|

198 studenter sprang ud på Favrskov Gymnasium i Hadsten

Vi bringer – her på Hadsten-PingvinNyt – Rektor Jørgen Christiansens tale – indeholdende Gymnasiets Årsberetning og talen til de nye studenter samt en stor billedkavalkade, som vores fotograf Jørgen Amorsen hjembragte. Hele talen bringes i slutningen af billedkavalkaden.

198 studenter – årgang 2013 – foran Favrskov Gymnasium

 fotos :  Jørgen Amorsen

 

Herunder : Rektor Jørgen Christiansen på talerstolen

 

Herover er Rektor Jørgen Christiansen i samtale med Favrskov`s Borgmester  Nils Borring

 

Festen kan snart begynde

 

Man har vel lov at drømme lidt…..

Herover : lærerne takker eleverne og herunder takker eleverne lærerne for deres 3 år på Favrskov Gymnasiun sammen.

Uden musikledsagelse går det ikke

Herover overrækker Rektor Jørgen Christiansen eksammens-

beviset til en glad student 

                  Sidste dag på Favrskov Gymnasium 

Her kommer Rektor Jørgen Christiansen`s tale – der omhandler Favrskov Gymnasiums Årsberetning og talen til studenterne.

Favrskov Gymnasium

Dimissionen 2013

 

Velkommen til dimissionen 2013. 

 

Velkommen til forældre, pårørende, eleverne, skolens bestyrelse og skolens personale. Men den største velkomst skal STUDENTERNE have. Det er en dag, hvor det er tilladt at være glad! Jeg håber, at vi sammen vil få en festlig men også højtidelig dimission, som I vil tænke tilbage på med glæde.

 

Årsberetningen og talen til studenterne er traditionen tro slået sammen, så jeg starter med nogle få generelle kommentarer til, hvad der er sket i det forløbne skoleår – indadtil og udadtil og vil derefter slutte med nogle få – men velmente – ord til studenterne.

 

Inden jeg går i gang med årsberetningen, skal det nævnes, at jeg om lidt uddeler skolebestyrer Kristian Krarups Skolelegat. Grund­kapitalen er på 35.000 kr. så med dagens renteniveau spæder skolen lidt til, så legatsummen er kr. 1.500,-.

Kristian Krarup var skolebestyrer ved Hadsten Realskole og var meget interesseret i faget dansk, hvorfor 3.g-klassernes dansklærere indstiller en elev, som har gjort en særlig indsats i faget dansk og i arbejdet med dansk litteratur. Om et lille øjeblik vil jeg afsløre, hvem vi har peget på som legatmodtager i 2013.

 

Om personalet skal jeg kort meddele:

Kristian Ring Mortensen, Jacob Bertel Bjerre, Marie-Louise Lindstrøm, Lone Estrup Nielsen, Mie Højfeldt Jørgensen, Tinna Ryom Petersen, Mathias Sejersen og Rikke Aabenhus søgt nye udfordringer ved andre gymnasier efter at have hjulpet os som vikarer. Skolen siger til jer alle syv stor tak for den tid i har været her og held og lykke med jeres fremtidige lærerjobs.

 

I dag tager vi afsked med tre kolleger, som har været med til at udvikle og præge skolen siden skolens start.

Annette Wigant Rousing blev ansat ved Amtsgymnasiet i Hadsten / Favrskov Gymnasium i 1984, som lærer i engelsk og dansk og skolen beklager meget, at hun på grund af alvorlig sygdom har måttet sige op med udgangen af dette skoleår. Ved denne lejlighed er det vigtigt for mig at fremhæve den fornemme indsats, Annette Wigant Rousing har ydet for sine elever, for kollegerne og for skolen som helhed præget af både loyalitet og krav om kvalitet. Samtidig havde hun tidligt fokus på det internationales betydning for skolen, og hun var en af initiativtagerne til det partnerskoleprojekt – Youth Parliament – som rigtig mange af skolens elever har haft stort udbytte af at deltage i.

