|

Årsmøde i Favrskov Idrætssamvirke

Formanden for Idrætssamvirket Gert Jensen har sendt os Bestyrelsens beretning fra Årsmødet i Favrskov Idrætssamvirke. Det blev holdt den 27. februar 2013 på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten.

 

Bestyrelsens beretning
 
Så er vi igen samlet på Den jydske Haandværkerskole til årsmøde. Håndværkerskolen har for øvrigt lige modtaget Favrskov Kommunes Sundhedspris 2012, som blev overrakt skolen ved indvielsen af sundhedscentret i Inside, Hammel i lørdags. 
 
Endnu et år er gået. Mit første år som formand for Favrskov Idrætssamvirke, som er meget vigtig som paraplyorganisation for foreningslivet i Favrskov Kommune.
 
Det sidste år har været spændende, men det har også været hårdt. Vi skal tænke på, at det frivillige og ulønnede arbejde, vi udfører i FI-regi, sker ved siden af et civilt fuldtidsarbejde og frivilligt/ulønnet foreningsarbejde i den forening, vi hører til.
 
Jeg vidste, at det var en tung opgave at følge efter vores tidligere formand Lars Olsen, der har været med fra FI’s start i 2006 og i sin formandsperiode på fire år udrettede en stor indsats for FI og foreningslivet i Favrskov Kommune.
 
Vi er p.t. syv i Bestyrelsen, og det er, efter min mening, et passende antal. På vores konstituerende møde den 12. marts 2012, besluttede vi, at vi skulle være mere synlige i FI, og det skulle være mere synligt for foreningerne og øvrige samarbejdspartnere, hvad vi arbejder med i FI. Derfor har vi løbende sendt nyhedsbreve ud, hvor vi har orienteret om vores projekter og igangværende sager. Siden sidste årsmøde har vi sendt nyhedsbreve ud i april, juli, december 2012 og januar 2013.
Derfor vil beretningen i år også fylde lidt mindre end sidste år.  
 
Jeg vil her komme ind på de væsentlige opgaver det sidste år:

Billede: 11 klubber var repræsenteret på Årsmødet

 
Halharmonisering:
Der er sagt og skrevet meget om halharmoniseringen, der blev vedtaget i Byrådet 26/6-12 og som trådte i kraft 1/1 2013, og FI leverede også et omfattende og knaldgodt høringssvar. Vi er alle enige om, at hallerne skal udnyttes bedst/mest muligt, men jeg/FI er modstander af, at foreningerne er blevet pålagt et gebyr for brug af hallerne. Dette gebyr betyder større omkostninger for foreningerne, og det udløser højere kontingent for foreningernes medlemmer. Jeg har lige set den første gebyrregning for januar 2013 for en af de mellemstore foreninger, og den lød på 9.650 kr. For den pågældende forening betyder det en ekstraudgift på ca. 75.000 kr. om året. Jeg kan fortælle, at Silkeborg Kommune, der også har haft en tilsvarende gebyrordning, helt har droppet gebyret, da det var for bøvlet at administrere.
 
Folkeoplysningsudvalget bakkede for øvrigt op om gebyrordningen i deres høringssvar !!
Et andet væsentligt element i halharmoniseringen er, at det forventes, at de kommunale haller skal blive selvejende, også her er vi skeptiske, og jeg fornemmer ikke, at folk/foreningerne står i kø for at byde ind her.
Halharmoniseringen i Favrskov Kommune er lige startet, og den skal ha’ en chance, men det er vigtigt, at der laves en grundig evaluering efter det første år, og vi vil følge tæt, hvad gebyrordningen får af økonomiske konsekvenser i foreningerne.
 
Samtidig skal der også ses på halkapacitet.
 
