|

NYT fra Ældrerådet i Favrskov Kommune

Formand Erik Bertelsen fortæller om et aktuelt emne – nemlig DEMENS

Demens – et indsatsområde i Favrskov kommune

Baggrund
Ældrerådet i Favrskov kommune, har besluttet at Ældrerådet hvert halve år, ud over de almindelige opgaver, vil fokuseres på et aktuelt emne.  Det er hensigten at give konkrete anbefalinger og indstillinger til at bevare, forny eller ændre tiltag på området.
Målgruppen for Ældrerådets oplæg er således politikerne og administrationen i Favrskov kommune. Ligeledes ved at fokusere på området, fremme opmærksomhed generelt og skabe en debat om det aktuelle emne.

Demens

Andet halvår 2018 har der været fokuseret på demens.

Ældrerådet har haft besøg af Favrskov kommunes distriktsleder, Pia Hedegaard, gruppe leder for demensteamet Rikke Moesgaard Skjødt og demenskonsulent Gitte Vitting Andersen.

Ligeledes mødtes med nogle pårørende til demens, samt besøgt demensplejecenteret Tinghøj og kolonihavehuset i Hadsten. Der har herudover på forskellige måder været forsøgt at afdække området.
Der har også været deltagelse i konferencer om emnet.

Der har været afdækket forhold inden for flere områder, bl.a.

 • Perioden når sygdommen konstateres
 • Forhold vedrørende plejepersonale, visitation, demens konsulenter mfl.
 • Tiden i eget hjem
 • De nære pårørendes situation
 • Tiden på plejecenter som demens
 • Når pårørende til demensramte fortsat er på arbejdsmarkedet
 • Tiden efter at den demens ramte, ikke er her mere.

Fakta
Demens er en sygdom i hjernen, ikke en tilstand. Ud fra det oplyste har Favrskov Kommune kontakt til 400 af de ca. 600 demens berørte borgere, der ifølge i statistikken har en demenssygdom i kommunen.
Hver demens ramt person, vil give et væsentlig større antal nære pårørende der er berørt.

Generelt om Favrskov kommunes håndtering af demens
Det er Ældrerådets oplevelse at der gøres en stor, engageret og helhjertet indsats for demensramte i Favrskov kommune. Såvel medarbejdere som ledelse, ønsker at være der for den sygeramte og de pårørende.

Ældrerådet tager som udgangspunkt, at der i Favrskov kommune udarbejdes en demenspolitik som Folketinget har målsat i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

 

Tendenser og overvejelser
Generelt bliver den person der bliver ramt af demens, svagere og svagere, ofte over længere tid. Det bevirker alt andet lige, at nærmeste pårørende gennem ofte lange perioder, overtager mere og mere ansvar og flere og flere opgaver og beslutninger.
Det kan for mange pårørende give en fysisk og psykisk nedslidning og udfordring.

Der kan let opstå etiske dilemmaer når den raske skal overtage ansvaret for den demensramte og familiens fremtid. Det kan give personlige udfordringer og til tider psykiske problemer.

En person, der får en demensdiagnose, kan sagtens have mange gode år som hjemmeboende, inden vedkommende bliver så syg, at der bliver behov for plejebolig og hjælp 24 timer i døgnet. Med den rette støtte er der gode muligheder for at leve et aktivt liv i en årrække trods sygdommen.

Ofte er det ikke kun pleje opgaver den demente har brug for hjælp til. Opgaver er udover pleje af den demensramte, også ofte udvidet til de mange usikre situationer om fremtiden den pårørende står i.
Medens den demensramte bliver svagere og svagere, skal den pårørende blive stærkere og stærkere.

 

Det er Ældrerådets opfattelse, at plejen af demens ramte normalt, fungerer godt, hvorimod der kan være et indsatsområde for hjælp til de pårørende.

 

Påpegede problemer

Der er i dialog med pårørende konstateret, at dialog med de kommunalt ansatte til tider kan opleves tung.  Der opstår situationer hvor der mangles respekt for pårørendes nye situation. En situation med dobbelte rolle med ansvar for eget liv, for familiens fremtid og samtidig overtage større og flere opgaver for den demensramte.

Der er efterspurgt større respekt for den pårørendes nye situation, at der ses på dem som mennesker med eget liv og ikke som en opgave.

 

Der efterlyses generel større viden hos personalet om demens og adfærd hos den demensramte. Ligeledes at demenskonsulenter går foran med at hjælpe pårørende med at vise veje ind i den nye situation.
Også at der er en vejledning om de den forventede udvikling hos den demens ramte.

 

Forslag til fokusområder i Favrskov Kommune

 1. Kompetencer og tidlig opsporing

Det er vigtigt at plejepersonalet, der kommer i hjemmet, har en særlig faglig viden om demens, både generelt niveau og på mere specialiseret niveau.

Mange får i dag stillet en evt. demensdiagnose tidligere i sygdomsforløbet (og evt. også i en yngre alder), end det ofte var tilfældet for år tilbage.
Kommunen bør aktivt sikre en dialog med praktiserende læger, for at fremme en bevidsthed om tidlig opsporing. Målet er at flest mulige tidligt udredes, for at sikre mest mulig forebyggelse.

