|

Skiltepolitik for Favrskov Kommune

Skiltepolitik for Favrskov Kommune er vedtaget af Favrskov Byråd 26. februar 2019.

Skiltepolitikken er udarbejdet for at fremme kvaliteten af skiltningen i Favrskov Kommune og sikre, at ansøgninger om skilte i Favrskov Kommune vurderes på et ensartet og tidsvarende grundlag. Skiltepolitikken gælder for skilte, der kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Politikken er udarbejdet med henblik på at sikre en balance mellem, at virksomheder, foreninger og andre har mulighed for at foretage skiltning og informere om arrangementer og lignende, og at skiltningen sker med omtanke og respekt for det omkringliggende bymiljø, landskabet, trafikafviklingen og med hensyntagen til skiltenes naboer.

Skiltepolitikken kan anvendes af borgere, bygherrer og virksomhedsejere til at få et billede af, hvilke overordnede hensyn der inddrages i sagsbehandlingen ved ansøgninger om skiltning.

Det er Byrådets overordnede politik for opsætning af skilte, at:
• Virksomheder må skilte med virksomhedens/butikkens navn, logo og lign. Reklameskiltning for enkeltprodukter og mærker tillades som udgangspunkt ikke på faste, permanente skilte. Reklamering for enkeltprodukter tillades på digitale skilte.

• Skiltningen skal tilpasses nærområdets karakter og skala. Skiltningen skal begrænses til det nødvendige, og ingen skilte må være så store, at de dominerer en bygningsfacade, et byområde eller landskabet.
• Skiltningen skal tilpasses bygningens størrelse, arkitektur og omgivelser. Skilte må således ikke dække markante bygningsdetaljer og skal i videst mulig omfang følge opdelingen af vinduer, døre og porte.

• Udformning og placering af flere skilte på samme facade for forskellige butikker og virksomheder skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning.

• Skæmmende og dominerende reklamer – som billboards, rullereklamer, bannere og lignende skal som udgangspunkt undgås og tillades ikke som permanente reklamer.

• Opsætning af digitale skærme og infostandere kan opstilles i et begrænset
omfang, men skal tilpasses og tage hensyn til omgivelserne i forhold til størrelse, placering, antal, lysstyrke, frekvens i billedskift og lignende og skal opstilles med særlig hensyntagen til trafiksikkerheden. Opstilling af flere lysreklamer i samme område skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning.

2
Bilag
Lovgivning og praksis
Regulering af skilte kan ske efter planloven, byggeloven, bygningsfredningsloven, naturbeskyttelsesloven, vejloven, privatvejsloven og færdselsloven. Herudover administreres skiltning på baggrund af lokalplaner og servitutter.

Planloven
Hvis der ønskes opstillet et skilt i et område, der er omfattet af en lokalplan, skal skiltningen overholde lokalplanens bestemmelser, med mindre der kan meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser.
Hvis der ønskes opstillet et skilt i landzone vil der kunne være krav om, at der skal indhentes forudgående landzonetilladelse.

Byggeloven
Fritstående skilte kræver byggetilladelse jf. byggelovens § 2, stk. 1, og en tilladelse kan gøres afhængig af, at skiltet får en ydre udformning, hvorved der opnås en god helhedsvirkning i forbindelse med dets omgivelser, jf. byggelovens § 6d, stk. 1. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne, ellers kan det medføre forbud eller påbud jf. byggelovens § 6d, stk. 2.

Skilte der altid kræver byggetilladelse er:
• Pyloner og fritstående skilte, såfremt de er mere end 1 meter høje og skiltet
har et areal på ½ m2 eller derover.

• Alle former for elektriske skilte, lysreklamer og lignende.
• Skilte på og ved bevaringsværdige bygninger.

• Større markante skilte på meget synlige og eksponerede steder vil som udgangspunkt også kræve byggetilladelse.

Bygningsfredningsloven 
Ifølge bygningsfredningslovens § 10 skal skilte på facader og tagflader på fredede bygninger have tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen.
Naturbeskyttelsesloven

I det åbne land reguleres skilte i særlig grad af naturbeskyttelsesloven. Skiltning i det åbne land er som udgangspunkt forbudt efter lovens § 21, men der findes visse undtagelser herunder:

• Mindre virksomhedsskilte i tilknytning til virksomheden
• Mindre oplysningsskilte
• Reklamer på idrætsanlæg
• Skilte i erhvervsområder
• Tidsbegrænset opstilling af skilte i forbindelse med trafikkampagner og valg
Der henvises endvidere til Favrskov Kommunes vejledning om ”Skilte i det åbne land”.

3
Vejloven, privatvejsloven og færdselsloven
Som udgangspunkt opsættes skilte på vejarealet af vejbestyrelsen i samarbejde med politiet. Til vejarealet indgår som udgangspunkt hele vejmatriklen med selve vejen, fortove, rabatter og oversigtsarealer.
Alle former for skilte på kommunale vejarealer skal godkendes af Favrskov Kommune, dette uanset om der er tale om midlertidige eller permanente skilte, jf. vejlovens § 102.

Det samme gælder for skilte ved private fællesveje, jf. privatvejslovens § 49.
Der henvises endvidere til Vejdirektoratets pjece om ”Reklamer og trafikfare” som beskriver en række aspekter med betydning for trafiksikkerheden, som bør påses ved opsætning af skilte.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Ugens naturbilleder nr. 434.

Ugens naturbilleder nr. 434.

Det er ikke meget blå himmel september har budt på indtil nu. Vi må jo ha' noget til gode. Idag kommer du med på tur i skov og ved mark ... læs mere
Er der en voksen til stede?

Er der en voksen til stede?

”Hensyn-sygen” på Københavns Universitet er atter brudt ud ... læs mere
Ny storparcel i Hadsten i udbud

Ny storparcel i Hadsten i udbud

Storparcellen på Gl. Sellingvej 12 i Hadsten bliver udbudt til tæt-lav bebyggelse i to etager ... læs mere
ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

En mejeriejer, en boghandler, en førstelærer. Alle medvirkende til en aktiv og levende stationsby, og alle bidrog de til dette fine postkort fra Hadsten ... læs mere
Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

 Den 21. - 22. september  kl. 10 - 17 i Søften ... læs mere
Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK samarbejder med anden fodboldklub

HSK samarbejder med anden fodboldklub

Holdsamarbejder er ikke altid "lutter lagkage", men jeg er glad for, at jeg kan berette om en god historie fra pigefodboldens verden ... læs mere
Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Kom til en hyggelig aften i den lokale biograf med læseinspiration og film ... læs mere
Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi opretter to nye borgerråd, hvor frivillige borgere får mulighed for både at dele deres oplevelser med politiet og drøfte nye tiltag. Målet er at sikre en tæt dialog og inddragelse af borgernes perspektiv ... læs mere
Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Til Alle Patient foreninger – Pensionist foreninger – Ældresagen i Favrskov Kommune ... læs mere
Indbrud i Hinnerup

Indbrud i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...