|

Budgetforslag 2020-23 for Favrskov Kommune

Udarbejdet af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

Indhold
1. Indledning Side 3
2. Budgetforslaget i hovedtræk Side 6
3. Politiske aftaler Side 8
4. Driftsbudgettet Side 10
5. Anlæg Side 15
6. Budgetforslagets samlede økonomi Side 20
7. Den videre budgetproces Side 21
3

1. Indledning
Budgetlægningen for 2020-23 i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i budgettet for 2019-22, hvor overskuddet på den ordinære drift i 2019-22 udgør ca. 80 mio. kr. årligt. Byrådets målsætning er et årligt overskud på 90 mio. kr. på den ordinære drift.
Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 indeholder en forøgelse af bloktilskuddet til service. Kommunernes serviceramme er forøget med 1,7 mia. kr. Det giver en forøgelse af Favrskov Kommunes bloktilskud på ca. 17,2 mio. kr. i 2020 i forhold til vurderingen af 2020 i B2019-22.
I budgetforslaget er der indarbejdet 8,0 mio. kr. årligt til at videreføre de aktiviteter på ældre- og sundhedsområdet, der tidligere blev finansieret af ’værdighedsmilliarden’, men hvor finansieringen fra 2020 indgår i bloktilskuddet.
Samlet set medfører ovenstående en forbedring af Favrskov Kommunes økonomi. Det har givet mulighed for at udvide driftsbudgettet i 2020 med 17,3 mio. kr. (brutto). Hertil kommer forskellige reduktioner og omlægninger svarende til 6,1 mio. kr. Det betyder, at de samlede serviceudgifter er øget med 11,3 mio. kr. (netto) i 2020.
Favrskov Kommune oplever i lighed med flere andre kommuner stigende udgifter inden for handicap- og psykiatriområdet. En væsentlig del af udvidelsen af driftsbudgettet er derfor afsat til at dække de forøgede udgifter på dette område. I Favrskov Kommune skyldes de stigende udgifter primært tilgang af borgere med svære handicaps og borgere, der har brug for korte og intensive genoptræningsforløb. På den baggrund tilføres handicap- og psykiatriområdet 10,2 mio. kr. årligt fra og med 2020. En mindre del af budgetudvidelsen finansieres via omlægninger og reduktioner inden for området.
På baggrund af regeringens forslag til Finanslov for 2020 forventes det, at der afsættes yderligere midler til børneområdet (dagtilbud og skoler) fra 2020 og frem. Ud over de forventede midler fra Finansloven afsættes der i Favrskov Kommunes budget en pulje på 2 mio. kr. årligt til dagtilbuds- og skoleområdet. Når indholdet i Finansloven er kendt vil partierne bag budgetforslaget forhandle den nærmere udmøntning af puljen.
Kommunernes samlede anlægsramme er i 2020 forøget med 1,3 mia. kr. Det giver en forøgelse af Favrskov Kommunes bloktilskud på ca. 11,9 mio. kr. i 2020 i forhold til vurderingen af 2020 i B2019-22. Det forøgede bloktilskud er i budgetforslag 2020-23 indarbejdet via en forhøjelse af anlægsbudgettet i overslagsårene 2021-23.
Herudover er der i økonomiaftalen mellem regeringen og KL afsat et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne i 2020. Favrskov Kommunes andel heraf udgør 12,5 mio. kr.
Den forøgede anlægsramme, det ekstra finansieringstilskud og de øvrige engangsindtægter har gjort det muligt at øge anlægsbudgettet i 2020 til godt 126 mio. kr.
Budgetforslag 2020-23 bygger på statsgaranterede skatter og udligning. Ved 2.-behandlingen af budgettet tager Byrådet stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

4
1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft, hvor de ansatte overgår til samtidighedsferie. Som konsekvens heraf vil der for alle medarbejdere være fem ugers ferie, der skal udbetales, når medarbejderne forlader arbejdsmarkedet. Udbetalingen skal ske via en national fond, og kommunerne skal indbetale de fem ugers ferie til denne fond. For Favrskov Kommune udgør fem ugers ferie for alle medarbejdere ca. 120 mio. kr. Det er op til kommunerne selv at bestemme, om indbetalingen skal ske i takt med, at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet, eller om hele eller dele af beløbet skal indbetales tidligere.
Byrådet vil i løbet af 2020 tage stilling til, om Favrskov Kommune skal indbetale hele eller dele af den skyldige feriepengeforpligtelse. I vurderingen af, hvad der skal indbetales, vil konsekvenserne af en justering af udligningssystemet, som forventes gennemført fra 2021, indgå.
Favrskov Kommune har siden 2008 sammen med fem andre østjyske kommuner arbejdet indgående med udligningssystemet og påpeget en række væsentlige skævheder og uhensigtsmæssigheder. På baggrund af dette arbejde må det forventes, at en justering af udligningssystemet giver Favrskov Kommune en økonomisk gevinst.
Byrådet vil forud for budgetlægningen for 2021-24 tage stilling til en justering af kommunens langsigtede økonomiske målsætninger, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2015-18.
Processen frem til budgetforslaget Byrådet vedtog 29. januar 2019 budgetprocessen for Budget 2020-23.
På grund af Folketingsvalget i juni 2019 blev forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 udsat fra juni til september 2019. I medfør heraf blev tidsfristerne for kommunernes budgetlægning også ændret, således at budgettet først skal vedtages endeligt inden 5. november 2019.
De ændrede tidsfrister medførte en ændret tidsplan for budgetprocessen i Favrskov Kommune. Som følge heraf har Byrådet været samlet 22. august 2019 for at drøfte anlægsbudgettet og 27. september 2019 for at drøfte driftsbudgettet.
Forud for drøftelserne af driftsbudgettet blev Byrådet på et temamøde 24. september 2019 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den økonomiaftale, der er indgået mellem regeringen og KL.
Til brug for de politiske drøftelser havde Byrådet bedt administrationen om at udarbejde forslag til årlige reduktioner og udvidelser på 1 procent af serviceudgifterne. Der var udarbejdet forslag til reduktioner på i alt ca. 20 mio. kr. årligt i perioden 2020-23. For så vidt angår serviceudvidelserne var der udarbejdet forslag på ca. 30 mio. kr. årligt i perioden 2020-23. Årsagen til det forhøjede beløb til udvidelsesforslag er de konstaterede stigende udgifter inden for handicap- og psykiatriområdet.
Byrådets partier havde mulighed for at fremsende forslag til anlægsbudgettet indtil 14. august 2019, mens fristen for forslag til driftsbudgettet blev fastlagt til 18. september 2019. Partierne havde forud for indsendelse af forslagene mulighed for at få administrationens overordnede vurdering af økonomiske, juridiske og øvrige forhold. De fremsendte politiske forslag indgik i drøftelserne på henholdsvis anlægsseminaret 22. august 2019 og driftsseminaret 27. september 2019.
Institutioner, foreninger, samarbejdsudvalg mv. havde i april 2019 mulighed for at fremsende forslag til budgettet. Alle forslag blev gennemgået og drøftet på møderne i de politiske fagudvalg i juni måned. På budgetseminarerne og de efterfølgende forhandlingsmøder har Byrådet forholdt sig til alle de eksterne forslag.
Det tekniske budget, som dannede baggrund for Byrådets driftsseminar, viste et overskud på den ordinære drift på 92,9 mio. kr. i 2020. Den økonomiske situation forud for Byrådets driftsseminar fremgår af nedenstående tabel:

5
Økonomioversigt – teknisk budget 27. sept. 2019 Skattefinansieret område – mio. kr. TB 2020 TBO 2021 TBO 2022 TBO 2023 Ordinære poster Finansiering -2.839,7 -2.933,6 -3.017,2 -3.098,8 Drift 2.734,5 2.758,4 2.780,7 2.803,5 Videreførelse af aktiviteter finansieret af værdighedspuljen 8,0 8,0 8,0 8,0 Pris- og lønstigning 61,8 126,0 193,3 Renter 4,3 3,9 3,5 3,0 Ordinære poster i alt -92,9 -101,5 -99,0 -91,0 Særlige poster Anlæg 120,0 115,4 115,4 115,4 Pris- og lønstigning – Anlæg 2,3 4,7 7,1 Teknisk budgetpulje – Overførsler mellem årene 20,0 20,0 20,0 20,0 Mindreudgift – Forsikrede ledige (midlertidigt) -20,0 Ekstraordinært finansieringstilskud -12,5 Kompensation for revision af uddannelseskriterier -1,8 Kompensation for ændrede alderskriterier -7,3 Udvidelse af anlægsrammen – ØA20 -11,9 -11,9 -11,9 -11,9 Kompensation finansforskydninger – ØA20 -4,3 Selvbudgettering i 2018 7,2 Salg af HMN Naturgas – Frigivelse af provenu -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 Særlige poster i alt 79,6 130,4 125,6 128,0 Finansposter Lånoptagelse -7,3 -9,3 -9,3 -9,3 Afdrag på lån 31,0 28,3 29,3 30,2 Kort- og langfristede poster -5,8 -49,1 -19,8 -19,3 Finansposter i alt 17,9 -30,1 0,2 1,6 Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger 4,6 -1,2 26,8 38,6
Efter budgetseminaret 27. september 2019 fortsatte de politiske forhandlinger 2. oktober 2019.
Resultatet af forhandlingerne foreligger nu i form af Budgetforslag 2020-23, som fremsendes til 1.-behandling i Økonomiudvalget og Byrådet tirsdag 8. oktober 2019.
Budgetforslaget sendes i offentlig høring i perioden 9.-24. oktober 2019.
I forlængelse af høringsperioden mødes partierne bag budgetforslaget for at gennemgå og drøfte høringssvarene med henblik på udarbejdelsen af det endelige budget for 2020-23.
2.-behandling af budgettet sker 4. november 2019 i Økonomiudvalget og Byrådet.

6
2. Budgetforslaget i hovedtræk
I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i Budgetforslag 2020-23:
Reduktioner og udvidelser i driftsbudgettet De samlede ændringer i budgetperioden fra det tekniske budget til budgetforslaget er vist nedenstående:
Driftsbudget mio. kr. 2020 2021 2022 2023 Reduktioner i alt -6,1 -6,2 -6,0 -6,0 Udvidelser i alt 17,3 17,9 17,7 17,4 Nettoudvidelse 11,3 11,7 11,6 11,4
Budgetforslag 2020-23 viser en samlet nettoudvidelse af driftsbudgettet på 11,3 mio. kr. i 2020. De konkrete forslag til reduktioner og udvidelser i budget 2020-23 fremgår senere.
Anlæg Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningsområdet udgør i Budgetforslag 2020-23 følgende:

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 Anlæg 126,3 131,8 125,3 101,4

Lånoptagelse og afdrag på lån Social- og Indenrigsministeriet har 7. oktober 2019 tildelt lånedispensationer fra ministeriets lånepuljer. Favrskov Kommune har ikke modtaget lånedispensation for 2020. Der er heller ikke indarbejdet lånoptagelse til energibankprojekter i 2020. I Budgetforslag 2020 er der derfor kun indarbejdet lånoptagelse på 1,3 mio. kr. i forbindelse med indefrysning af ejendomsskat.
Den forudsatte lånoptagelse i 2021-23 er videreført fra Budget 2019-22.
Budgetforslaget for 2020-23 indeholder afdrag på gæld svarende til ca. 30 mio. kr. årligt. Det medfører et samlet nettoafdrag på 89,6 mio. kr. i budgetperioden. Dermed udgør Favrskov Kommunes samlede gæld ca. 250 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden.
Den budgetterede lånoptagelse og afdrag på gæld i alle budgettets år kan specificeres således:
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 Energibanken 0 -2,0 -2,0 -2,0 Lånepuljer fra Social- og Indenrigsministeriet 0 -6,0 -6,0 -6,0 Lån til betaling af ejendomsskat -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 I alt -1,3 -9,3 -9,3 -9,3 Afdrag på lån 31,0 28,3 29,3 30,2 Nettoafdrag 29,7 19,0 20,0 20,9

7
Favrskov Kommune har ikke søgt Social- og Indenrigsministeriet om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner.

Kassebeholdningen Budgetforslag 2020-23 indeholder et netto kasseforbrug (på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen) på i alt 141,4 mio. kr. over de fire budgetår. Dette kan især henføres til de relativt store nettoafdrag på lån, som i den fireårige budgetperiode udgør i alt 89,6 mio. kr. Hertil kommer et forholdsvis stort anlægsprogram i budgetperioden.
På baggrund af budgetforslaget er der udarbejdet en prognose for udviklingen i kassebeholdningen opgjort som 12-måneders gennemsnit. Prognosen dækker perioden frem til ultimo 2024. Udviklingen i kassebeholdningen fra 2009 til 2024 er vist i nedenstående figur.
1/1/2009
1/1/2010
1/1/2011
1/1/2012
1/1/2013
1/1/2014
1/1/2015
1/1/2016
1/1/2017
1/1/2018
1/1/2019
1/1/2020
1/1/2021
1/1/2022
1/1/2023
1/1/2024
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Prognose Budgetforslag 2020-23 8. okt 2019 Faktisk beholdning – 12 mdr. gennemsnit
Favrskov Kommunes likviditet 2009-24 (kassekreditreglen)
Millions

Øvrige budgetområder Budgetlægningen inden for jordforsyningsområdet og ældreboliger indgår i lighed med tidligere år ikke i Budgetforslag 2020-2023. Begge dele vil blive indarbejdet i det endelige budget 2020-23.

