|

Danmarks største klub for klassiske køretøjer fylder 60 år

Motorredaktøren Jørgen Kjær, Hadsten har skrevet dette indlæg i anledning af 60 året for Dansk Veteran Klub (DVK

Højesteretssagfører O.T. Neel fik i september 1954 både de større dagblade og de store bilklubbers medlemsblade til at trykke en opfordring til at være med til at stifte en dansk veteranbilklub. En vis inspiration stammede sikkert også fra at der ved Kongelig Dansk Automobil Klubs 50 års jubilæum nogle år før blev arrangeret et egentligt veteranbilrally i Danmark.

Af Jørgen Kjær

Danmarks største klub for ejere af klassiske køretøjer, Dansk Veteranbil Klub (DVK) er også en af landets ældste. For 60 år siden kunne man nemlig i en notits i flere blade læse: ”En kreds af bilinteresserede, der navnlig interesserede sig for bilismens historie, har tænkt sig at danne en sammenslutning med det særlige formål at bevare kendskabet til ældre biler.”

KDAKs veteranbilrally i 1951 var helt sikkert en inspirationskilde til dannelsen af DVK. Her er dette rally nået til en mellemlanding i Roskilde.

Ti personer mødtes den 2. november 1954 på højesteretssagfører O.T. Neels kontor i Bredgade i København og stiftede en forening, hvis formål blev at bevare motorkøretøjer af teknisk-historisk interesse og fremme interessen herfor. Vi var lidt bagefter herhjemme, der var allerede stiftet veteranbilklubber i Norge og Sverige, og i de større lande havde klubberne selvfølgelig været længere. Der deltog ti personer i mødet i Bredgade, udover Neel drejede det sig hovedsagelig om ingeniører, direktører, arkitekter og andre fra det højere borgerskab, som nok kom til at præge udviklingen i de første år, og klubben fik derfor flere steder ry for kun at interessere sig for sjældne og mere eksotiske biler af en vis alder, hvilket var en af grundene til at Dansk Vintage Motor Club blev stiftet i Aarhus allerede i 1963 af Bertil Tore, som et modtræk mod den holdning. I det jyske var det hovedsagelig den århusianske arkitekt Thorkil Ry Andersen, der tegnede DVK. Der blev både i København og det jyske afholdt månedlige medlemsmøder.

Bent Mackeprang og de andre stiftere af DVK var mest interesserede i biler fra starten af forrige århundrede. Senere kom nyere biler ind i varmen. Her ses Mackeprangs smukke Talbot-Darracq Major fra 1939.

Den første ordinære generalforsamling blev dog først afholdt i 1957 – den varede 10 minutter. DVK havde da 57 medlemmer. Samme år blev klubbens vognmærke med Hammel-bilen tegnet af en af stifterne arkitekt Bent Mackeprang. Denne var i mange år også drivkraften bag klubbens forsikringsordning, hvor ejere af ældre køretøjer kunne tegne en billig forsikring.

Ford T dominerede de tidlige jyske arrangementer, som her i Ribe i 1960.

For stifteren af klubben var det vigtigt med et godt forhold til mýndighederne, så man fortsat kunne anvende de gamle køretøjer. ”Køretøjerne måtte holdes i en stand og fremføres på en måde så vi gjorde os myndighedernes tillid værdig. Ingen tant og fjas, formodet morsomme bemalinger og ternede gardiner i vinduerne var bandlyst”, var holdningen! Neel var formand frem til 1965.

Ry Andersen fra Aarhus restaurerede med stor omhu denne Germain fra 1906.

