|

Ekstra anlæg for 10 millioner kroner

10 millioner kroner ekstra til nye anlæg i 2013. Det er resultatet af den aftale, som Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Dansk Folkeparti er blevet enige om.

De ekstra anlægsmidler skal andet blandt bruges til renovering af de kommunale veje, genopretning af fortove, selvbetjening på bibliotekerne i Hammel, Hinnerup og Hadsten udenfor normal åbningstid, belysning og renovering af sti i Søften, etablering af bedre faciliteter for de unge på ”Gården” i Hammel, udendørs aktivitetsanlæg i Ulstrup, etablering af mountainbikespor i Hinnerup og Hammel samt tilskud til etablering af en kunstgræsbane i Ulstrup i samarbejde med Gudenådalens Efterskole.

 

Samtidig er der indgået aftale om, at der i 2014 søges staten om medfinansiering til etablering af en cykelsti langs Hammelvej fra Hadsten til Lyngå fra den statslige cykelstipulje.

 

– Den hårde vinter taget i betragtning, så er der mange steder et stort behov for at gøre en ekstra indsats på vores veje og fortove. Derfor er jeg meget glad for, at vi har fået mulighed for at bruge 5 millioner kroner ekstra på den kommunale vejvedligeholdelse og godt 1,5 millioner kroner til genopretning af fortove og forskellige belægningsarbejder på nogle af vores skoler, siger borgmester Nils Borring (A).

 

Borgmesteren fremhæver muligheden for at udvide ordningen med ubemandet åbningstid fra Ulstrup Bibliotek til bibliotekerne i Hinnerup, Hadsten og Hammel.

 

– Vores erfaringer fra Ulstrup har vist, at den ubemandede åbningstid er et særdeles populært og efterspurgt tilbud blandt bibliotekernes brugere, og derfor er det glædeligt, at ordningen nu kan udbredes til hele kommunen, siger Nils Borring.

Baggrunden for, at der kan iværksættes yderligere anlæg i 2013 er, at KL og regeringen i januar blev enige om, at kommunerne i 2013 får lov til at hæve de samlede anlægsudgifter med to milliarder kroner, så anlægsinvesteringerne i 2013 samlet set udgør godt 18 milliarder kroner. Dette er under forudsætning af, at de øgede anlægsudgifter modsvares af en tilsvarende reduktion i serviceudgifterne i regnskabet for 2013.

Afslutningsvist glæder borgmesteren sig over, at det er lykkedes at skabe enighed blandt alle byrådets fem partier om, hvad de ekstra anlægsmidler skal bruges til.

 

Aftalen mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, De Konservative, og Dansk Folkeparti om anvendelsen af de 10 millioner kroner ekstra til nye anlæg skal formelt godkendes på det førstkommende byrådsmøde i Laurbjerg 28. maj 2013.

 

For yderligere information henvises til vedlagte aftale om ekstra anlæg i 2013. 

 

Yderligere information:

Nils Borring, borgmester                                                       3030 8224

Erling Kvist Andersen, gruppeformand, Socialdemokraterne  5095 2930

Anders G. Christensen, gruppeformand, Venstre                   2022 9806

Erik Høeg, gruppeformand, Socialistisk Folkeparti                 2680 5044

Charlotte Green, gruppeformand, De Konservative            2567 3828

Niels Kallehave, gruppeformand, Dansk Folkeparti                 2849 5571

Ekstra anlæg i budget 2013

Det er en forudsætning for de øgede anlægsinve-steringer, at kommunernes regnskab 2013 for service og anlæg under ét er i overensstemmelse med aftaleniveauet i økonomiaftalen for 2013.

På de politiske møder i juni fremlægges 1. budgetopfølgning for Favrskov Kommune vedr. 2013. Det forven-tede regnskab for 2013 på serviceudgifterne ligger ca. 10 mio. kr. under det oprindelige budget for 2013. De forventede mindreudgifter giver mulighed for at øge anlægsinvesteringerne i 2013 med et tilsvarende beløb.  

 

 

Byrådets politiske partier afholdte 14. maj 2013 et forhandlingsmøde, hvor forslag til ekstra anlægsinveste-ringer i 2013 blev drøftet. Her var der enighed om, at følgende forslag til anlægsprojekter igangsættes:

ANLÆGSPROJEKTER

(1.000 kr.)

