|

Festlig og højtidelig translokation på Favrskov Gymnasium

Fredag den 26.juni var elever og forældre indbudt til translokation og årsafslutning på Favrskov Gymnasium i Hadsten, hvor Rektor Jørgen Christiansen overrakte hver enkelt student eksamensbeviset.

Fællesfotografering af året s studenterne 2015 på plænen for Favrskov Gymnasium i Hadsten

 

 

fotos :    Jørgen Amorsen

tekst :     Lars Toft-Hansen

  

Salen var fyldt op af bl.a. rektor Jørgen Christiansen og borgmester Nils Borring

Rektor Jørgen Christiansen overrakte eksamensbeviset til 214 lykkelige studenter.

Vi ved ikke om det er rigtigt – men det så ud som om der var overtal af kvindelige studenter.  Men vi ved, at der næste år kommer ikke mindre end 296 elever til start på Gymnasiet.

 

Rektor Jørgen Christiansens tale til de nybagte studenter kan læses efter denne billedkavalkade

 Taler af 2 elever

  

Studenterorkestret og lærerkoret undeholdt

På vej til fotografering

Rektor Jørgen Christiansens Årsberetning og tale til studenterne  kommer her :

Favrskov Gymnasium

 

Dimissionen 2015

 

Velkommen til dimissionen 2015.

Velkommen til forældre, pårørende, 1.g og 2.g eleverne, skolens bestyrelse og skolens personale. Men den største velkomst skal STUDENTERNE have. Det er en dag, hvor det er tilladt at være glad! Jeg håber, at vi sammen vil få en festlig men også højtidelig dimission, som I vil tænke tilbage på med glæde.

Velkommen – vi synger den første fællessang.

Årsberetningen og talen til studenterne er traditionen tro slået sammen, så jeg starter med nogle få generelle kommentarer til, hvad der er sket i det forløbne skoleår – indadtil og udadtil og vil derefter slutte med nogle få – men velmente – ord til studenterne.

Inden jeg går i gang med årsberetningen, skal det nævnes, at jeg om lidt uddeler skolebestyrer Kristian Krarups Skolelegat. Grundkapitalen er på 35.000 kr. så med dagens renteniveau spæder skolen lidt til, så legatsummen er kr. 1.500,-.

Kristian Krarup var skolebestyrer ved Hadsten Realskole og var meget interesseret i faget dansk, hvorfor 3.g-klassernes dansklærere indstiller en elev, som har gjort en særlig indsats i faget dansk og i arbejdet med dansk litteratur.

Jeg vil desuden i år uddele Nordea-fondens Uddannelsespris. Favrskov Gymnasium har været så privilegeret, at vi har fået mulighed for at uddele 2 legater på hver 5.000 kr. der tildeles 2 elever, der har ydet en særlig indsats og f.eks. opnået et meget flot resultat, har deltaget i elevudvalg, repræsenteret Gymnasiet udadtil, er en god kammerat eller på anden vis har fortjent til et skulderklap for en fornem indsats. Om et lille øjeblik vil jeg afsløre, hvem vi har peget på som de to legatmodtagere i 2015. Det har faktisk været ualmindeligt svært i år – I er rigtig mange som vi kunne pege på, men har kun to legater. 2

 

Om personalet skal jeg kort meddele:

Alice Marie Leroyer, Asger Pilegaard, Camilla Fangel Mikkelsen, Ditte Nielsen Bredahl, Kasper Engelhardt Eg Andersen, Liat Romme Tomsen, Rasmus Schulz Nicolajsen, Tenna Ida Udesen og Viben Elisabeth Jørgensen har søgt nye udfordringer ved andre gymnasier. Stor tak til jer alle for den tid I har været her og held og lykke med jeres fremtidige lærerjobs.

I dag tager vi også afsked med Lektor Lone Janderup Jensen, som har valgt at gå på pension. Lone Janderup Jensen ansatte jeg ved Amtsgymnasiet i Hadsten / Favrskov Gymnasium i 1981, som lærer i fransk og latin. Ved denne lejlighed er det vigtigt for mig at fremhæve den fornemme indsats, Lone Janderup Jensen gennem alle årene har ydet for sine elever, for kollegerne og for skolen som helhed – præget af både stor empati, loyalitet og engagement og samtidig altid med fokus på den enkelte elev og den faglige kvalitet. Dertil skal så lægges, at du spansk blev populært hos eleverne læste spansk, som du siden 1990 på fornem vis har bygget op til stor glæde for rigtig mange af vores elever.