Voksende interesse for gamle køretøjer

Antallet af medlemmer i klubben voksede støt gennem årene i takt med, at interessen for gamle køretøjer voksede. Som nævnt var det i starten de ældste biler, der havde hovedinteressen. Niels Jonassen fortæller om dette i klubbens 50 års jubilæumsbog: I forbindelse med et årsmøde i 1969 gik han sammen med klubbens næstformand og så på nogle gamle biler. ”Sammen med mig gik klubbens daværende næstformand, Bent Mackeprang, og efter nogen tid betroede han mig, at det efter hans opfattelse nu var på tide at interessere sig for de nyere biler. For mig lød det spændende, men jeg kom snart ned på jorden igen. Med nyere biler mente han biler fra 30`erne!”. Niels Jonassen var selv den lykkelige ejer af en Jowett Javelin fra 1949.

I forbindelse med klubbens 25 års jubilæum i 1979 besluttedes det at indføre en aldersgrænse på netop 25 år. DVK var i 1969 også begyndt at lægge pres på myndighederne for at få nedsat vægtafgiften for de ældre køretøjer. I første omgang uden held, men senere lykkedes det at få den reduceret til de nuværende 25% for biler over 35 år.

 DVKs tidlige arbejdsudvalg foretog en del udflugter for at besigtige ”fund”. Her en Hansa fra omkring 1919 i Ringsted.

Arbejdsudvalget

I de første år efter stiftelsen af klubben fandtes et arbejdsudvalg, som blandt andet havde til opgave at rykke ud i geografien for at besigtige fund af veteranbiler. ”Fundene” blev omhyggeligt vurderet, og fandt de nåde for de strenge herrer, kunne veteranbilen måske få en fremtid på for eksempek Danmarks Tekniske Museum. Arbejdsudvalget blev i løbet af nogle år suppleret med et løbsudvalg, et klubvognsudvalg og et blad- og bogudvalg. I samtlige udvalg genfandt man den utrættelige Bent Mackeprang, hvis indsats for DVK gennem årene umuligt kan vurderes for højt.

Niels Jonassen fra Humlebæk har gennem årene brugt en stor del af sin fritid på organisationsarbejdet i DVK. Der er dog blevet tid til mange ture i hans Lancia Aurelia 2500 GT fra 1953.

Vokseværk – fra hyggeklub til interesseorganisation

I 1985 blev Niels Jonassen formand for DVK, og i denne periode havde klubben nærmest vokseværk. Medlemstallet var oppe på 1580, og tallet var støt stigende.

-Med klubbens voldsomme vækst var det nødvendigt at finde nye måder at kommunikere på. Vi stod i et vadested mellem den gamle, kammeratlige hyggeklub og en moderne interesseorganisation. Ved at udnævne lokale mødeansvarlige og ved at delegere arbejde ud til bestyrelsens medlemmer håbede vi at kunne bevare medlemmernes følelse af nær kontakt, samtidig med at vi holdt sammen på den voksende skare, udbyggede vores internationale kontakter samt satte tryk på forhandlingerne med myndighederne, fortalte Niels Jonassen i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum.

Forholdet til myndighederne

Og netop forholdet til og forhandlingerne med myndighederne var en af DVKs store opgaver. Som landets største klub var man nærmest forpligtet til at påtage sig denne opgave. Der blev forhandlet en ordning på plads med reduceret vægtafgift for køretøjer fremstillet før 1939 – senere udvidet til køretøjer over 35 år. Der var mange udfordringer på det tekniske område, og der var derfor en del forhandlinger om at få accepteret, at nyindførte gamle biler ikke skulle opfylde alverdens moderne tekniske krav, men kunne nøjes med de krav, der var gældende, da de var nye. Resultatet blev, at biler fra før 1955 kun skulle opfylde de krav, der var gældende i 1955. Af tekniske udfordringer kan nævnes kørelys, sikkerhedsseler, og de lidt ældre læsere kan sikkert huske sagen om stænklapperne!! DVK og specielt tidligere formand Svend Draaby skal have en stor del af æren for, at de gamle emaljenummerplader kan bevares, og at det i dag er muligt at få nye historiske korrekte nummerplader.