Kunstgræsbaner:
Lige siden jeg kom i Bestyrelsen i FI i 2008, har jeg kæmpet for at få kunstgræsbaner til Favrskov Kommune. At der bliver anlagt en Favrskovbane ved Haldum-Hinnerup Hallen i år, og en bane der kan tages i brug i år, glæder mig meget. Herfra skal der lyde en stor tak til arbejdsgruppen, der var med til at lave rapporten, og som var med til at overbevise politikerne og embedsmænd om, at vi også skal på landkortet med kunstgræsbaner til stor glæde for fodboldklubberne i Favrskov Kommune. Også en stor tak til de politikere der var med til at træffe beslutningen i Byrådet den 2/5-12. Jeg var til stede på mødet. Mit store håb er, at HGF og HSK, der også har en kunstbane på ønskesedlen, også får anlagt en bane i nærmeste fremtid. Her kan det ikke skade, at regeringen og KL i år har indgået aftale om, at anlægsloftet i 2013 hæves med 2 mia. kr. på landsplan. Herfra skal der også lyde en stor tak til HOG-folket der virkelig har arbejdet hårdt på Favrskovbane-projektet, det har været en lang og sej kamp med at få skrabet de nødvendige penge sammen. Ikke nogen nem opgave. Men dejligt at projektet/banen bliver anlagt i år. Vi glæder os alle til at benytte den senere i år. Det har ikke været sjovt at løbe rundt på frosthårde baner i år op til sæsonstarten 2013. Vi har en repræsentant fra FI, Michael Hejlskov, med i styregruppen for Favrskovbanen. FI deltog i et udmærket infomøde den 22/11-12 i
Haldum-Hinnerup Hallen. I mandags kunne Anders Nørgaard, formand for Kultur og Fritidsudvalget, fortælle, at Favrskov Kommune har fået en henvendelse fra Gudenådalens Ungdomsskole i Ulstrup, der har planer om at anlægge en kunstgræsbane på det gamle Stadion i Ulstrup.
 
IT-værktøj til foreningerne:
Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2012-2015 220.000 kr. til indkøb af et IT-system, som skulle stilles gratis til rådighed for de frivillige foreninger og faciliteter i Favrskov Kommune.
Indkøbet af et IT-system har til formål at gøre det lettere at være frivillig leder i foreningerne i Favrskov Kommune og vil samtidig bidrage til en administrativ forenkling i Teknik og Kultur. IT-systemet til de frivillige foreninger og faciliteter understøtter desuden arbejdet med øget digitalisering.
I forbindelse med valget af IT-system var der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Favrskov Idrætssamvirke og Kultur og Fritid. Arbejdsgruppen gennemførte en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt foreningerne.
Teknik og Kultur anbefalede ud fra en samlet vurdering, at Klubmodul blev tilbudt til de folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune.
For de klubber, som anvender Klubmodul i dag, særligt de store klubber, er der tale om en klækkelig besparelse, da disse fremadrettet sparer deres nuværende udgifter til basispakken. Foreninger, der har valgt at have besværet med at skifte fra nuværende system til Klubmodul, vil spare de basisdriftsomkostninger, som de har ved deres nuværende system. Der har været afholdt opstartsmøder med Klubmodul den 25/10 og 1/11, og jeg går ud fra, at de foreninger der har valgt Klubmodul som deres fremtidige IT-system er kommet godt i gang med systemet.
Herfra skal der lyde en stor tak til FI’s bestyrelsesmedlemmer, John, Bent og Michael, der har udført et stort stykke arbejde i forbindelse med projektet, dels ved spørgeskemaundersøgelsen og fremvisninger/seancer vedrørende forskellige IT-systemer.
 
Ny hjemmeside:
I foråret 2012 begyndte vi at arbejde på en ny hjemmeside, da den gamle hjemmeside kørte på en HGF-platform, og da HGF trak sig ud af FI, blev det besværligt at blive ved med at få siden vedligeholdt. Vi fik kontakt med et firma, der ville lave et oplæg på en ny hjemmeside, og det så også lovende ud, og derfor var vores overraskelse også stor, da en repræsentant fra firmaet på et bestyrelsesmøde den 14. maj i Thorsø midt under præsentationen/gennemgangen af vores nye hjemmeside sagde, at opgaven alligevel ikke var noget for dem, hvorefter personen forlod vores møde. Vi sad alle tilbage med en rigtig dårlig fornemmelse, og vi var selvfølgelig trætte af, at vores hjemmesideprojekt led skibbrud. Derfor er vi nu i gang med at få en ny hjemmeside op at stå i forbindelse med Klubmodul.
 