8
3. Politiske aftaler
Som supplement til de konkrete reduktioner, udvidelser og anlæg i afsnit 4 og 5 er partierne bag budgetforslag 2020-23 enige om følgende politiske aftaler:
Fremtidigt 10.-klassetilbud Der udarbejdes en analyse af mulighederne for videreudviklingen af 10.-klassetilbuddet i Favrskov Kommune. Heri indgår bl.a. forhold omkring kvaliteten af tilbuddene, lokaliteter, befordringsmuligheder og økonomiske rammer. Formålet med analysen er at skabe grundlag for at styrke kommunens eget 10.-klassestilbud med henblik på at give eleverne et bedre fundament for at søge videre i ungdomsuddannelserne. I den forbindelse skal der indgå konkrete vurderinger af, hvilke muligheder der er for udvikling af samarbejdet eller samdriften mellem 10. klasse og håndværks- og social-/sundhedsuddannelserne.
Målet er, at flere elever motiveres til at søge en erhvervsuddannelse for derigennem at bidrage til at løse de aktuelle og forventede fremtidige rekrutteringsudfordringer, der er inden for håndværksfagene samt inden for social- og sundhedsområdet. Der udarbejdes et kommissorium for analysen, som forelægges til politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget ultimo 2019.
Evaluering af åben skole Åben skole er et samarbejde mellem folkeskolerne og erhvervs-, kultur- og fritidslivet om at skabe inspirerende og anderledes oplevelser i skolen, som motiverer børn og unge til at lære og vide mere. Åben skole skal bl.a. bidrage til at give eleverne en bedre førstehåndsoplevelse af mulighederne inden for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
Der gennemføres primo 2020 en evaluering af åben skole, der belyser indholdet, finansieringen, organiseringen og tilrettelæggelsen af indsatserne. Desuden indgår skolernes og uddannelsesvejledningens hidtidige erfaringer, status på erhvervspraktikken for de ældste elever samt mulighederne for yderligere forældreinvolvering i de unges uddannelsesvalg. Evalueringen fremlægges som led i en temadrøftelse i Byrådet primo 2020.
Effektivisering og udvikling af administrationen på skolerne Der gennemføres løbende effektiviseringer af de administrative opgaver lokalt på skolerne. Disse tiltag understøttes af kommunens fælles effektiviserings- og digitaliseringstiltag inden for f.eks. personale- og lønadministration, rekruttering af medarbejdere samt elevadministration. Som et bidrag til en effektiv og smidig administration gennemføres en analyse af yderligere muligheder for effektiviseringer af administrationen på skolerne – herunder en vurdering af mulighederne for en øget tværgående opgaveløsning. Resultatet af analysen fremlægges til politisk drøftelse forud for Budget 2021-24.
Talentforløb i folkeskolen Der gennemføres en opsamling på de talentforløb, som skolerne har gennemført de seneste år for særligt dygtige elever. Opsamlingen skal danne grundlag for at afprøve yderligere 2-3 talentforløb i skoleåret 202021 med fokus på et styrket fagligt samarbejde med de gymnasiale uddannelser. Udgifterne til forløbene afholdes af skolernes fælleskonto. Formålet med opsamlingen er at indsamle erfaringer med, hvordan de dygtigste elever understøttes bedst muligt i at blive så dygtige, de kan.
Hjemtagelse af forældrekompetenceundersøgelser Børne- og Skoleudvalget præsenteres primo 2020 for fordele og ulemper ved at hjemtage forældrekompetenceundersøgelser. I den forbindelse indgår en vurdering af, om det er muligt og hensigtsmæssigt at opstille en model, hvor der i hver enkelt sag tages stilling til, om der skal gennemføres en intern eller ekstern forældrekompetenceundersøgelse samt hvilke kriterier, der skal ligge til grund for denne vurdering.

9
Seniorportal for Favrskov Kommune Byrådet besluttede 27. august 2019, at der skal gennemføres en indholdsmæssig og økonomisk vurdering af, hvordan Favrskov Kommunes hjemmeside kan udvikles med henblik på at styrke borger- og brugervenligheden. Ældrerådets forslag om at etablere en selvstændig portal, der indeholder oplysninger målrettet seniorer (+60 år) skal indgå i dette arbejde.
Daghjemstilbud til demenssyge, der har pårørende på arbejdsmarkedet Forslaget fra Ældrerådet om at oprette et daghjemstilbud til demenssyge, der har pårørende på arbejdsmarkedet, skal vurderes nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af demenspolitikken, som forelægges Byrådet i foråret 2020.
Udvikling af sagsbehandlingen på arbejdsmarkedsområdet Jobcenteret arbejder professionelt med at motivere de ca. 3.000 borgere, der er tilknyttet jobcenteret, så de ser sig bedre i stand til at mestre eget liv og komme videre i job og uddannelse. I den sammenhæng er det vigtigt, at borgerne føler sig hørt og inddraget. Som led heri sættes der yderligere fokus på kommunikationen mellem borgere og medarbejdere. Der søges bl.a. inspiration fra læringsforløbene i Børn og Familie og gennemføres kurser i ”Styrket borgerkontakt” for nye medarbejdere. Ligeledes vil resultaterne af de tilfredshedsundersøgelser, der gennemføres hvert andet år, indgå i vurderingen af nye indsatser. Jobcenter Favrskov har endvidere igangsat et forsøg med IPS, som er en indsats målrettet mennesker med psykisk diagnose eller sårbarhed, og som har et særligt fokus på den enkelte borgers motivation og ønsker ift. job og uddannelse.
Fremtidens boformer for seniorer Det fremgår af Favrskov Kommunes plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+, at Byrådet ønsker et mere varieret boligudbud og en bredere vifte af boligformer. Det gælder også for seniorer. I 2020 vil byrådet arrangere en række informationsmøder, hvor mulighederne for at etablere fællesskabsbaserede boliger (private, andels- og almene boliger) præsenteres.
Fremme af bæredygtigt byggeri i Favrskov Anvendelsen af mere miljø- og klimavenlige byggematerialer ønskes fremmet. Det kan f.eks. ske via en øget anvendelse af træ som facadebeklædning på kommunale byggerier i stedet for materialer som cement eller tegl. Ligeledes skal vilkår om øget anvendelse af mere bæredygtige byggematerialer indgå i overvejelserne omkring udformningen af konkrete lokalplaner for nye boligområder.
Fortsat udvikling i landdistrikter og landsbyer Det Europæiske Landdistriktsprogram (LAG) udløber med udgangen af 2020. Hvis programmet ikke videreføres, vil de allerede budgetlagte kommunale LAG-midler på 500.000 kr. årligt blive tilført Landsbyrådet fra og med 2021 med sigte på at bevare og udvikle landdistriktsområderne til gavn for erhvervslivet og lokalbefolkningen.
Favrskov som naturkommune En naturkommune arbejder med natur og biodiversitet som en naturlig del af den daglige praksis. Favrskov Kommune har som myndighed og samarbejdspartner gode muligheder for at bevare den eksisterende natur, skabe ny natur og fremme en mangfoldighed af planter og dyr. Samspillet med statslige myndigheder, vandværker og private lodsejere har allerede sikret finansiering af nye skove og vådområder. Naturkommune-begrebet vil indgå som en del af en samlet plan for natur og biodiversitet, som fremlægges for Byrådet i starten af 2020.
Fremtidig anvendelse af Norgesvej 1 i Hammel I forlængelse af planerne om at salthallen flyttes fra den hidtidige materielgård på Norgesvej 1 i Hammel i 2021, skal der udarbejdes et oplæg til den fremtidige anvendelse af ejendommen/området. Oplægget forelægges Byrådet medio 2020.