 

Den 1. august går Anders Sørensen Brok på pension. Jeg ansatte ham i 1981 som skolens første lærer i tysk og idræt. Anders Sørensen Brok har i alle årene ydet en særdeles værdifuld indsats for gymnasiet og præget både den faglige og pædagogiske udvikling i begge sine fag. Både på vores skole, og på landsplan, har han sat spor i begge sine fag. Nævnes her skal det selvfølgelig, at vores skole er blevet kendt i vide kredse for de mange idrætsevents – måske især vores legendariske og professionelle 3.g cykelevent, som er Anders Broks værk! Anders har nemlig markant bidraget til, at vi på vores skole har fokus på både bredden og eliten.

 

Poul Frandsen blev ansat i 1982 i fagene samfundsfag og historie. Han har gennem alle årene ydet en meget fornem indsats i opbygning af begge fag, og derudover var han i en lang periode studievejleder med et aldrig svigtende fokus på den enkelte elev. Poul Frandsen har i den grad sat sig spor i både lærerkollegiet og især i samfundsfagsgruppen, hvor han fra dag et har været nestor og med stor omhu og omsorg har sørget for at faggruppen hænger sammen både menneskeligt og fagligt.

Til jer alle tre vil jeg sige tak for de mange års indsats for jeres elever og for Favrskov Gymnasium.

 

Om eleverne skal jeg kort meddele:

Vi dimitterer i dag 198 studenter og efter ferien starter 286 elever i 11 nye grundforløbsklasser, så vi næste år er 30 klasser.

Hele 2012/2013 kan der læses om i det flotte årsskrift, som alle studenterne får udleveret i dag. Det vidner om hektisk aktivitet året igennem. Der er fortsat samarbejde med Grundfos i Bjerringbro, opstart af samarbejde med Vikinggenetics, deltagelse i det landsdækkende netværk af Science gymnasier i Danmark, deltagelse i Masterclass i fysik og matematik, deltagelse i Grenå Cup – som fodbolddrengene vandt for fjerde år i træk – deltagelse i Drughunter dysten 2013 i bioteknologi – som blev vundet af Louise Ruby Høj Illum, Kathrine Aggerholm Jørgensen og Julian Rathje Møller fra 3.b, deltagelse i Den Internationale Matematikolympiade – hvor Simon Panella Pedersen 3.a. er gået videre til finalen, der afholdes i Columbia, deltagelse i Dansk Fysikolympiade, der har været flotte og udbytterige studieture, valgcafé-arrangement, udfordrende fællestimer, film, teatersport og dramaaftener i og udenfor skolen, idrætsstævner, motionsløb, cykelløb, et imponerende skolebal, jeg kunne blive ved.

Men det er vigtigt at fremhæve alle disse aktiviteter – er en del af den samlede undervisning – især fordi det for elevernes dannelse og uddannelse er så vigtigt – at de udfordres og prøver kræfter med så mange dimensioner af livet som muligt, mens de går her – i de trygge rammer som vores Gymnasium danner.

 

Men når det er sagt, så er det væsentligste i gymnasieforløbet mødet i den daglige undervisning, samspillet mellem de enkelte klassers lærere, lærerteams og elever. Det er gymnasiets fundament.

Favrskov Gymnasiums hensigtserklæring lyder:  

  • Favrskov Gymnasium er et godt lærested med fokus på nærhed, dynamik og sammenhæng.
  • Skolekulturen er båret af engagement og fællesskab og udgør rammerne for spændende og udviklende læringsprocesser.
  • Prioriteringen af den samlede energi og tid på gymnasiet tager hensyn til den situation den enkelte elev og ansatte befinder sig i.
  • Samarbejdet på Favrskov Gymnasium er baseret på åbenhed, ansvar og respekt.

 

Jeg ved I kan nikke genkendende til, at det netop er de punkter, vi lægger vægt på i det daglige.