DIF:
Kommet med i et godt netværk under DIF, hvor repræsentanter for idræts- råd/samvirker deltager. Nogle gode og konstruktive møder. Jeg har deltaget i møde i Gråkjær Arena, Holstebro den 28/2. Desuden deltaget i et super arrangement 26/9 i Midtpunktet Thyholm nord for Struer, hvor jeg erfarede, at vi ikke havde de bedste forhold/rammer at arbejde under i forhold til de andre idrætsråd/samvirker. Efterfølgende sendte jeg et udførligt referat med masser af guldkorn til embedsmænd og politikere i Favrskov Kommune, hvor det undrede mig, at der ikke var flere der reagerede positivt tilbage. Der var stort set kun en politiker, Erling Kvist Andersen, Socialdemokratiet, der reagerede konstruktivt/positivt tilbage og sagde, at han godt ville være med til at diskutere FI’s arbejdsvilkår og en styrkelse af FI fremadrettet. Michael Hejlskov har deltaget i konference (Forening på forkant) i Vejen den 2/6-12, og jeg deltog i lørdags i regionsmøde i Horsens for idrætsrådene i Region Nordjyl-land, Region Midtjylland og Region Syddanmark. På mødet/konferencen i lørdags i Horsens kom vi ind på mange spændende områder. Bl.a. udredning af idrættens
struktur og økonomi, herunder evt. fusion mellem DIF/DGI. Det er store summer, der fordeles via tipsmidlerne, totalt 950 mio. kr. DIF og Team Danmark får bl.a. 391 mio. kr., DGI + DDS får 273 mio. kr. Jeg sagde til DIF’s bestyrelsesmedlem Thomas Bach, at for alle de frivillige ville det være en fordel, at DIF og DGI var en samlet butik. Meget af det vi taler med DGI og DIF om, er de samme emner/områder. Vi snakkede også spørgeskemaundersøgelse (nemmere at være frivillig) blandt medlemsforenin-
gerne. Vedr. erfaringsudveksling/bordet rundt, som er meget vigtig, kan jeg nævne:
Det er en udfordring at få brudt de kommunale siloer ned, der er ikke megen forståelse for idræt i Sundhed, Skole mv.
Viborg Idrætsråd er organiseret ud fra de kommunale udvalg, så forskellige bestyrelsesmedlemmer har ansvarsopgaver og opgaver i relation til de tilsvarende kommunale udvalg. Det gør arbejdet nemmere og mere struktureret, ligesom det giver større lydhørhed politisk.
Der er ønske om at få klarhed om idrætsrådenes forskellige organisering, medlems-forhold og økonomiske forhold. Nogle steder er der lavet samarbejdsaftaler med kommunen, nogle steder er alle foreninger ’født’ medlemmer af idrætsrådene og nogle steder varetager idrætsrådenes opgaver for kommunen. Der er stor mangfoldig-hed i måden at gøre tingene på.
Der kan være langt fra arbejdet i et idrætsråds bestyrelse til de enkelte foreninger. Hvordan skaber man synlighed og ”værdi for pengene” som idrætsråd?
I Viborg er der eksempler på alternative repræsentantskabsmøder, temamøder for alle foreningerne, kampagner med særlig fokus (tusind tak træner).
De selvorganiserede idrætsudøvere fylder mere og mere i kommunernes bevidsthed, og dermed også indsatsområder. Fra idrætsrådenes side er det nødvendigt at stå fast på, at kommunale tilskud og puljer kun kan søges af organiserede idrætsudøvere i forening. Pengene skal ikke tages fra det organiserede foreningsliv når der skal tilgodeses anlæg eller midler til selvorganiserede udøvere.
Til kommende møder i Midtjylland foreslås følgende emner:
Idrætsrådenes organisering, økonomi og samarbejde/aftale med kommunen.
Idrætsrådenes arbejde for at skabe synlighed og værdi for foreningerne: Eks.
Idræt i naturen.
Desuden diskuterede vi skolepolitik, og en ny skolereforms påvirkning af idrætsaktiviteterne i foreningerne. Vi kom også ind på, at der tænkes for meget i søjler/kasser i kommunerne. Drøftede også voksendiskrimination, 25 års-reglen: mindre tilskud til de foreninger der har voksne medlemmer!
Frivillighed: gjort op til 17 mia. kr. på landsplan. En beregning kommer, så vi kan opgøre værdien i vores kommune.
Uddannelse, som DIF erkendte, de havde forsømt de senere år.
Til sidst fortalte Søren Østergaard meget inspirerende om perspektiver på børn og unges forventninger og trivsel i forbindelse med deltagelse i organiseret idræt. Jeg har modtaget materiale fra dagen, som jeg kan rundsende til dem, der måtte ønske det. Jeg kan kun opfordre andre foreninger til at hyre Søren Østergaard som foredragsholder, hvis I ønsker en levende og spændende fortæller.
 