10
4. Driftsbudgettet
Nedenfor fremgår de reduktioner og udvidelser, der indgår i budgetforslaget – herunder nye reduktioner og udvidelser, som er fremkommet i løbet af budgetprocessen.
For yderligere information om de reduktioner og udvidelser, der indgår i budgetforslaget, henvises til www.favrskov/budget
4.1. Reduktioner Budgetforslaget indeholder følgende reduktioner af driftsbudgettet. Forslag til reduktioner 2020-23 Nr. Reduktionsforslag 2020 2021 2022 2023 Økonomiudvalget Tværgående R-101 Besparelse på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser -300 -100 -100 -100 Økonomiudvalget R-102 Færre ressourcer til indsatsen over for dagpengemodtagere som følge af a-kasseforsøget -225 -225 -225 -225 Reduktioner: Økonomiudvalget i alt -525 -325 -325 -325 Teknik- og Miljøudvalget R-205 Græsklipning i byer 0 -200 -200 -200 Forslag til reduktioner: Teknik- og Miljøudvalget i alt 0 -200 -200 -200 Børne- og Skoleudvalget R-302 Decentral it-understøttelse på skolerne -300 -300 -300 -300 R-305 Nedlæggelse af stilling som pædagogisk it-konsulent -512 -256 -256 -256 R-307 Reduktion i midler til støtte i fritidsklub for elever i 7.-10. klasse fra specialklasserne -400 -400 -400 -400 R-309 Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på skoleområdet -490 -140 0 0 R-311 Indførelse af en tredje feriepasningsuge i dagplejen -148 -148 -148 -148 R-312 Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet -290 -290 0 0 R-314 Hjemtagning af opgaver fra Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) -100 -100 -100 -100 Forslag til reduktioner: Børne- og Skoleudvalget i alt -2.240 -1.634 -1.204 -1.204 Social- og Sundhedsudvalget R-401 Omlægning af funktionerne i syge- og hjemmeplejens vagtcentral -650 -650 -650 -650 R-402 Omlægning af medicindosering hos borgerne -225 -450 -450 -450 R-403 Omlægning af to korttidspladser for borgere med demenssygdom -267 -267 -267 -267

11
R-405 Ny velfærdsteknologi (DigiRehab) – hverdagstræning i borgerens eget hjem
-370 -370 -370 -370
R-406 Skærmbesøg til borgere på ældreområdet -250 -250 -250 -250 R-408 Reduktion af udgifter til enkeltmandsprojekt -200 -400 -400 -400 R-409 Omlægning af opgaver inden for den specialiserede genoptræning -100 -100 -100 -100 R-412ny Fremrykkelse af 2 % reduktion af taksterne på det specialiserede socialområde -600 -600 -600 -600 R-413ny Besparelse på køb af pladser i andre kommuner og regionen -285 -570 -855 -855 R-414ny Nedlæggelse af kursus til unge med handicap -111 -111 -111 -111 Forslag til reduktioner: Social- og Sundhedsudvalget i alt -3.058 -3.768 -4.053 -4.053 Arbejdsmarkedsudvalget R-502ny Reduktion af budgettet til beskæftigelsesindsats -250 -250 -250 -250 Forslag til reduktioner: Arbejdsmarkedsudvalget i alt -250 -250 -250 -250 Forslag til reduktioner i alt -6.073 -6.177 -6.032 -6.032
I forhold til de reduktioner, der indgår i budgetforslaget, er der nedenfor angivet præciseringer og ændringer i enkelte af de blokke, der indgik i det administrative budgetkatalog. Endvidere er der en kort beskrivelse af de nye reduktionsblokke, der er resultatet af budgetforhandlingerne (markeret ”ny”). Samtlige reduktionsblokke vil i høringsfasen være tilgængelige på Favrskov Kommunes hjemmeside.
R-205 Græsklipning i byer Primo 2020 forventes det, at Byrådet vedtager kommunens første biodiversitetsplan. I medfør heraf vil vedligeholdelsestandarden på nogle af kommunens græsarealer i byerne blive ændret, så de i højere grad fremstår som naturbevoksning. Det vil indgå i vurderingen af de enkelte græsarealer, om plejeniveauet skal ændres til et lavere niveau, eller om der er grundlag for helt at undlade at vedligeholde arealerne.
Nye reduktionsblokke
R-412ny Fremrykkelse af 2 % reduktion af taksterne på det specialiserede socialområde De 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland aftalte i 2018, at taksterne for ophold på botilbud og deltagelse i aktivitetstilbud til voksne borgere inden for handicap og psykiatri skulle reduceres med 2 % i perioden fra 2019-2022.
Den aftalte takstreduktion fremrykkes, så den i Favrskov Kommune indfases fuldt i 2020. I medfør heraf reduceres udgifterne i 2020 med 1,1 mio. kr. Da en del af reduktionen vil tilfalde de kommuner, der køber pladser i Favrskovs tilbud, vil reduktionen udgøre 600.000 kr. for Favrskov Kommune.

R-413ny Besparelse på køb af pladser i andre kommuner og regionen Bestillerbudgettet på handicap- og psykiatriområdet til Favrskov Kommunes køb af pladser inden for det specialiserede socialområde for voksne reduceres med 285.000 kr. i 2020 stigende til 855.000 kr. i 2022. Besparelsen er en følge af rammeaftalen mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland på det specialiserede socialområde, hvor der er aftalt en reduktion af taksterne på 2 % i perioden 2019-2022.
R-414ny Nedlæggelse af kursus til unge med handicap Kurser til forældre til unge med handicap nedlægges, da tilbuddet ikke har været tilstrækkeligt efterspurgt fra forældrenes side. Reduktionen svarer til 111.000 kr. Der inviteres fortsat til en årlig workshop, hvor temaet er, hvordan man som forældre kan understøtte sit barn med handicap ind i voksenlivet.