Nyeste udgave af Veteran Tidende

DVK stod som interesseorganisation i spidsen med arbejdet for fortsat at kunne anvende fortidens køretøjer på fremtidens veje. For at få større slagkraft og have flere ejere i ryggen ved forhandlinger med myndighederne indkaldte DVK i 1987 en række klubber for at få dannet Motorhistorisk Samråd (MhS). Der var dog nogen skepsis med hensyn til DVKs hensigter i den anledning. Ville DVK mon være en paraplyorganisation med de andre klubber under sig? Der gik derfor nogle år inden MhS endeligt var på plads med DVK-næstformand Fritz Knudsen som formand. At man havde set rigtigt med et fælles talerør for alle ejere af klassiske køretøjer, skulle tiden senere vise. MhS er i dag en høringsberettiget organisation, der sætter sine aftryk på lovgivningen, og er udfarende og opsøgende på at skaffe ordentlige forhold for ejerne af de klassiske køretøjer.   

Godt forhold til andre klubber

Som den største og en af ældste klubber for ejere af klassiske køretøjer blev DVK ofte blevet betragtet som storebroderen, og med de tidlige års fokusering på de sjældne og ældste køretøjer måske også lidt utilnærmelig for såkaldte almindelige mennesker. I mange år følte specielt jyderne, at der var langt til København. Derfor opstod der i tidens løb mange andre klubber i landet. Dansk Vintage Motor Club blev i 1963 blandt andet dannet på det grundlag. DVK havde den gang ikke plads til ejere af noget så almindeligt et køretøj som for eksempel en Ford A. Senere fulgte klubber som Nordjysk Vintage Motor Klub, Thy Veteranbilklub, Ford A Klubben og andre i kølvandet.

Den tendens er nu fuldstædig ændret, og DVK har et fremragende samarbejde med de øvrige danske klubber. Det udmøntes blandt andet i Motorhistorisk Samråd    

DVK deltager i udstillinger som for eksempel her i Frederia

Danmarks største samling af motorbøger

-I løbet af de sidste 35 år har DVK opbygget et meget stort motorhistorisk bibliotek. Bogsamlingen omfatter over 10.000 motorhistoriske og motortekniske bøger samt en mængde tidsskrifter helt tilbage til årene før Første Verdenskrig. Dertil kommer en stor billedsamling samt omkring 11.000 brochurer. Endvidere er der en omfattende samling af instruktionsbøger samt en stor udklipssamling. Det hele er ordnet og det meste registreret på nettet, så det kan findes via klubbens hjemmeside. For nogle år siden fik biblioteket overdraget Danmarks Tekniske Biblioteks samling af billitteratur, og det betyder at DVKs bibliotek i dag er det danske hovedbibliotek for bil- og motorhistorie, og at alle har adgang til at bruge biblioteket, fortæller Niels Jonassen, der har været en af hovedmændene bag samlingen og som i dag er formand for DVKs biblioteksudvalg.

Dansk Veteranbil Klubs bibliotek omfatter ca. 300 hyldemeter bøger og tidsskrifter samt en del smalfilm, lydbånd, videobånd plus en ganske omfattende fotosamling bestående af såvel negativer som papirbilleder. Tidsskriftsamlingen består af danske og udenlandske motorblade fra hele det 20. århundrede. Bogsamlingen består af instruktionsbøger, reservedelskataloger, værkstedsbøger, almindelig bilhistorie, enkelte mærkers historie, brochurer og andet reklamemateriale samt et stort antal årbøger. Endvidere findes der bøger om køreteknik, biografier og en del juridiske og vejtekniske bøger. Samlingen er formentlig Danmarks største og suppleres løbende ved blandt andet donationer fra medlemmer og andre.

DVKs nuværende formand Dorte Stadil er fuld af fortrøstning med hensyn ti fremtiden. Der skal nok komme yngre kræfter, der kan tage over – både med hensyn til bilerne, men også i organisationen.