Møde med Teknik og Kultur den 11/6-12 i Hammel:
Her diskuterede vi vores samarbejde. Desuden drøftede vi klippeturnus fra Hede Danmark, Voldby Brydeklub, som mangler et træningssted, når/hvis Voldby Gl. Skole bliver solgt. Desuden spurgte vi, om vi kunne få kørselsgodtgørelse til de mange møder vi havde deltaget i vedrørende IT-projektet, det kunne vi ikke, og det undrede vi os noget over.
Drøftede også: Årligt initiativ på fritids- og idrætsområdet til at gøre det lettere at være frivillig leder: Vi foreslog administrative forenklinger med hensyn til børneattesterne, og det blev aftalt, at digitalisering og optimering af arbejdsgange i forbindelse med indhentelse af arbejdsgange af børneattester blev årets initiativ.
Desuden drøftede vi roller og fremtidigt samarbejde, halharmonisering, og så blev det aftalt, at vi fremover holder lignende møder årligt med forvaltningen.
 
DGI:
Har deltaget i flere møder med DGI, det seneste, netværksmøde 22/11 i Hadsten vedr. idrætssamvirker og råd i DGI Østjylland, hvor vi erfaringsudvekslede og drøftede mange spændende ting. Vi drøftede et eventuelt møde i Sløjfen til efteråret i samarbejde mellem FI og DGI, hvor vi udfordrer lokal-politikerne/partierne på vores område som optakt til kommunalvalget i november. Desuden er vi gået med i et nyt projekt med DGI, Ole Brændgaard: Idræt om dagen og idræt for seniorer. Der holdes informationsmøde om projektet torsdag den 14/3 i Sløjfen. Ole Brændgaard vil senere i aften orientere om projektet.
 
Skidt tendens:
Jeg læste den anden dag i avisen, at VRI Gymnastik havde 1.200 medlemmer, da det gik bedst for dem. I dag er de 672 medlemmer. Desværre er der i dag en tendens til, at folk i deres travle hverdag i stedet tager hen i Fitness Centeret, eks. Fitness World og dyrker deres motion. Jeg vil hellere, at folk dyrker foreningsfitness, som der med stor succes bl.a. finder sted i Voldum Hallen.
 
HGF’s udmeldelse af FI:
Skete 12/8-11, formelt udtrådt af FI 31/12-2011.
Kaffemøde, 13/10-11. Jeg kan konstatere, at de aftaler, som vi indgik på mødet, har HGF ikke overholdt.
 
Fodboldkommunemøder 24/4-12 og 25/2-13 :
Godt initiativ af DBU Jylland, Region 3 med Fodboldklubberne i Favrskov Kommune. Som opfølgning på mødet den 24/4 i Hammel, blev der afholdt evalueringsmøde vedr. banevedligeholdelse den 6/9 i Haldum-Hinnerup Hallen. Et af punkterne var overgangen fra Vej og Park til HedeDanmark. Mødet i mandags hørte FI/jeg først om fredag den 15/2, og det er selvfølgelig skidt af DBU, at de ikke
overholder aftalen om at ta’ FI med ved planlæggelsen af mødet. DBU har efterfølgende beklaget over for os, og det sker ikke fremover. Mødet i mandags var et rigtig godt møde, hvor udvalgsformand Anders Nørgaard og kultur- og fritids-konsulent Hanne Boye mødte op fra Favrskov Kommune. Anders fortalte bl.a. om harmonisering, dejligt at der er sket harmonisering af lysanlæggene. Anders kom også ind på kunstgræsbaner og en forestående banekapacitetsanalyse, og Hanne fortalte om banevedligeholdelse m.m. Som sagt et rigtig godt møde, jeg vil opfordre flere fodboldklubber til at deltage i disse møder, i mandags var kun syv ud af 15 klubber repræsenteret. På mødet var der et ønske om, at Favrskov Kommune i lighed med mange andre kommuner, bl.a. Randers Kommune giver tilskud til leder- og instruktøruddannelse til de mange frivillige ledere/trænere. Forslag/ide: Det kunne
være det årlige initiativ i 2013 for at gøre det nemmere at være frivillig, at der bliver afsat midler til det på det kommunale budget, det må dog ikke ske på bekostning af medlemstilskuddet.
 
