksisterende bygninger ligger tæt på stærkt skrånende terræn. Hvis de nye bygninger bliver placereret i tilknytning til de eksisterende, vil det medføre en væsentlig påvirkning af landskabet, bl.a. i form af terrænregulering.
I det konkrete projekt kan den valgte driftsform (kyllingestalde med adgang til hønsegårde) også være en begrundelse for den ansøgte placering af bygningerne på bar mark.
I forhold til hensynet til landskabet kræver det en grundig faglig vurdering at nå frem til den bedste beliggenhed og udformning af projektet. I vurderingen af projektets påvirkning af landskabet vil der blandt andet blive lagt vægt på følgende forhold:  hvordan projektet indpasses i den eksisterende bebyggelsesstruktur

 udpegninger i kommuneplanen  hvor projektet skal placeres i terrænet  omfanget af nødvendig terrænregulering  områdets geologiske karaktertræk  kulturhistoriske værdier  om projektet kan tilpasses landskabet ved eksempelvis beplantning  størrelsen af det samlede bebyggelsesareal  anlæggets dimensioner.
Vurderingen af den landskabelige påvirkning er delegeret til forvaltningen med samme argumentation som under spørgsmål 1.
Til orientering kan jeg oplyse, at jeres spørgsmål og vores svar vil blive sendt til lokalpressen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.
Venlig hilsen
Ulrich Remien Zickert Sekretariatschef

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Spritbilist i Hammel

Spritbilist i Hammel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Mange har budt ind på direktørjob i Favrskov

Mange har budt ind på direktørjob i Favrskov

31 ansøgere vil være Favrskov Kommunes nye direktør for Social og Sundhed ... læs mere
InSide med i forskningsprojekt

InSide med i forskningsprojekt

Sammen med 34 andre kulturhuse deltager InSide i et stort forskningsprojekt ... læs mere
Hvilken kurs sætter de i Venstre?

Hvilken kurs sætter de i Venstre?

Svaret blæser i vinden… ... læs mere
Jazz i Café Sløjfen

Jazz i Café Sløjfen

Red Hot Four+1 leverer den gode frokostjazz stemning ... læs mere
Få sat pris på guldet!

Få sat pris på guldet!

Besøg vurderingseksperterne fra Lauritz.com i Lilleåsalen og få sat pris på arvegodset ... læs mere
Vi var folket

Vi var folket

Hvordan står det egentlig til i den tidligere Østblok? ... læs mere
Vil du også mindske din kræftrisiko i 2020?

Vil du også mindske din kræftrisiko i 2020?

Ved du, hvorfor man får kræft? Det er spørgsmål, vi er mange, der gerne vil have svar på. Kræft er en folkesygdom, men heldigvis er der håb endnu, for 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges ... læs mere
Nye genbrugspladser i Favrskov

Nye genbrugspladser i Favrskov

Vi skal genbruge og genanvende endnu mere af vores affald ... læs mere
Hørte i lige SEJE Puk fra U11 piger på DR P4 Østjylland..? 🤩🙏

Hørte i lige SEJE Puk fra U11 piger på DR P4 Østjylland..? 🤩🙏

Hun var bare sej da hun lige for lidt siden var i radioen og fortælle om hvorfor det er fedt at spille håndbold i Hadsten Håndbold 💙🧡 ... læs mere
Loading...