12
R-502ny Reduktion af budgettet til beskæftigelsesindsats Budgettet til beskæftigelsesindsatsen reduceres med 250.000 kr. fra og med 2020. Budgettet anvendes til aktiviteter og tilbud til de forskellige målgrupper på beskæftigelsesområdet med henblik på at bringe borgerne i job eller uddannelse. Det drejer sig om en række tilbud som f.eks. opkvalificering, specialiserede tilbud til f.eks. unge med autisme samt indsatser omkring samarbejdet mellem virksomhederne og den kommunale virksomhedsservice i Jobcentret. Tilbuddene gives til alle målgrupper – herunder borgere, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse (borgere i ressourceforløb eller jobafklaring).
4.2. Udvidelser Budgetforslaget indeholder følgende udvidelser af driftsbudgettet. Forslag til udvidelser 2020-23 Nr. Udvidelsesforslag 2020 2021 2022 2023 Økonomiudvalget U-102 Styrket sagsbehandling og samarbejde med forældre i Børnehandicaprådgivningen 1.300 1.300 1.100 1.100 U-103 Ansættelse af ekstra planmedarbejder 600 600 600 600 U-104 Inddragelse og frivillighed ved naturprojekter 300 300 300 300 Forslag til udvidelser: Økonomiudvalget i alt 2.200 2.200 2.000 2.000 Teknik- og Miljøudvalget U-203 Udvidet drift af lyskryds og elektronisk trafiksikkerhedsudstyr 150 150 150 150 U-204 Fejning af særligt befærdede cykelstier 150 150 150 150 U-205 Opprioriteret pleje af turist- og naturstier 175 175 175 175 U-206ny Pulje til udmøntning af trafikplan 0 750 1.500 1.500 U-207ny Havørreden tilbage til Gudenåen 34 34 34 34 Forslag til udvidelser: Teknik- og Miljøudvalget i alt 509 1.259 2.009 2.009 Børne- og Skoleudvalget U-301 Introduktionsforløb til nyuddannede lærere og pædagoger i skolen 350 350 350 350 U-306 Opgradering af barnevogne og højstole i Dagplejen 125 160 200 190 U-307ny Pulje til styrkede indsatser mv. i dagtilbud og skoler 2.000 2.000 2.000 2.000 U-308ny Forsøg med to-dages fritidsklubtilbud i Thorsø og Hadbjerg 125 175 0 0 Forslag til udvidelser: Børne- og Skoleudvalget i alt 2.600 2.685 2.550 2.540 Social- og Sundhedsudvalget U-401 Forsøg med omlægning af medicinhåndtering i hjemmeplejen 400 400 0 0 U-402 Styrket kvalitet i arbejdet med faldforebyggelse 500 250 0 -250 U-404 Kørselsudgifter til aktivitetstilbud på ældreområdet 490 490 490 490 U-405 Finansiering af stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet 10.120 10.120 10.120 10.120 U-406 Sundhedsplejens deltagelse i netværksmøder 170 170 170 170 U-408ny Unge i fritidsjob i dagtilbud og på plejecentre 200 200 200 200

13
U-409ny Udvidelse af TUBA Favrskov 83 83 83 83 Forslag til udvidelser: Social- og Sundhedsudvalget i alt 11.963 11.713 11.063 10.813 Arbejdsmarkedsudvalget U-501 Styrket individuel uddannelsesvejledning til alle elever i udskolingen 0 0 0 0 Forslag til udvidelser: Arbejdsmarkedsudvalget i alt 0 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget U-604ny Forhøjelse af tilskud til Voldby Friluftsbad 55 55 55 55 Forslag til udvidelser: Kultur- og Fritidsudvalget i alt 55 55 55 55 Forslag til udvidelser i alt 17.327 17.912 17.677 17.417
I forhold til de udvidelser, der indgår i budgetforslaget, er der nedenfor angivet præciseringer og ændringer i enkelte af de blokke, der indgik i det administrative budgetkatalog. Endvidere er der en kort beskrivelse af de nye reduktionsblokke, der er resultatet af budgetforhandlingerne (markeret ”ny”). Samtlige udvidelsesblokke vil i høringsfasen være tilgængelige på Favrskov Kommunes hjemmeside.
U-401 Forsøg med omlægning af medicinhåndtering i hjemmeplejen Det præciseres, at forsøget med omlægning af medicinhåndtering evalueres primo 2021. Evalueringen forelægges Social- og Sundhedsudvalget.
U-406 Sundhedsplejens deltagelse i netværksmøder Der afsættes 170.000 kr. til sundhedsplejens deltagelse i netværksmøder om børn med mistrivsel.
Nye udvidelsesblokke
U-206ny Pulje til udmøntning af trafikplan Der afsættes 750.000 kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende år til forbedret kollektiv trafik. Det midlertidige § 17, stk. 4-udvalg vedrørende kollektiv trafik og miljørigtig transport fremlægger i starten af 2020 forslag til Byrådet om udmøntning af puljen.
U-207ny Havørreden tilbage til Gudenåen Der afsættes 34.000 kr. årligt til en fælleskommunal undersøgelse af, hvad der er årsag til nedgangen i ørredbestanden i Gudenåen. Som led heri sker der en kortlægning af smolttabet gennem Gudenåen og Randers Fjord. Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem Viborg, Randers og Favrskov kommuner, DTU Aqua og fire lystfiskerforeninger i Bjerringbro, Langå, Randers og Hadsten.
U-307ny Pulje til styrkede indsatser mv. i dagtilbud og skoler På baggrund af regeringens forslag til finanslov for 2020 forventes det, at der afsættes yderligere midler til børne- og skoleområdet fra 2020 og frem. Ud over de forventede finanslovsmidler afsættes i Favrskov Kommune en pulje på 2 mio. kr. årligt til dagtilbuds- og skoleområdet. I forlængelse af vedtagelse af finansloven vil partierne bag budgetforslaget forhandle den nærmere udmøntning af puljen. Forhandlingerne vil tage afsæt i følgende temaer: yderligere tværfaglig vejledning til pædagoger og lærere, længere åbningstid i daginstitutionerne om fredagen, styrket indsats målrettet skolefravær samt styrket indsats over for udsatte børn og unge i overgangen til ungdomsuddannelse.

14
U-308ny Forsøg med to-dages fritidsklubtilbud i Thorsø og Hadbjerg Som et forsøg etableres for skoleåret 2020/21 fritidsklubtilbud to eftermiddage om ugen for elever i 4.-6. klasse i Thorsø og Hadbjerg. Tilbuddet tilrettelægges efter samme model som Ulstrup Fritidsklub, der indgår som en del af Favrskov Ungdomsskole.
U-408ny Unge i fritidsjob i dagtilbud og på plejecentre Der afsættes 200.000 kr. årligt til ansættelse af unge i fritidsjob i dagtilbud og på plejecentre. Formålet er bl.a. at bidrage til at øge unges interesse for de pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.
U-409ny Udvidelse af TUBA Favrskov Det årlige tilskud til TUBA Favrskov forhøjes med 83.000 kr. fra 2020. Derved vil unge, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug, opleve at kunne få hurtigere og mere målrettet hjælp til at håndtere bl.a. mistrivsel, depression og PTSD.
U-604ny Forhøjelse af tilskud til Voldby Friluftsbad Det årlige tilskud til Voldby Friluftsbad forhøjes med 55.000 kr. fra 2020. Det forhøjede tilskud skal understøtte den fortsatte drift og udvikling af friluftsbadet og gøre badet mindre sårbart i sæsoner med koldt og regnfuldt vejr.