Budget 2013-2016:
Vi fremsatte igen-igen gode forslag og ideer, men vi har desværre svært ved at komme igennem med vores gode ønsker:
Drift:
Sommerferieaktiviteter, indendørsrekvisitter, øvrige harmoniseringsopgaver: ridehaller, klubhuse og omklædningsrum, tennisbaner, petanquebaner og udendørs håndboldbaner.
Anlæg:
To ekstra kunstgræsbaner i Hammel og Hadsten.
Alle gode forslag, men desværre slap ingen af vores forslag gennem nåleøjet, selv om vi også argumenterede godt i vores høringssvar.
Det skal også med, at vi spurgte ind til et budgetforslag på en hal i Hadsten, og her fik vi det svar, at det var aftalt med HSK, at det skulle de fremsende, det gjorde de også, men som alle nok ved, kom det heller ikke med i budgettet til stor undren for mange i Hadsten-området.
Der blev afholdt borgermøder i Hinnerup den 12/9 og i Ulstrup: 13/9: Jeg deltog. Påfaldende så få der deltager i disse udmærkede møder. Jeg kan kun opfordre nogle flere til at bakke op om møderne.
 
Favrskov Handel:
Vi bakker op om Favrskov Handel med hensyn til at handle lokalt, og vi indgår gerne i et nærmere samarbejde.
 
Nye medlemmer:
Vi har skrevet ud til 40 nye foreninger for at få flere medlemmer, det medførte skuffende kun et nyt medlem.
Forprojekt, hal i Hadsten:
Oprindeligt afsat 400.000 kr., barberet ned til 200.000 kr. på mødet den 2/5-12. Efterfølgende har FI og HSK forsøgt at få refunderet udgifter til dette projekt, desværre uden held.
 
Foretræde, Kultur- og Fritidsudvalget, 7/11-12:
Som altid et godt foretræde på en lille times tid, hvor vi diskuterede mangt og meget. Det væsentlige for os denne gang var at diskutere FI’s rolle og arbejdsbetingelser, hvor vi ikke føler, at vi har særligt gode arbejdsbetingelser i forhold til mange andre samvirker og udvalg. Vi er stort set det eneste råd/samvirke i hele Region Midtjylland der ikke er på det kommunale budget.
Vi kom med eksemplet på, at vi ikke kunne få kørselsgodtgørelse til IT-projektet, og det kunne udvalget godt se, at det virkede forkert. Vi mener, at der bør afsættes midler til FI på det kommunale budget, for os vil det være godt, hvis vi bliver ligestillet med Folkeoplysningsudvalget. Udvalget ville tænke over det og komme med en afklaring på det her i foråret 2013, så jeg håber på, at vi fremover får et kommunalt tilskud.
Desuden slog udvalget fast, at sager af væsentlig idrætspolitisk karakter sendes til udtalelse i Favrskov Idrætssamvirke inden politisk vedtagelse. For øvrigt noget HGF slog meget på, da vi holdt vores kaffemøde den 13/10-11, hvor de sagde, at for dem var et af argumenterne for at vende tiltage til FI, at FI blev officiel høringspart. Og det krav er hermed opfyldt.
 
Synlighed:
Har i denne forbindelse ”flottet os” og købt jakker med FI-logo på.
 