Asfaltbelægning

Det vurderes, at Favrskov Kommune årligt skal bruge ca. 22 mio. kr. til vedligehold af be-lægninger, hvis tilstandsniveauet skal opretholdes. I 2013 er der på anlægsbudgettet afsat 2 mio. kr., mens der på driftsbudgettet er afsat 15,5 mio. kr. Det vurderes, at der som minimum bør afsættes yderligere resurser til asfalt, således det samlede budgetbeløb svarer til det årlige vurderede behov på ca. 22 mio. kr.

5.000

Tilgængelighed på fortove mv.

I samarbejde med Handicaprådet, Ældrerådet og Rambøll igangsatte Trafik og Veje i 2012 et projekt, der skulle bidrage til at øge tilgængeligheden for kommunens bevægelsesbesvæ-rede borgere. Der gennemføres en genopretning af udvalgte fortove i overensstemmelse hermed. Ca. 75.000 kr. reserveres til etablering af fortov på den østlige side af Kvottrupvej i Søften (skolesiden) fra rundkørslen ved Engdalsvej og frem til skolen.

1.000

Selvbetjente biblioteker i Hammel, Hinnerup og Hadsten

Med henblik på at kunne tilbyde borgere selvbetjening udenfor normal åbningstid på bibliote-kerne i Hammel, Hinnerup og Hadsten afsættes beløb til adgangskontrol, overvågning og mindre bygningsmæssige ændringer. Den årlige driftsudgift, der er forbundet med indførel-sen af en selvbetjeningsordningen på de tre biblioteker, på ca. 247.000 kr. finansieres ved en reduktion i den betjente åbningstid med én time pr. uge på hvert af de 3 biblioteker. Den konkrete reduktion i den bemandede åbningstid besluttes i Kultur- og Fritidsudvalget.

720

Kunstgræsbane i Ulstrup

Teknik og Kultur har modtaget en henvendelse fra Gudenaadalens Efterskole, som ønsker at udvide efterskoletilbuddet med en fodboldlinje. Som led heri ønsker efterskolen at få lov til at etablere en kunstgræsbane på den gamle opvisningsbane ved Ulstruphallen, som allige-vel trænger til at få fornyet dræn på dele af banen. Der ydes et anlægstilskud til etableringen og et årligt driftstilskud på ca. 35.000 kr. svarende til det, der gives til kunstgræsbanen i Hin-nerup. Banen vil blive udlejet til foreningsbrug i lighed med banen i Hinnerup.

700

Belysning og renovering af sti i Søften

Der etableres lys på stien, der går gennem Engen fra Grønhøjvej til Præstemarkskolen og videre til Kvottrupvej. Projektet omfatter etablering af 14 stk. master med energibesparende LED-armaturer med mulighed for natdæmpning. Samtidig gennemføres en renovering af belægningen på stien.

325

 

I januar 2013 blev KL og regeringen enige om, at kommunerne i 2013 får lov til at hæve anlægsudgifterne med to milliarder kroner, så anlægsinvesteringerne i 2013 samlet set udgør godt 18 mia. kr.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

TEMA: Bibliotekarer i bøger ... læs mere
Sukker i sækkevis

Sukker i sækkevis

Chauffør Kristian Mainz er vant til at agere "julemand". Her er han med sin store lastvogn. Foto: J. Kr. Søgaard ... læs mere
UD I NATUREN (26)

UD I NATUREN (26)

I dag kommer du med til Løjstrup Hovedgård beliggende mellem Laurbjerg og Langå - et dejligt sted med flot natur😊 ... læs mere
Dåse-fjolser og smøg-idioter!

Dåse-fjolser og smøg-idioter!

Cykelstier og vejgrøfter er ikke skraldespande! ... læs mere
Simon Olsen , Venstre cykler der ud af

Simon Olsen , Venstre cykler der ud af

Anledningen er HSK`s 100 års jubilæum ... læs mere
Vestjysk Bank forlænger hovedsponsoratet

Vestjysk Bank forlænger hovedsponsoratet

Vestjysk Bank forlænger hovedsponsorat med 2 år ... læs mere
SPAR 210 KR PÅ VILDT WEEKENDTILBUD

SPAR 210 KR PÅ VILDT WEEKENDTILBUD

17% APPASSIMENTO🚨 fra Skjold Burne ... læs mere
Nyt fra Nordea juni 2021, nr. 2

Nyt fra Nordea juni 2021, nr. 2

MitID erstatter NemID ... læs mere
LÆSERBREV

LÆSERBREV

K: Trin(bræt) til at få bygget ungdomsskolen i Hadsten ... læs mere
Tændt stearinlys formentlig skyld i brand

Tændt stearinlys formentlig skyld i brand

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...