Emnet kan være tabubelagt og derfor er der brug for ærlig og reelle faglige kompetencer i dialog mellem fagperson og borger.

 • Derfor løbende kompetenceudvikling af fagpersonale, så de kan løfte opgaven for såvel den demens ramte, som de pårørende.

 

 1. Mulighed for et aktiv liv

Det er vigtigt at have fokus på flytningen fra egen bolig til plejebolig, så det håndteres på bedste måde, for både den demensramte og lige så vigtigt for ægtefællen.

Mange demente i eget hjem, passes af ægtefællen og det kan være forbundet med en betydelig og langvarig psykosocial belastning, som kan medføre nedsat helbred, social isolation, angst m.m.
 

 • Derfor er det vigtigt med deltagelse i pårørende gruppe ol. for den raske ægtefælle. Hjælp til den pårørende om praktiske livsforhold ol. Gode aflastningstilbud og hjælp af personer med kendskab til demenssygdommen og lign. tiltag
  Det er en overvejelse værd, om der er gode nok muligheder for at være fysisk aktiv med demens, mødesteder for patienter og pårørende og så videre.

Det stiller nye krav til at tænke mere rehabiliterende og forbyggende i forhold til, hvad der skal udbydes af tilbud til borgere med demens.
 

 1. Demens venlige boliger og helt nye boformer
  Der bliver flere og flere demensramte. Det vil være godt at gennemtænke boliger – og dens indretning. At der kan være mulighed for at flytte i demensvenlige boliger.
  Ægtefæller til demensramte og nære pårørende, bliver altid belastet i eget hjem.
 • Derfor er det vigtigt der er de nødvendige tilbud om demens venlige boliger, der opfylder nutidens og fremtidens ønsker og behov.

Favrskov kommune bør snarest og gerne i 2019 afholde en konference om hvordan kommunen bedst fremmer demensvenlige boliger. Målet kunne være at afdække hvilke nye tiltag der kan tages i kommunen, for at fremme helt nye indretningsmåder og boligformer. Afdække muligheder og hvad vi overordnet ønsker at fremme på længere sigte.
Kommunen burde arbejde på at demens venlige boliger er et lovkrav ved byggeri.

Fire konkrete anbefalinger til Favrskov kommune

Kurser og undervisning
Favrskov kommune burde tilbyde kurser og undervisning til nære pårørende om den nye situation, når demens rammer familien. Ligeledes direkte undervisning i de forskellige faser under sygdomsforløbet.
Ikke kun orienteringsmøder, men læringsforløb.

Psykolog samtaler til pårørende
Mange pårørende mister tab af egen livskvalitet, gennem forløb med nær familie med demens. Der burde tilbydes et antal gratis psykolog samtaler, til de nærmeste pårørende, så de kan få værktøjer til selv at få livskvalitet tilbage.

Aflastning af pårørende

Den demente kræver ofte fuld opmærksomhed fra ægtefællen. Der bør gives mere hjælp til den raske ægtefælle med aflastning og mest muligt konkret hjælp.
Vedkommende bør i rimelig udstrækning kunne fortsætte sit liv som før ægtefællen blev ramt af demens.

Personaleadfærd
Det er helt afgørende at personalet der omgås såvel demens som deres påkørende, er bevidste om at de er i en sårbar situation. Bevidsthed om kommunikation og dialog bør opprioriteres, så der tages hensyn til almindelig respekt for mennesker i en sårbar situation.

 

 

Favrskov kommunes Ældreråd november 2018 /EB

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.DET GIVNE...

DET GIVNE…

Kurt Villy mindes en tankevækkende klumme af Ole Juul. Om at miste livet - midt i livet. Læs Ole Juul her på PingvinNyt ... læs mere
Indbrud i Søften

Indbrud i Søften

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Sindets Uge sætter fokus på mental sundhed

Sindets Uge sætter fokus på mental sundhed

Favrskov Kommune slår dørene op til et alsidigt program i Sindets Uge 7.- 11. oktober 2019. Med blandt andet foredrag, workshops, cafeer og åbent hus sætter kommunen fokus på den mentale sundhed for alle borgere ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 434.

Ugens naturbilleder nr. 434.

Det er ikke meget blå himmel september har budt på indtil nu. Vi må jo ha' noget til gode. Idag kommer du med på tur i skov og ved mark ... læs mere
Er der en voksen til stede?

Er der en voksen til stede?

”Hensyn-sygen” på Københavns Universitet er atter brudt ud ... læs mere
Ny storparcel i Hadsten i udbud

Ny storparcel i Hadsten i udbud

Storparcellen på Gl. Sellingvej 12 i Hadsten bliver udbudt til tæt-lav bebyggelse i to etager ... læs mere
ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

En mejeriejer, en boghandler, en førstelærer. Alle medvirkende til en aktiv og levende stationsby, og alle bidrog de til dette fine postkort fra Hadsten ... læs mere
Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

 Den 21. - 22. september  kl. 10 - 17 i Søften ... læs mere
Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK samarbejder med anden fodboldklub

HSK samarbejder med anden fodboldklub

Holdsamarbejder er ikke altid "lutter lagkage", men jeg er glad for, at jeg kan berette om en god historie fra pigefodboldens verden ... læs mere
Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Kom til en hyggelig aften i den lokale biograf med læseinspiration og film ... læs mere
Loading...