 

For en selvejende institution som Favrskov Gymnasium, er det af afgørende betydning at have en dygtig, engageret og professionel bestyrelse, som sætter mål og rammer for skolens virksomhed.

Vi får vores penge til skolens drift fra Staten/Folketinget – som desværre i alt for høj grad fokuserer på detaljer og enkelt-sager og det indhold i skolen som kan tælles, måles og vejes og her vil jeg selvfølgelig ikke nævne frafaldsprocenter og karaktergennemsnit – procenter som jo i sig selv, ikke siger noget endegyldigt om den enkelte skoles kvalitative arbejde.

Der er kort sagt en tendens til at Ministeriet for Børn og Undervisning og Moderniseringsstyrelsen – og dermed staten (jeg tror egentlig ikke at politikerne helt kender til det) i stigende grad i detaljer vil styre alt og alle helt ens – man kunne tale om centraliseret decentralisering – idet selvejet jo blev indført for at gøre tingene mere effektivt ved netop at overlade det til lokale bestyrelser, hvordan man lokalt bedst kan opfylde de overordnede nationale mål. Der er nu engang forskel på hvad der skal til på vestegnen i København, på Nordsjællands guldkyst, i Frederikshavn og i Favrskov.

Alle skal behandles ens og derfor forskelligt, hvis vi sammen i Danmark skal kunne løse fremtidens udfordringer.

Som selvejet har udviklet sig, er det derfor særdeles vigtigt for et gymnasium at have en bestyrelse, som fokuserer på det, som er det vigtigste – nemlig elevernes undervisning, dannelse og uddannelse og på de rammer vi tilbyder eleverne – og det har vi!

Stor tak til vores bestyrelse med vores formandskab i spidsen; formand personaledirektør i Nordisk Wavin, Jesper Clausen og vores næstformand professor Nina Smith. Bestyrelsens opgavehåndtering har enorm betydning for gymnasiet. Det er bestemt ikke nogen nem opgave, at holde fokus på udviklingen af skolens mål og strategier – at holde fokus på hovedopgaven – nemlig elevernes undervisning, så vores gymnasium fortsat kan uddanne studenter på mere end fuld højde i forhold til de krav, som skal honoreres i dagens – ja morgendagens – samfund.  Og helt jordnært – næsten bogstaveligt – kan jeg oplyse jer om, at bestyrelsen har besluttet fortsat at udbygge skolen med moderne faciliteter til de mange unge, som ønsker at tage en studentereksamen på Favrskov Gymnasium.  

Stor tak til bestyrelsen, for at I, på denne måde, også vil fremtidssikre Favrskov Gymnasium og i den forbindelse skal der også lyde en tak til vores samarbejdspartnere især Favrskov Kommune, som både fleksibelt og imødekommende understøtter vores arbejde for de unge i Favrskov. Det gælder både m.h.t. brobygning og uddannelsesorientering, busruter og udbygningen af vores faciliteter. Stor tak til kommunen. Passende er vel i dag at rette den tak til Borgmester Nils Borring, som er her i dag.

 

Jeg vil slutte min årsberetning med fire ting, som ligger mig meget på sinde:

 

For det første. Stort tillykke til alle jer, som har bestået i dag. I særlig grad til de af jer, for hvem det ikke lige lå til højre fod, at I skulle have en gymnasial ungdomsuddannelse. Når jeg starter her, er det selvfølgelig for at imødegå den hetz som mange politikere, DI, erhvervsskoler, embedsmænd og andre, kører for tiden, om at der går for mange i gymnasiet – altså STX. Uden at være belastet af viden om de reelle forhold i gymnasiet, postuleres at for mange får chancen for at gennemføre gymnasieuddannelsen, som er den uddannelse, som kvalificerer flest til flest mellemlange og lange videregående uddannelser.