15
5. Anlæg
I Budgetforslag 2020-23 har Byrådet prioriteret følgende skattefinansierede anlægsprojekter: Forslag til anlæg 2020-23 Nr. Anlægsforslag 2020 2021 2022 2023 Økonomiudvalget A-101 Grundkapitalindskud til almene boliger 0 2.000 8.000 8.000 A-102 Sortering af affald i daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger 900 0 0 0 A-103 Nye markedsføringstiltag 250 0 0 0 A-104 Projekt vedr. kortlægning af digital arkivering 500 0 0 0 A-105 Renovering og ombygning af administrationsbygningen i Hvorslev 1.500 0 0 0 A-106ny Analyse af administrationsbygningerne – med særlig fokus på Hvorslev/Ulstrup 500 0 10.000 10.000 Forslag til anlæg: Økonomiudvalget i alt 3.650 2.000 18.000 18.000 Teknik- og Miljøudvalget A-201 Plan og tiltag for biodiversitet 400 400 400 400 A-202 Udmøntning af Klimaplan 450 450 450 450 A-203 Skovrejsning 1.000 3.000 3.000 3.000 A-204 Tiltag i forbindelse med fredningssag ved Lysnet 0 0 800 800 A-205 Håndtering af vandkapaciteten i Kollerup Bæk 2.000 1.000 0 0 A-206 Klimatilpasning og byudvikling omkring Lilleåen, Hadsten Midtby 1.000 4.000 3.000 3.000 A-207 Tiltag i forbindelse med lodsejeraftaler i Gudenådalen ved Ulstrup 200 2.800 0 0 A-208 Udmøntning af Affaldsplan 2020-2025 på erhvervsområdet 75 75 75 75 A-209 Styrket dialog med lodsejere om vådområde- og vandløbsprojekter 300 300 300 300 A-211 Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg 300 300 300 300 A-212 Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken, Hammel 6.000 9.450 0 0 A-213 Etablering af kommunal skovgravplads i Nørreskoven ved Hinnerup 200 0 0 0 A-214 Energibank 0 2.000 2.000 2.000 A-215 Renovering og ombygning af kommunale bygninger 8.000 10.000 10.000 10.000 A-216 Etablering og renovering af ventilationsanlæg 1.500 1.500 1.500 1.500 A-217 Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger 1.000 2.000 2.000 2.000 A-218 Nedrivning af kommunale bygninger 1.000 1.000 1.000 1.000 A-219 Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner 2.000 2.000 2.000 3.500 A-220 Renovering og tilbygning til Hadsten Administrationsbygning 8.950 2.000 0 0 A-221 Opførelse af ny salthal i Hammel 0 2.700 0 0

16
A-222 Kulturhuset Sløjfen i Hadsten 4.409 11.700 0 0 A-223 Sanering af plejecentrene Skaghøj og Elmehøj 5.530 0 0 0 A-224 Genåbning af stationen i Laurbjerg 3.000 2.500 0 0 A-225 Brandsikring af kommunale plejecentre 2.100 0 0 0 A-226 Vej- og trafiksikkerhedsprojekter 3.000 3.000 3.000 3.000 A-227 Parkeringspladser 1.350 2.400 0 0 A-228 Ekstraordinær oprydning og oprensning af forurening 200 0 0 0 A-229 Mindre vejanlægsprojekter 1.500 1.500 1.500 1.500 A-230 Trafikløsninger i Hadsten 10.500 1.000 0 0 A-231 Investering i nyt vintermateriel 500 500 500 500 A-233 Trafikplan 2021-30 200 0 0 0 A-234 Renovering af broer 1.000 1.250 1.250 1.250 A-235 Renovering af fortove 800 800 800 800 A-236 Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 8.000 8.000 8.000 8.000 A-237 Opklassificering af private fællesveje 1.950 2.900 2.450 1.800 A-238 Følgearbejder ved kloakseparering i Hadsten 0 1.500 2.000 2.500 A-239 Fornyelse af vejbelysning 200 700 700 700 A-240 Nedrivning af tidligere erhvervsejendom i Ulstrup 0 0 6.200 0 A-241 Nye MTB-spor 0 200 0 0 A-242ny Cykelstiprojekter 3.700 0 1.800 1.800 A-243ny Bedre trafikafvikling på Aarhusvej i Søften 4.000 0 0 0 A-244ny Miljøvenlig transport og CO2-reduktion 1.500 1.500 1.500 1.500 A-245ny Bedre kollektiv trafik til Favrskov Gymnasium 100 200 100 0 A-246ny Mårhundebekæmpelse i Favrskov 30 30 30 30 Forslag til anlæg: Teknik- og Miljøudvalget i alt 87.944 84.655 56.655 51.705 Børne- og Skoleudvalget A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 0 1.800 2.000 2.000 A-302 Pulje til renovering og etablering af toiletter på skoleområdet 1.250 1.250 1.250 1.250 A-303 Helhedsplan for opgradering og arealoptimering af Tungelundskolen 3.000 15.000 21.000 6.000 A-304 Opgradering af de udendørs atletikfaciliteter på skolerne 500 500 500 500 A-305 Pædagogisk it til skoleområdet 950 0 0 0 A-306 Pulje til renovering af legepladser i dagtilbud og skole 1.000 1.000 1.000 1.000 A-307 Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 20192023 7.297 6.516 5.435 0 A-308 Opgradering af specialgruppes lokaler i Børnehaven Filuren 390 0 0 0 A-309 Indkøb af it til medarbejdere i dagtilbud i forbindelse med indførelse af Aula 680 0 0 0 A-310 Renovering og modernisering af den integrerede institution Trekløveren i Sall 2.000 2.325 0 0 A-311 Kvalitetsmåling i vuggestuerne 300 0 0 0 A-312 Pulje til udvikling af bedre lege- og læringsmiljøer i dagtilbud 750 750 750 750 Forslag til anlæg: Børne- og Skoleudvalget i alt 18.117 29.141 31.935 11.500

17
Social- og Sundhedsudvalget A-401 Løbende renovering og vedligeholdelse på ældreområdet 400 400 800 800 A-402 Udvidelse af antallet af plejeboliger 3.000 4.000 2.025 -91 A-403 Løbende renovering og vedligeholdelse på handicap- og psykiatriområdet 750 750 750 750 A-404 Udvidelse af kapaciteten på tandreguleringsområdet og vedligeholdelse af tandlægeudstyr 700 500 500 500 A-405 Udskiftning af nedslidt udstyr i Favrskov Mad 520 0 0 0 Forslag til anlæg: Social- og Sundhedsudvalget i alt 5.370 5.650 4.075 1.959 Kultur- og Fritidsudvalget A-601 Mindre anlægsprojekter inden for fritidsområdet 75 150 150 150 A-602 Anlæg i landsbyerne 200 200 200 200 A-603 Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien 0 300 300 500 A-604 Energioptimering – folkeoplysningsområdet 500 500 500 500 A-605 Nyt idrætsanlæg i Søften 7.000 7.000 12.400 15.800 A-606 Udskiftning og reparationer i café og bowling InSide 700 700 0 0 A-607 Omlægning af Laurbjerghallens lån 704 -57 -57 -57 A-608 Renovering af Haldum Hinnerup hallens gymnastiksal 700 0 0 0 Forslag til anlæg: Kultur- og Fritidsudvalget i alt 9.879 8.793 13.493 17.093 Planudvalget A-801 Planrelaterede opgaver 500 500 500 500 A-802 Særlige planlægningstiltag i hoved- og centerbyerne 500 500 0 0 A-803 Nedrivningspulje 400 600 600 600 Forslag til anlæg: Planudvalget i alt 1.400 1.600 1.100 1.100