Dansk Veteranbil Klubs bibliotek er i lighed med andre mindre specialbiblioteker, for eksempel Danmarks Tekniske Videnscenters Bibliotek, Kunstindustrimuseets Bibliotek og Dronningens Håndbibliotek, koblet op på Det Kongelige Biblioteks edb-system. Derved har biblioteket opnået den bedst mulige kvalitet med hensyn til tilgængelighed og søgning via internettet. Det er åbent for enhver at søge på bibliotekets database. Har man ikke mulighed for at komme til Nærum for at bruge bøgerne, kan man via sit lokale folkebibliotek med visse begrænsninger låne bøger til brug på folkebibliotekets læsesal.

De 17 mødesteder er omdrejningspunktet

DVK fik sine første egne klublokaler i 1979 i et gammelt slagtehus på Nivågård på Nordsjælland. Tidligere var møderne blevet afholdt flere forskellige steder på restauranter og værtshuse. I 1981 forsøgte man sig med opbevarings- og værkstedspladser på Nivågård. Førstnævnte blev hurtigt fyldt medens værkstedspladserne ikke havde den store interesse. I 1981 havde DVK 1.100 medlemmer og mødesteder tre steder i landet – Nivå, Horsens og Åbenrå.

Der holdes nu klubmøder på de 17 mødesteder fordelt over det meste af landet. Man mødes for at udveksle erfaringer og have et hyggeligt samvær. Der udspringer også mange forskellige aktiviteter såsom filmaftener, garagebesøg, foredrag, køreture og virksomhedsbesøg fra mødestederne. I Aarhusområdet ligger mødestedet på godset Ristrup. Her er Jens Rasmussen, kendt som ”Chevrolet-Jens” mødeleder:

-Som mødestedsleder på Ristrup, er min funktion at fungere som kontaktperson for DVK i Østjylland og være med til at tilrettelægge og købe kaffe og brød ind til møderne, som afholdes hver den første tirsdag i måneden, at opdatere kalenderen, som kommer på DVKs hjemmeside og i klubbladet Veteran Tidende, samt lave annoncer til diverse events og veteranbilløb, der skal foregå i Østjylland, og som skal annonceres i bladet.

-Jeg forventer i fremtiden, at DVK stadig vil være den største klub, og der til stadighed vil komme flere mødesteder, der er i år oprettet 3 nye mødesteder, og derved kan man måske håbe på, at medlemstallet efterhånden måske vil begynde at stige igen. Der er en god og stabil bestyrelse i DVK, så det kører bare derudaf, understreger Jens Rasmussen.

Ifølge den nuværende formand for DVK, Dorte Stadil er de mange mødesteder omdrejningspunktet for mange af DVKs aktiviteter, men man er helt afhængig af lokale kræfter.

-Både nye og gamle medlemmer kan hente stor hjælp på mødestederne, og jo flere der deltager, jo bedre, mener Dorte Stadil, der ikke vil afvise, at der i fremtiden dukker flere nye mødesteder op.

De gamle biler fra før anden verdenskrig, er spændende med deres design og den tids avancerede teknik, den store udvikling, der sker med bilerne, med flere hestekræfter og teknik, som blev fremstillet i masseproduktion, som man vil kalde biler, som den almindelige mand har mulighed for at anskaffe sig, som nu min Chevrolet, som er lavet som en skrabet model, fordi under depressionen fra 1929, gik salget at biler i USA voldsomt ned til under det halve. Så lavede de en Chevrolet Roadster, hvor teknikken var den samme som i de lukkede sedaner, men som kunne sælges næsten 20% billigere. De åbne biler i dag har jo helt anderledes priser, i forhold til de lukkede, fortæller Jens Rasmussen om hvorfor, han netop har valgt en næsten 85 år gammel Chevrolet roadster.

Fødselsdagen blev fejret

60-års fødselsdagen blev naturligvis fejret med maner. Omkring 165 biler af alle årgange mødtes forskellige steder i landet til morgenmad, hvorefter de satte kursen mod Hindsgavl ved Middelfart for at deltage i en fælles festmiddag.