Jeg står her og tænker på hvem af jer (198), som er for mange – hvem af jer skulle ikke have haft muligheden – og mit svar er selvfølgelig at det var helt fornuftigt, at alle I studenter fik chancen. I har om nogen bevist – med jeres eksamen – at man skal være meget forsigtig med at stemple unge på 15/16 år med betegnelsen ’ ikke uddannelsesparat’.

Helt uanstændigt er det da, at forhindre unge og deres forældre i at blive optaget på den bedste ungdomsuddannelse for andre skolers skyld. Vi sætter eleven og ikke institutionen/skolen i centrum her!

 

For det andet ligger det mig meget på sinde at rette en varm tak til alle eleverne, elevrådet og til eleverne i bestyrelsen. Tak fordi I altid deltager konstruktivt og positivt – og det gælder jo lige præcis ikke kun, når der skal være fest. Jeg synes, vi har et helt specielt godt samarbejdsklima både i den enkelte klasse og på skolen som helhed. Det skal selvfølgelig være sådan, men jeg vil alligevel gerne markere, at det også er sådan og sige jer alle 197 tak for det!

             

For det tredje vil jeg her på årets sidste skoledag gerne ønske hele personalet en rigtig god og velfortjent sommerferie. Vi har i de senere år været igennem meget store strukturændringer både på indholdssiden med Gymnasiereformen og på styringssiden med overgangen til selveje og senest med OK13. Det stiller enorme krav til den enkelte medarbejder. Indførelsen af statsligt selveje har betydet at skolen i dag – i princippet – skal drives som en forretning vel at mærke uden at være det!

Jeg har i mine 32 år som rektor, på denne skole, aldrig været med til en så stor og så langvarig omstilling og det sker oven i købet i en periode, hvor vi skal finde os i, at det er blevet et mantra på borgen i København – minister og embedsmænd i kor – at tale om hvor ”lidt” gymnasielærerne er sammen med og taler med eleverne. De skulle komme til Favrskov Gymnasium og opleve hvordan lærerne og eleverne arbejder – og arbejder sammen. Jeg er dybt imponeret over det resultat – resultatet sidder jo faktisk lige foran os – som er kommet ud af det kæmpe omstillingsarbejde, som er udført af elever, lærere og øvrigt personale her på skolen.

 

Det er mig derfor magtpåliggende her på sidste skoledag både at sige tak for og fremhæve den meget flotte og engagerede indsats, som alle ansatte – både lærere, Tap’er og ledelse – yder i det daglige. Jeg kan jo sagtens stå her og sole mig i jeres/studenternes flotte resultater – og de er faktisk flotte i år – men der hvor det vigtigste sker, er jo i mødet mellem jer og jeres lærere i den daglige undervisning – og jeres læreres ildhu og engagement om hver enkelt af jer, er det som giver resultatet og jeg er stolt over at kunne sige, at I elever på Favrskov Gymnasium – i ordets bedste betydning – er jeres læreres elever.

 

Endelig for det fjerde vil jeg sige en speciel tak til studenternes forældre for det gode samarbejde. Det er dejligt, at der altid er mange forældre og pårørende, som møder op, når skolen inviterer, hvad enten det er til udstillinger, koncerter, skolefesten eller møder om eleverne.

Tak for det og tak for lån af jeres unge mennesker og for den positive opbakning til gymnasiet gennem de forløbne 3 år.

  

 

 

Talen til studenterne:  

 

Kære studenter 2013

 

Tak for 3 rigtig gode men også udfordrende år.

Hver studenterårgang har altid noget særligt over sig – noget jeg i det stille – især i jeres 3.g år – har gået og iagttaget og tænkt over. At I som årgang altid vil stå stærkt i min erindring i min nu mangeårige rektortid på Favrskov Gymnasium skyldes ikke kun, at vi sammen i jeres 2.g-forløb oplevede det værste mareridt man som elever og kammerater, som lærere, som rektor og som skole kan komme ud for; nemlig med kort mellemrum at miste to elever og kammerater Martin og Niels Peter, som begge i dag ville være blevet studenter i 3.m. Dem tænker vi selvfølgelig særligt på i dag og jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose især 3.m men også hele studenterårgangen, for den måde vi i fællesskab har taklet og bearbejdet den forfærdelige oplevelse på.