Forslag til anlæg i alt 126.360 131.839 125.258 101.357
I forhold til de anlægsprojekter, der indgår i budgetforslaget, er der nedenfor angivet præciseringer og ændringer til nogle af de blokke, der indgik i det administrative budgetkatalog. Endvidere er der en kort beskrivelse af de nye anlægsblokke, der er resultatet af budgetforhandlingerne (markeret ”ny”). Samtlige anlægsblokke vil i høringsfasen være tilgængelige på Favrskov Kommunes hjemmeside.
A-203 Skovrejsning Med henblik på at fremme skovrejsningen i Favrskov Kommune er der indledt et samarbejde med Naturstyrelsen og de berørte vandværker om finansiering, tidsplaner mv. Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. årligt i de efterfølgende år til jordkøb med henblik på skovrejsning. Byrådet er indstillet på at fremrykke dele af bevillingen, hvis en aftale med Naturstyrelsen og vandværkerne nødvendiggør dette.
A-207 Tiltag i forbindelse med lodsejeraftaler i Gudenådalen ved Ulstrup Gudenåen skal være synlig i landskabet og være tilgængelig for besøgende, der kommer til fods. Der afsættes 200.000 kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 til etablering af en ny bro over Gudenåen samt til etablering af nye stiforbindelser ved Bamsebo Camping. Favrskov Kommune vil som led i realiseringen af planerne samarbejde med Foreningen til bevarelse af Gudenådalen om at tinglyse begrænsninger på dyrkningsretten inden for åbeskyttelseslinjen langs åen.

18
A-222 Kulturhuset Sløjfen i Hadsten Byrådet ønsker at styrke det kulturelle liv i kulturhuset Sløjfen i Hadsten med flere brugere i alle aldre. Sløjfen skal være et levende hus og give plads til både foreningsliv, kreative aktiviteter, musik og ungdomsmiljø. Der afsættes 21 mio. kr. til en om- og tilbygning af Kulturhuset Sløjfen, som skal sikre plads til ungdomsklubbens aktiviteter, forbedring af caféens køkken og en bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter – herunder biblioteksrummet, mødelokalerne og musikskolens lokaler.
Tilbygningen etableres på Sløjfens grund og i sammenhæng med den eksisterende bygning. Både tilbygning og den eksisterende bygning skal udnyttes alsidigt og multifunktionelt til gavn for alle brugere. Placeringen af tilbygningen skal tage hensyn til, at biografen i Hadsten på et senere tidspunkt vil kunne placeres ved Sløjfen, såfremt det politisk besluttes af flytte biografen. Den fremtidige placering af Musikskolens eneundervisning skal også vurderes i forbindelse med den samlede løsning.
Byrådet behandler i januar 2020 forslag til en ændret styrelsesvedtægt for Kulturhuset Sløjfen samt forslag til fremtidig organisering og ledelse af Sløjfen. Samtidig nedsættes et byggeprogramudvalg, der skal udarbejde et konkret projekt til Byrådets godkendelse.
A-226 Vej- og trafiksikkerhedsprojekter Puljen til gennemførelse af vej- og trafiksikkerhedsprojekter i medfør af Trafikhandleplan 2019 videreføres. Der afsættes 3 mio. kr. om året til vej- og trafiksikkerhedsprojekter. Det bemærkes, at der herudover afsættes særskilte beløb til cykelstiprojekter (A-242ny).
A-239 Fornyelse af vejbelysning Der afsættes 200.000 kr. i 2020 og 700.000 kr. i de følgende år til forbedret vejbelysning mv. Det undersøges i forbindelse med udmøntningen, om udskiftning af vejbelysning til LED kan udføres som energibankprojekter.
A-303 Helhedsplan for opgradering og arealoptimering af Tungelundskolen Der afsættes i budgetperioden 45 mio. kr. til realisering af en helhedsplan for Tungelundskolen. Byggeriet udbydes i såkaldt omvendt licitation, hvor en beskrivelse af byggeriets ønskede funktioner samt det allerede udarbejdede forslag til helhedsplan indgår.

A-305 Pædagogisk it til skoleområdet Der afsættes 950.000 kr. i 2020 til den sidste etape af indkøb af chromebooks til eleverne i 3.-6. klasse og indkøb af digital teknologi til brug for opbygningen af såkaldte makerspaces på skolerne.
A-608 Renovering af Haldum Hinnerup hallens gymnastiksal Der afsættes 700.000 kr. i 2020 til nyt gulv, ny belysning og maling af Haldum-Hinnerup hallens gymnastiksal.
Nye anlægsblokke
A-106ny Analyse af administrationsbygningerne – med særlig fokus på Hvorslev/Ulstrup Der afsættes 500.000 kr. i 2020 til en analyse af Favrskov Kommunes administrationsbygninger med særlig fokus på muligheder og begrænsninger i forhold til at gennemføre en omfattende renovering af administrationsbygningen i Hvorslev eller alternativt at etablere en ny administrationsbygning i Ulstrup. Analysen skal endvidere indeholde en vurdering af mulige fremtidige placeringer af de enkelte forvaltninger.
Økonomiudvalget vil i starten af 2020 blive forelagt et kommissorium for analysen, som gennemføres med bistand fra en ekstern konsulentvirksomhed.