Kære Lone stor tak for de mange års indsats for dine elever og for Favrskov Gymnasium og for vores gode samarbejde og god vind fremover.

Om eleverne skal jeg kort meddele:

Vi dimitterer i dag 214 studenter og efter ferien starter 298 elever i 11 nye grundforløbsklasser, så vi næste år er 850 elever i 32 klasser.

Hele 2014/2015 præsenteres i det flotte årsskrift, som alle studenterne får udleveret i dag. Det vidner om hektisk aktivitet året igennem. Der er fortsat samarbejde med Grundfos i Bjerringbro og med Viking Genetics i Assentoft, besøg af forsvarsminister Nicolai Vammen som holdt en fællestime for skolens elever om ”værdikamp i en terrortid”, deltagelse i det landsdækkende netværk af Science gymnasier i Danmark, deltagelse i Grenå Cup – som fodboldpigerne vandt for første gang siden 2009, teatersport og levende musik, deltagelse i Akademiet fra Talentfulde Unge – Emil Lund fra 3.a gik videre i den landsdækkende Georg Mohr konkurrence i matematik og blev blandt de 6 bedste gymnasieelever i Danmark til matematik, som skal repræsentere Danmark til Matematik-OL 4.-16. Juli i Thailand i år. Der har været flotte og udbytterige studieture, valgcafé-arrangement, fantastiske morgensamlinger, udfordrende fællestimer, filmfestival, dramaaftener i og uden 3

 

for skolen, idrætsstævner, motionsløb, den snart legendariske cykelevent for 3g’erne, et imponerende skolebal, jeg kunne blive ved. Men det er vigtigt at fremhæve, at alle disse aktiviteter er en del af den samlede undervisning – især fordi det for elevernes dannelse og uddannelse er så vigtigt – at de udfordres og prøver kræfter med så mange dimensioner af livet som muligt, mens de går her – i de trygge rammer som vores Gymnasium danner.

Men når det er sagt, så er det væsentligste i gymnasieforløbet mødet i den daglige undervisning, samspillet mellem de enkelte klassers lærere, lærerteams og elever. Det er gymnasiets fundament.

Favrskov Gymnasiums hensigtserklæring lyder:

 Favrskov Gymnasium er et godt lærested med fokus på nærhed, dynamik og sammenhæng.

 Skolekulturen er båret af engagement og fællesskab og udgør rammerne for spændende og udviklende læringsprocesser.

 Prioriteringen af den samlede energi og tid på gymnasiet tager hensyn til den situation den enkelte elev og ansatte befinder sig i.

 Samarbejdet på Favrskov Gymnasium er baseret på åbenhed, ansvar og respekt.

Jeg håber – nej jeg ved – at I kan nikke genkendende til, at det netop er de punkter, vi lægger vægt på i det daglige.

For en selvejende institution som Favrskov Gymnasium, er det af afgørende betydning at have en dygtig, engageret og professionel bestyrelse, som sætter mål og rammer for skolens virksomhed. Det har vi med professor Nina Smith i spidsen som formand. Stor tak til vores bestyrelse.

Vi får vores penge til skolens drift fra Staten/Folketinget, men jeg ser en tendens til at staten i stigende grad i detaljer vil styre alt og alle helt ens – man kunne tale om centraliseret decentralisering – selvom selvejet jo blev indført for at gøre tingene mere effektive ved netop at overlade det til lokale bestyrelser, ledelser og lærere at bestemme, hvordan man lokalt bedst kan opfylde de overordnede nationale mål. Der er nu engang forskel på, hvad der skal til på vestegnen i København, på Nordsjællands ”guldkyst”, i Frederikshavn og i Favrskov. Alle skal behandles ens og derfor forskelligt, hvis vi sammen i Danmark skal kunne løse fremtidens udfordringer.

I dag skal der også lyde en tak til vores samarbejdspartnere især Favrskov Kommune, som både fleksibelt og imødekommende understøtter vores arbejde for de unge i 4

 

Favrskov. Det gælder både m.h.t. brobygning og uddannelsesorientering, busruter sammen med Region Midtjylland og udbygningen af vores faciliteter. Jeg kan ikke lade være med at nævne, at mange af vores elever med kort varsel sprang til og tog imod tilbuddet fra Favrskov Kommune om igen at medvirke som valgtilforordnede ved det netop afholdte valg til Folketinget. Stor tak til kommunen. Passende er vel i dag at rette den tak til Borgmester Nils Borring, som er her i dag.