Jeg vil også tænke på jer, som årgangen for de mange gode og konstruktive medspil i dagligdagen i elevrådet, i bestyrelsen, hvor Rasmus var med for jer, ved morgensamlingerne m.v. og jeg vil glæde mig over, at I faktisk har klaret jer rigtig godt. Jeg vil rose jer for, at de aftaler vi har lavet, dem holder vi – senest med jeres sidste skoledagsarrangement, hvor Anders og Ketil konstruktivt på jeres vegne fik arrangementet på plads.

Jeres sidste optræden var i den grad helt ok – og indforstået med jer må jeg sige – at det billede/portræt som Mia Eskild-Jensen, 3.e, lavede i mega størrelse, som en del af underholdningen, varmede ”den gamle rektor” – for det afspejler den måde vi har haft det sammen på i de tre år: Gensidig tillid, humor og højt til loftet!

 

Og når jeg tænker og har tænkt videre på jer, er forskellighed og sammenhold og respekt for hinanden og især positivt medspil med hinanden og med skolen, det som falder mig ind.

   

Søren Kierkegaard siger:

 

”Fortæl mig noget,

Og jeg vil glemme det.

Vis mig en ting,

Og jeg husker det måske.

Giv mig en oplevelse,

Og jeg glemmer det aldrig.”

 

Og ja! I har været en oplevelse – en rigtig god en af slagsen – så her kunne jeg egentlig blot ønske jer tillykke med eksamen og råbe hurra! Så let slipper I dog ikke på jeres sidste skoledag. Jeg lader aldrig en chance for at give et godt råd – en løftet pegefinger – gå fra mig. For livet er jo meget mere og andet end oplevelser – events!
Selvom I for mig er typiske senmoderne unge – hvor overskriften kunne være ”Vi er os selv – vi er helt specielle” og hvor det er karakteristisk, at mange – rigtig mange af jer yder helt vildt.

Og samtidig har I det så sjovt, og jeg har set jer have rigtig gang i den i et rigt fælles indre liv præget af stærkt sammenhold. Jeg har set jer leve to liv – det formelle ydre skoleliv – og samtidig årgangens indre liv, som vi udenfor slet ikke er en del af.

 

Jeg synes, at I har været en årgang, hvor jeg gennem alle tre år virkelig har lært en pæn stor del af jer at kende – også mange helt individuelt.  Ikke kun for musikken, morgensamlingerne, morgensamlingsudvalget, Idrætsstævnerne, etc. – men lad det nu ligge, for nu er vi her – og I 198 som er her med huen på, er beviset på, at det vi sammen gik efter, er lykkedes.

 

I årets danske stil citeredes den danske filosof og teolog K.E. Løgstrup fra: ”formløshedens tyranni”. Det tyranni, der kunne opstå i kølvandet på 1970’ernes mere frie og formløse samvær, når det udartede til tvang og intolerance over for den, der ikke ville eller kunne være med.

”I dag kan man måske tale om rastløshedens tyranni. Vi står i fare for at ende i et rastløshedens tyranni, hvor alt måles på, om det nu også er underholdende, og ikke på, om det har virkeligt indhold og bestandighed.” TÆNK over det ord ”Bestandighed”!

 

De fleste der har gennemlevet folkeskolen, gymnasiet, en videregående uddannelse etc., har nok på et eller andet tidspunkt løftet hovedet fra bøgerne, stirret på deres eget spejlbillede i ruden og spurgt sig selv:

”Hvad er det lige, der er meningen med, at jeg skal læse det her?”