Årsmøde, DBU Jylland, Region 3, Brædstrup, 19/11-12:
Et godt årsmøde for fodboldklubberne i Region 3. DBU Jylland har en formand, Bent Clausen, der fremhæver de frivillige og kæmper for, at det skal være mere attraktivt at være frivillig, og det er sød musik i mine ører. Bent Clausen kunne for øvrigt berette, at DBU arbejder med at smidiggøre proceduren vedr. børneattester og fremkomme med en digital model i 2013, og det harmonerer jo godt med vores initiativ i Favrskov Kommune. For øvrigt spurgte jeg DIF i lørdags, hvordan det gik med projektet, og de sagde, at her var Justitsministereiet en hurdle vedr. datasikker-hed.
Nikolaj Sloth fra DBU var på talerstolen og tale om klubudvikling, og jeg noterede det her ned som han sagde til forsamlingen: – Tænker I egentlig nogle gange selv på, hvor vigtig I er? Det tror jeg faktisk ikke, vi gør, vi er for beskedne, og vi er ikke altid gode nok til at rose de mange frivillige rundt om i foreningerne, der gør et kæmpe stykke arbejde.
Noget jeg ikke var så vild med på årsmødet var, da Søren Juul, næstformand i Region 3 sagde, at kridtsagsdommen ikke havde medført de store ændringer rundt omkring i kommunerne/fodboldklubberne, og det fik mig på talerstolen, hvor jeg kom med eksemplet fra Favrskov Kommune og HSK Fodbold, hvor jeg færdes, og hvor kridtsagsdommen har medført ekstraudgifter på 100.000 kr. om året til HSK, fordi de nu selv skal sørge for opkridtning. Her havde DBU vist lige glemt at forhøre sig rundt i deres klubber, men det var godt at høre, at flere kommuner ikke havde ændret praksis omkring opkridtning på grund af dommen, og vi kan jo også håbe på, at Favrskov Kommune vender tilbage til gamle tilstande og betaler for opkridtning. Det er jo valgår i år. Og FI har jo lavet en opkridtningsmodel, som alle foreninger har sagt god for, og som kan føres ud i livet for en forholdsvis lille sum penge.
Dejligt var det efterfølgende at få ros og anerkendelse for mit indlæg fra talerstolen af bl.a. Bent Clausen og flere andre. Jeg mener, at det er vigtigt, at DBU, DIF og DGI kæmper for os i sådanne sager.
 
Nytårskur, 7/1-13:
Godt initiativ og fint arrangement, flere foreninger bør deltage.
 
Bestyrelsesmøder:
Vi har afholdt ni bestyrelsesmøder siden sidste årsmøde, og jeg synes, at der har været et godt samarbejde i Bestyrelsen med en god disciplin og et godt engagement. Klart at alle ikke bidrager lige meget i Bestyrelsen, men det er vigtigt, at vi udnytter de enkeltes kompetencer. Det er mit mål, at vi får en mere jævn arbejdsfordeling i Bestyrelsen fremover.
 
Årets Ildsjæl:
Årets Ildsjæl som vi udnævner senere i aften, er også en måde at synliggøre os på. Respekt for det store frivillige arbejde der udføres ude i foreningerne. Ildsjæle skal have ros for deres store arbejde, så det er en stor glæde for os, at vi har nu har dette faste punkt på dagsorden til årsmødet. En pris som DIF sponserede de første år, men som FI nu selv betaler for. Er der en kommende sponsor til Årets Ildsjæl, vil det blive modtaget med kyshånd. I år har der været fire rigtig gode indstillinger til Årets Ildsjæl, og det har været et svært valg at træffe, men vi har fundet en værdig vinder. Jeg ved, at der findes mange ildsjæle rundt omkring i foreningerne, og jeg vil igen opfordre nogle flere foreninger til at fremsende indstillinger på Årets Ildsjæl.
 
Skabe respekt omkring Idrætssamvirkets arbejde:
Det er bestyrelsens opfattelse, at der er respekt omkring Favrskov Idrætssamvirke. Vi har markeret os positivt i flere tilfælde/sager. Fra flere foreninger, politikere og embedsmænd er der kommet positive tilkendegivelser af vores arbejde.
 
FI skal være foreningernes talerør:
Vi skal hele tiden være opmærksomme på, hvad der sker i foreningerne. Derfor er det vigtigt, at foreningerne orienterer os og bruger os i konkrete tilfælde. Det er vigtigt, at vi står sammen, og det gavner ikke foreningslivet i Favrskov Kommune, at nogen ønsker at stå uden for FI.
Forvaltningen:
Jeg oplever, at vi har et godt dagligt samarbejde, men jeg oplever også, at vi af og til løber panden mod en mur. Vi har haft nogle eksempler i år, hvor vi har oplevet bureaukrati i forbindelse med udlevering af nogle adresser på foreninger, kørselsgodt-gørelse og annoncering af vores årsmøde. Men som regel finder vi ud af tingene i et fint samarbejde, og vi har forståelse og respekt for hinandens arbejde. Føler også der er en god ånd og afslappet tone på møderne med forvaltningen.
 