-Det var en rigtig god dag med omkring 300 glade festdeltagere, fortæller klubbens formand Dorte Stadil.

Fremtiden er en udfordring

-Gennem sine 60 år har DVK gennemløbet en voldsom udvikling. Ikke alene er klubben vokset til omkring 6.000 medlemmer, men den har også ændret karakter. Fra at være en lidt eksklusiv forsamling af herrer fra det bedre borgerskab er det i dag en klub for alle med interesse for motoriseringens historie. Medlemsskaren er meget broget og strækker sig fra tekniske nørder til folk, der kommer, fordi de kan lide stemningen og menneskene omkring de gamle køretøjer. Nogle er til rigtig gamle biler, nogle er til sport, og nogle er til biler der først lige er blevet gamle nok, funderer Niels Jonassen, der i en lang årrække har været medlem af DVKs bestyrelse, heraf en årrække som formand.

-Den tekniske udvikling går i disse år så hastigt, at man kan tvivle på, om det vil være muligt at køre i en bil, som vi kender det, om 30 år. Så det store spørgsmål for en klub som DVK – men også for alle andre klubber – vil være hvordan man skal forholde sig til en udvikling, der gør benzin- og dieseldrevne biler uden automatisk kørselsregulering til sjældne og mærkværdige størrelser. Det sociale vil muligvis komme til at spille en stadig større rolle, vurderer Niels Jonassen.

DVKs runde fødselsdag blev naturligvis fejret med maner. Omkring 165 gamle køretøjer og deres ejere fra det ganske land mødtes til fødselsdagsfest og festmiddag (Foto: Erik Nielsen).

En anden udfordring er den voksende tendens til at holde alle muligheder for tidsfordriv åbne og til ikke at engagere sig. Hvordan får man unge og yngre mennesker til at bruge deres fritid på motorhistorien, spørger Niels Jonassen, der også mener, at ejere af gamle køretøjer er med til at bevare en kulturarv, der fortjener en større opmærksom. Det arbejder Niels Jonassen blandt for at synliggøre ved sit medlemskab af Motorhistorisk Samråds bestyrelse.

Klubbens nuværende formand gennem de seneste 4 år, Dorte Stadil er dog fuld af fortrøstning med hensyn til fremtiden.

-Jeg har netop været igennem en stak gamle klubblade, og det har været et tilbagevendende tema de sidste 40-50 år. Hvem skulle da købe de gamle biler, hvem skulle føre vores hobby videre, når vi gamle ikke kunne mere? Tiden har jo vist, at det alligevel gik, bilerne blev alligevel overtaget af nye ejere – de blev ikke skrottet, og der kom nye medlemmer til klubben. Vi skal bare til at vænne os til, at der også kommer nyere biler til, pointerer Dorte Stadil, der måske ser en opdeling af arrangementerne efterhånden som spredningen af bilerne ret årgangsmæssigt bliver større. Der er jo styrkeprøven for de ældste køretøjer, og de nyere klassikere bruges ofte til længere ture i blandt andet udlandet.

-Og ved de mange uforpligtende træf, der for tiden er så populære, ser vi mange af de helt gamle biler dukke op igen. Bekymringen om de gamle bilers og hobbyens fremtid opstår ofte, når nye generationer kommer til, men vi skal nok blot være lidt tålmodige. Det har været samme sang gennem de sidste 40 år – hvordan får vi yngre mennesker til at interessere sig for gamle køretøjer og melde sig ind i klubben? Den gang var det jo os, der var de unge! Yngre mennesker har oftest ikke tid til at dyrke denne hobby, og slet ikke når begge i et ægteskab er på arbejdsmarkedet, det er først når de når 35-40 års alderen, der bliver tid og råd, forklarer Dorte Stadil, der i øjeblikket varetager både ”jobbet” som formand i DVK og som redaktør af Veteran Tidende.