Hvis måske jeres forældre, men i hvert fald landets politikere i dag havde hørt spørgsmålet, ville de svare, at det skal du, fordi du skal bestå din eksamen, komme videre i uddannelsessystemet, få dig et job og være med til at skabe vækst i det danske samfund.

Men: Det er farligt for fremtidens samfund og dermed for jer, at der i dag kun er fokus på, at man skal uddanne sig for samfundets skyld, og at vi er ved at glemme at skabe oplyste, reflekterende samfundsborgere, der kan bidrage til demokratiet. Mennesker, som har lyst til at vide mere om deres omverden og ikke kun det fag, de skal bruge i deres arbejde – eller som de tror de skal bruge – for I kender jo slet ikke jeres fremtidige arbejde.

Diskussionen er gudskelov den seneste tid blevet rejst på debatmøder og senest på folkemødet på Bornholm.

Vi, der er bekymrede, mener, at vi i samfundet i dag fokuserer for meget på, hvad et menneske magter, og hvilke kompetencer det kan få ved at gå i skole og uddanne sig. ”Mennesket er blevet en ressource som i en virksomhed”, som Jørgen Carlsen, idéhistoriker og forstander på Testrup Højskole har udtrykt det eller som Morten Vestergaard udtrykte det senest i en artikel om den debat i JP: ”Jeg er dygtig, altså er jeg, kunne man formulere nutidens mantra.”. Steen Skovsgaard, biskop i Lolland-Falster Stift, har stillet spørgsmål til tidsånden på denne måde:

”De unge skal så hurtigt som muligt igennem deres uddannelse, så de kan få deres eksamen, så de kan få et job, så de kan … ja, hvad er det, de skal nå frem til?”


Jeg synes at I – når I kommer ud og skal overtage ansvaret for vores fælle samfund – skal huske at være kritiske, ja jeg havde nær sagt gøre oprør, mod denne management-ånd der tvinges ned over alle i dag fra børnehavepædagogen der har fået at vide, at alle børn skal have en lærerplan, til regeringen som signalerer, at I er til for skolernes, institutionernes og samfundets økonomiske udviklings skyld, men ikke også for egen og fællesskabets skyld. Hvis I ikke gør noget ved det, så bliver I måske til noget – men ikke til nogen – og vi vil opleve et tab af dannelse, som det har taget os 200 år at opbygge, og som er fundamentet for vores demokrati.

Men nu skal I ikke sidde og tro, at det ren nostalgi fra min side for det er IKKE hverken ungdomsoprør eller hippiebevægelse jeg opfordrer jer til. Tværtimod – det er prøvet. Men vi har brug for jer som ansvarlige og reflekterede unge, som erkender, at I ikke bare er nok i jer selv. I skal bringe med herfra, en erkendelse af, at man skal engager sig og øve sig før man bliver til noget og til nogen. Man skal kort sagt øve sig og gøre sig umage – og det kan godt gøre ondt! Som I har spottet er mit budskab til jer, at vi i de tre år som er gået forsøgt både at danne og uddanne jer.

For begge dele er nødvendige for at både I, vi og samfundet fortsat kan udvikles positivt – både økonomisk og demokratisk. Og at det ikke kun er humanistiske biskopper og rektorer som mener det, men at det også er en udbredt erkendelse i erhvervslivets top, vil jeg illustrere med følgende citat fra Marketingsdirektør Morten Albæk fra Vestas, som i sine nye bog ”Det gennemsnitlige menneske skriver:

 

”Kend dig selv!
Denne opfordring fra den græske filosof Thales fra ca. år 600 f.Kr. er ifølge overleveringen indhugget i portalen til templet for visdommens og lysets gud, Apollon, i Delfi. Et par århundreder senere fulgte Sokrates trop og insisterede på, at mennesket må kende sig selv for at kunne forstå sin omverden. Og siden har snart sagt enhver af historiens største tænkere lige fra Platon over Cicero og Montaigne til Kant og vores egen Kierkegaard med hver deres accenter forfægtet det fundamentalt nødvendige i, at man som menneske erkender sig selv, før man tilstræber at være kyndig på noget som helst andet.