19
A-242ny Cykelstiprojekter I 2020 afsættes der 3,7 mio. kr. til et cykelstiprojekt langs den eksisterende Randersvej fra Frijsendal til Hammel, mens der i 2021-2022 afsættes 3,6 mio. kr. til realiseringen af et stiprojekt, der skal forbinde Hadsten og Hadbjerg.
A-243ny Bedre trafikafvikling på Aarhusvej i Søften I Budget 2019-22 blev det aftalt at optage forhandlinger med Vejdirektoratet om, hvordan en shunt-løsning fra Aarhusvej i Søften i sydlig retning på E45 kunne fremmes til gavn for trafikafviklingen på Aarhusvej i Søften. Vejdirektoratet har meddelt, at de ikke aktuelt har mulighed for at medvirke til en finansiering af løsningen, men de er positive over for en kommunal finansiering af en shunt-løsning og bidrager gerne til planlægningen. På den baggrund afsættes der 4 mio. kr. i 2020 til etablering af en shunt-løsning fra Aarhusvej i Søften til E45.
A-244ny Miljøvenlig transport og CO2-reduktion Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene til CO2-reducerende tiltag og til initiativer, der fremmer anvendelsen af miljøvenlige transportformer. Derudover afsættes 150.000 kr. årligt til afledt drift. § 17, stk. 4udvalget vil i sit videre arbejde komme med konkrete anbefalinger til udmøntning af beløbene.
A-245ny Bedre kollektiv trafik til Favrskov Gymnasium Favrskov Gymnasium vil via dialog med eleverne i efteråret 2019 afdække behovet for busbetjeningen til og fra gymnasiet. Teknik- og Miljøudvalget præsenteres i første kvartal 2020 for resultaterne af undersøgelsen – herunder forslag om igangsætning af en 2-årig forsøgsordning med virkning fra ruteplansændringerne i sommeren 2020. Der afsættes i budgetperioden i alt 400.000 kr. til den foreslåede forsøgsordning.
A-246ny Mårhundebekæmpelse i Favrskov Mårhunden er som en invasiv art et voksende problem i det meste af Jylland. Med henblik på at bidrage til bekæmpelsen af mårhundens udbredelse afsættes der 30.000 kr. årligt. Pengene skal kompensere Jægerrådet for de udgifter, som følger med at lokalisere og indfange mårhunde.

20
6. Budgetforslagets samlede økonomi
De fremlagte forslag til reduktioner og udvidelser samt forslag til skattefinansierede anlæg i 2020 og overslagsårene resulterer i følgende økonomiske oversigt på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning og brugerfinansierede områder:
Økonomioversigt – budgetforslag Skattefinansieret område – mio. kr. BF 2020 BFO 2021 BFO 2022 BFO 2023 Ordinære poster Finansiering -2.839,8 -2.933,6 -3.017,2 -3.098,8 Drift 2.734,6 2.758,3 2.780,4 2.803,3 Videreførsel af aktiviteter finansieret af værdighedspuljen 8,0 8,0 8,0 8,0 Driftsreduktioner -6,1 -6,2 -6,0 -6,0 Driftsudvidelser 17,3 17,9 17,7 17,4 Pris- og lønstigning 62,2 126,9 194,7 Renter 4,3 3,9 3,5 3,0 Ordinære poster i alt -81,7 -89,5 -86,7 -78,4 Særlige poster Anlæg 126,4 131,8 125,3 101,4 Pris- og lønstigning – Anlæg 2,6 5,1 6,2 Teknisk budgetpulje – Overførsler ml. årene 20,0 20,0 20,0 20,0 Mindreudgift – Forsikrede ledige (midlertidigt) -20,0 Ekstraordinært finansieringstilskud -12,5 Kompensation for ændrede alderskriterier -7,3 Kompensation for revision af uddannelseskriterier -1,8 Udvidelse af anlægsrammen – ØA20 -11,9 -11,9 -11,9 -11,9 Kompensation finansforskydninger – ØA20 -4,3 Selvbudgettering i 2018 7,2 Salg af HMN Naturgas – Frigivelse af provenu -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 Særlige poster i alt 86,0 147,1 135,9 113,1 Finansposter Lånoptagelse -1,3 -9,3 -9,3 -9,3 Afdrag på lån 31,0 28,3 29,3 30,2 Kort- og Langfristede poster -5,8 -49,1 -19,8 -19,3 Finansposter i alt 23,9 -30,1 0,2 1,6 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 28,2 27,5 49,4 36,3

21
7. Den fortsatte budgetproces
Med henblik på at give de decentrale arbejdspladsers bestyrelser og medarbejdere mulighed for at komme med høringssvar sendes budgetforslaget i høring 9. oktober 2019.
Høringsfristen er fastsat til 24. oktober 2019 kl. 12.00.
Høringssvar fremsendes elektronisk til Job og Økonomi via budget@favrskov.dk. Herunder fremgår den detaljerede plan for den fortsatte budgetproces:

 8. oktober 2019. Politisk behandling. o 1.-behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
 9. oktober 2019 udsendes budgetforslag 2020-23 til lederne af de kommunale arbejdspladser med henblik på behandling i bestyrelser/brugerråd, samarbejdsudvalg/personalemøder.
 9. oktober 2019 udsendes budgetforslag 2020-23 til de høringsberettigede parter (Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg, Landsbyrådet mv.). Samtidig offentliggøres budgetmaterialet på www.favrskov.dk.
 21. oktober 2019 afholdes borgermøde i Sløjfen, Evald Tangs Alle 45, 8730 Hadsten, kl. 19.00-21.00.
 24. oktober 2019 kl. 12.00. Frist for aflevering af høringssvar fra kommunale arbejdspladser og andre høringsberettigede parter.
 29. oktober 2019. Frist for politiske ændringsforslag.
 4. november 2019. Endelig politisk behandling. o 2.-behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Umiddelbart efter Byrådets endelige godkendelse af budgettet 4. november 2019 igangsætter administrationen den konkrete udmøntning af budgettet.
Dok.nr. 710-2019-200024

 

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Nielstrup Museum er på banen igen.

Nielstrup Museum er på banen igen.

Vi har åben, hver Onsdag & Søndag fra den 16-6 til 1-9- 2021 ... læs mere
2 indbrud i Favrskov

2 indbrud i Favrskov

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Hadsten Håndbolds store årsmøde

Hadsten Håndbolds store årsmøde

Bjarne Frislev blev førstevalget til FØRSTEHOLDET ... læs mere
Informationsmøde for kommende byrådskandidater

Informationsmøde for kommende byrådskandidater

Mødet holdes enten i Hinnerup eller Hammel.   ... læs mere
Pas på i solen og støt kræftsagen

Pas på i solen og støt kræftsagen

Vidste du, at du med dit køb af solcreme kan støtte kræftsagen? ... læs mere
Kampen for skolen – fra 1849 til 2021

Kampen for skolen – fra 1849 til 2021

Af Birgit Liin, borgmesterkandidat og medlem af Favrskov Byråd for Venstre ... læs mere
PRESSEMEDDELELSE  

PRESSEMEDDELELSE  

BYRÅDSKANDIDAT GENOPSTILLER IKKE TIL REGIONSRÅDSVALG ... læs mere
Morrismanden nåede ikke at blive færdig

Morrismanden nåede ikke at blive færdig

Af Redaktør Jørgen Kjær - Hadsten ... læs mere
Spirituskørsel

Spirituskørsel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Sådan sorterer Mette sit affald

Sådan sorterer Mette sit affald

Affaldssortering bør være lige så naturligt som at købe ind, mener Mette Sørensen, der selv sorterer sit affald grundigt ... læs mere
Alt det der gør dit hjem trygt og sikkert

Alt det der gør dit hjem trygt og sikkert

Beskyt dit hjem bedre mod indbrud ... læs mere
Loading...