I dag er også nyere ”veteraner” velkomne i DVK. I klubbens medlems- og køretøjslister kan man forvisse sig om, at det var en fremsynet ide, at indføre en rullende 25-års grænse for de køretøjer, man beskæftiger sig med (Foto: Erik Nielsen).

Det er begge spændende jobs. I redaktørjobbet har jeg stor hjælp af den 16 mand store biblioteksgruppe. De er med deres store viden, erfaring og baggrund med til at kvalitetssikre indholdet i bladet. Det skal jo gerne være rigtige oplysninger, vi sender på gaden.

De fleste større veterankøretøjsklubber har oplevet en afmatning i medlemstallet på 1-2% om året. Det ser Dorte Stadil ikke som noget større problem, og selv om hun er den første kvindelige formand i en måske lidt mandsdomineret verden, har hun tænkt sig at bidrage til et velfungerende klubliv i DVK i mange år endnu.  

Kontor i Nærum

I dag har DVK hovedkontor ved Sommers Automobilmuseum i Nærum, hvor også klubbens tidligere omtalte bibliotek befinder sig. DVK har ansat Mette Glidov og Lone Solberg som klubsekretærer til at varetage de daglige praktiske opgaver. Her kan man henvende sig, hvis klubbens hjemmeside www.veteranbilklub.dk ikke giver svaret.

DVK udgiver månedligt et flot klubblad, Veteran Tidende, der naturligvis fortæller om livet i klubben, men bringer også en række spændende artikler om motorhistorie. I det seneste nummer fortæller Etik Nielsen således om et for mange helt ukendt bilmærke ”Forward”, der også har været solgt i Danmark for omkring 100 år siden.   

Nuværende formand Dorte Stadil modtog på klubbens vegne gaver fra blandt andet Dansk Vintage Motor Club ved det netop afholdte fødselsdagstræf (Foto: Erik Nielsen).

 med venlig hilsen

   Jørgen Kjær

                             

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Lej en PØLSEVOGN

Lej en PØLSEVOGN

Knud Slagter er klar med en dejlig pølsevogn ... læs mere
Kom ind til Peter og Torben Aschelund i Skjold Burne i Søndergade i Hadsten

Kom ind til Peter og Torben Aschelund i Skjold Burne i Søndergade i Hadsten

Vi har stort udvalg i Vine, spiritus, Chocolader, blade, lotto og lotteri m.m ... læs mere
Nyt etagebyggeri i Hinnerup med parkeringskælder, grønt gårdrum og fælleshus

Nyt etagebyggeri i Hinnerup med parkeringskælder, grønt gårdrum og fælleshus

Boligselskabet AL2bolig ønsker at opføre 75 attraktive og bynære etageboliger i Hinnerup ... læs mere
Færdselsuheld i Galten ved Hadsten

Færdselsuheld i Galten ved Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Vestjysk Banks bestyrelse offentliggør redegørelse om købstilbud ... læs mere
Nielstrup Museum er på banen igen.

Nielstrup Museum er på banen igen.

Vi har åben, hver Onsdag & Søndag fra den 16-6 til 1-9- 2021 ... læs mere
2 indbrud i Favrskov

2 indbrud i Favrskov

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Hadsten Håndbolds store årsmøde

Hadsten Håndbolds store årsmøde

Bjarne Frislev blev førstevalget til FØRSTEHOLDET ... læs mere
Informationsmøde for kommende byrådskandidater

Informationsmøde for kommende byrådskandidater

Mødet holdes enten i Hinnerup eller Hammel.   ... læs mere
Pas på i solen og støt kræftsagen

Pas på i solen og støt kræftsagen

Vidste du, at du med dit køb af solcreme kan støtte kræftsagen? ... læs mere
Kampen for skolen – fra 1849 til 2021

Kampen for skolen – fra 1849 til 2021

Af Birgit Liin, borgmesterkandidat og medlem af Favrskov Byråd for Venstre ... læs mere
Loading...