Så i mere end 2.500 år er vi igen og igen blevet opfordret til at udvikle vores selverkendelse og arbejde med vores indsigt i egen formåen gennem en indsigt i egne begrænsninger – moralske, etiske, fysiske og intellektuelle.
Det er min tese, at det moderne menneske her i det 21. århundrede har meget svært ved at svare på det vigtigste og mest grundlæggende af alle spørgsmål: ’Hvad er meningen med det menneskelige liv?’ Hvorfor er det egentlig, at det giver mening at være til som menneske – og hvad er meningen med selve livet, medens det leves?

Vil man forsøge at forstå dette, må man først og fremmest kende sig selv – eller rettere erkende sig selv. Være veldefineret i, hvem man er – og hvem man bestemt ikke er og aldrig bliver. Så meget desto mere beklageligt er det, at vores evne til at erkende os selv er historisk dårlig i den vestlige verden – og ikke mindst i Danmark. Op igennem 1990’erne og 00’erne har vi skabt en kultur, der alene har opfordret mennesket til at definere sig selv ved sine ambitioner, drømme og fantasier.

En kultur, der reproducerer folks manglende evne til nøgternt at vurdere egne evner ved at anspore dem til konsekvent at overvurdere dem. En kultur, hvor vi hver dag bekræfter hinanden i, at det ikke-eksisterende er virkeligt … Robinson, X Factor, Paradise Hotel eller et af de mange andre globale tv-koncepter, der vokser i antal og tilbedere. Over disse egodyrkende og fordummende templers indgangspartier er ikke mejslet ordene ’Kend dig selv’, men derimod ’Overvurdér dig selv’.”

 

Jeg er sikker på, at I har forstået budskabet og jeg tror helt oprigtigt på jer! Så det er fuld af fortrøstning, tillid og med meget stor optimisme, at jeg hermed dimitterer jer som studenter fra Favrskov Gymnasium 2013.

 

Hjertelig tillykke med eksamen og held og lykke med resten af jeres liv!

 

Jørgen Christiansen

Rektor

28. juni 2013

 

 
 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

TEMA: Bibliotekarer i bøger ... læs mere
Sukker i sækkevis

Sukker i sækkevis

Chauffør Kristian Mainz er vant til at agere "julemand". Her er han med sin store lastvogn. Foto: J. Kr. Søgaard ... læs mere
UD I NATUREN (26)

UD I NATUREN (26)

I dag kommer du med til Løjstrup Hovedgård beliggende mellem Laurbjerg og Langå - et dejligt sted med flot natur😊 ... læs mere
Dåse-fjolser og smøg-idioter!

Dåse-fjolser og smøg-idioter!

Cykelstier og vejgrøfter er ikke skraldespande! ... læs mere
Simon Olsen , Venstre cykler der ud af

Simon Olsen , Venstre cykler der ud af

Anledningen er HSK`s 100 års jubilæum ... læs mere
Vestjysk Bank forlænger hovedsponsoratet

Vestjysk Bank forlænger hovedsponsoratet

Vestjysk Bank forlænger hovedsponsorat med 2 år ... læs mere
SPAR 210 KR PÅ VILDT WEEKENDTILBUD

SPAR 210 KR PÅ VILDT WEEKENDTILBUD

17% APPASSIMENTO🚨 fra Skjold Burne ... læs mere
Nyt fra Nordea juni 2021, nr. 2

Nyt fra Nordea juni 2021, nr. 2

MitID erstatter NemID ... læs mere
LÆSERBREV

LÆSERBREV

K: Trin(bræt) til at få bygget ungdomsskolen i Hadsten ... læs mere
Tændt stearinlys formentlig skyld i brand

Tændt stearinlys formentlig skyld i brand

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...