Mere respekt om det frivillige foreningsliv:
Jeg oplever tit, at embedsmænd og politikere siger, at de mange frivillige udfører et kæmpe stykke arbejde, men jeg synes, de glemmer at påskønne det i flere tilfælde og når vi kæmper for at få flere ressourcer tilført vores område. Ingen tvivl om at uden alle foreningerne og de mange frivillige, vil vores samfund være rigtig dårligt stillet. Nu er det valgår i år, og jeg håber, at det kan ses/mærkes på det budget, som vedtages til efteråret, selv om jeg også godt ved, at der en stor kabale at få det kommunale budget til at hænge sammen.
 
Det sociale contra det kulturelle/frivillige foreningsliv:
Jeg fortalte også denne historie på idrætskonferencen i lørdags i Horsens: I HSK Fodbold, hvor jeg tilbringer en del tid, kommer der nogle unge mennesker fra værestedet Kanonen, som er en institution for vanskeligt stillede unge. I den tid, de unge spiller fodbold i HSK, er der ikke problemer med de unge, der indordner sig under trænerne og deres holdkammerater. Træneren udfører her et stort arbejde og har et stort ansvar, og for det får han måske et sæt træningstøj en gang om året, mens pædagogen/den ansatte, der står på sidelinjen og følger den unge får sin hyre for at udføre sit job. Her kunne der spares midler og der burde kanaliseres midler fra det sociale til det kulturelle budget. Dette er bare et eksempel på, hvor stor en samfunds-mæssig indsats de frivillige udfører. Som jeg siger af og til: Det er bedre, at de unge kommer i foreningerne og dyrker idræt i stedet for at hænge på gadehjørnerne. Så længe de er hos os i foreningerne, laver de ingen ulykker.  
 
Afrunding:
Jeg skal til at runde af.
 
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til foreningerne for gode bidrag og opbakning til FI og vores aktiviteter. Tak til dem der tog et ekstra slæb for at få skabt gode resultater til gavn for foreningerne.
 
Tak til alle vores samarbejdspartnere. Favrskov Kommune, Lars Clement, Ulla Egeberg, Hanne Boye, Karen Sørensen og Peter Studstrup, Borgmester Nils Borring, udvalgsformand Anders Nørgaard og øvrige politikere. Til DGI, Ole Brændgård. Til DIF, Bent Hviid og Martin Borch. Til DBU Jylland, Region 3, Jørgen Snog og Ivan Andersen. Og endnu engang TAK til alle jer i foreningerne som har bidraget på den ene eller anden måde. Uden jer så det skidt ud.
Det har som sagt været et spændende og udfordrende år som formand. Vi må se, hvad det næste år bringer. Som I har hørt i min beretning er der nok at ta’ fat på og arbejde med, og den nye bestyrelse er klar til igen at trække i arbejdstøjet.
 
Gert Jensen
Formand

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Nyt mødested i Thorsø -

Nyt mødested i Thorsø –

få en snak -så er du ikke alene ... læs mere
FUT i pedalerne

FUT i pedalerne

Stadig flere får øjnene op for elcyklens fortræffeligheder ... læs mere
Bliv sommerklar fra top til tå

Bliv sommerklar fra top til tå

Besøg dit lokale apotek og bliv klar til sommeren ... læs mere
Boligsiden :

Boligsiden :

Priserne på huse og lejligheder er nu steget hver måned i et år ... læs mere
Generalforsamling

Generalforsamling

Hadsten Idrætsforenings Petangue Klub ... læs mere
Hvor meget ved du om fald ?

Hvor meget ved du om fald ?

af faldforebygger Martin Finlov, - Favrskov Kommune ... læs mere
Aflysning af Lilleåmarked 2021

Aflysning af Lilleåmarked 2021

Det er med stor beklagelse, at Lions Hadsten Club aflyser Lilleåmarkedet i 2021 ... læs mere
Selvfølgelig skal Lyngås skoleelever trygt kunne krydse Hammelvej

Selvfølgelig skal Lyngås skoleelever trygt kunne krydse Hammelvej

Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten, Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti ... læs mere
Indbrud i Hadsten

Indbrud i Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Varevogne er fremtidens klassikerguld

Varevogne er fremtidens klassikerguld

Af Motorredaktør Jørgen Kjær - Hadsten ... læs mere
Loading...