Jeg vil slutte min årsberetning med fire ting, som ligger mig meget på sinde:

For det første. Stort tillykke til alle jer, som har bestået i dag. I særlig grad til de af jer, for hvem det ikke lige lå til højre fod, at I skulle kunne tage en studentereksamen. Når jeg starter her, er det selvfølgelig for at imødegå den populistiske italesættelse, som mange politikere, DI, erhvervsskoler, embedsmænd og andre kører for tiden, om at der går for mange i gymnasiet – altså STX – og ironisk nok går deres egne børn jo selv på STX.! Uden at være belastet af viden om de reelle forhold i gymnasiet – herunder forskellene i optagetallene forskellige steder i landet – generaliserer og postulerer de, at alt for mange får mulighed for at gennemføre gymnasieuddannelsen. Husk dog på, at STX er den uddannelse, som kvalificerer flest til flest forskellige korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Men STX kan og skal naturligvis hele tiden udvikles og gøres bedre og tidsvarende, uden at blive ensidigt og snævert målrettet på bekostning af det almendannede og studieforberedende, hvad vi på Favrskov Gymnasium forsøger på med vores undervisning i alle fagene herunder også i innovation og erhvervsøkonomi, hvor der bl.a. arbejdes med opgaver i private og offentlige virksomheder. Der skal herfra lyde en stor tak til vores lokale virksomheder og til Favrskov Erhvervsråd for det fine samarbejde i løbet af året, hvor I altid er imødekommende mht. at modtage vores elever.

Jeg står i øvrigt her og tænker på hvem af jer (214), som er for mange her – hvem af jer skulle ikke have haft muligheden – og mit svar er selvfølgelig, at det var helt fornuftigt, at alle I studenter fik chancen.

Helt uanstændigt er det da, at forhindre egnede unge i at blive optaget på den bedste ungdomsuddannelse for Ministerens, DI’s eller andre skoleformers skyld. Vi vil ikke sende eleverne ind i blindgyder. Vi sætter eleven i centrum her, så I alle kan blive til både nogen og noget. 5

 

For det andet ligger det mig meget på sinde at rette en varm tak til alle eleverne, elevrådet og til eleverne i bestyrelsen. Tak fordi I altid deltager konstruktivt og positivt – og det gælder jo lige præcis ikke kun, når der skal være fest. Jeg synes, vi har et helt specielt godt samarbejdsklima både i den enkelte klasse og på skolen som helhed. Det skal selvfølgelig være sådan, men jeg vil alligevel gerne markere, at det også er sådan og sige jer alle 214 tak for det! Og så skal det så sandelig også fremhæves i dag, at der er rigtig mange af jer som har TAGET – og IKKE FÅET – en meget flot eksamen.

For det tredje vil jeg her på årets sidste skoledag gerne ønske hele personalet en rigtig god og velfortjent sommerferie. Der er stillet store krav til den enkelte lærer om at tilpasse både sin undervisning og sig selv under de seneste års strukturændringer.

Jeg har i mine 34 år som rektor på vores gymnasium aldrig været med til en så stor omstilling, som i de seneste år, og det sker ovenikøbet i en periode, hvor vi skal finde os i, at det er blevet et mantra på borgen i København – minister og embedsmænd i kor – at tale om hvor ”lidt” gymnasielærerne er sammen med og taler med eleverne og at hvis bare vi samler alt i mammutinstitutioner/ campus’er – så er alt godt!

Åbn dog øjnene, tænk på kejserens nye klæder – erkend at det er en illusion, at store institutioner pr. definition er bedst.

Nærhed, engagement og fokus på den enkelte elev giver større kvalitet. De skulle komme til Favrskov Gymnasium og opleve hvordan lærerne og eleverne arbejder – og arbejder sammen. Jeg er dybt imponeret over det resultat – resultatet sidder jo faktisk lige foran os – som er kommet ud af det kæmpe omstillingsarbejde, som er udført af elever, lærere, øvrigt personale og ledelse på vores gymnasium.

Det er mig derfor magtpåliggende her på årets sidste skoledag både at sige tak for og fremhæve den meget flotte og engagerede indsats, som alle ansatte yder i det daglige. Jeg kan jo sagtens stå her og sole mig i jeres/studenternes resultater – men der, hvor det vigtigste sker, er jo i mødet mellem jer og jeres lærere i den daglige undervisning – og jeres læreres ildhu og engagement om hver enkelt af jer. Jeg er stolt over at kunne sige, at I elever på Favrskov Gymnasium – i ordets bedste betydning – er jeres læreres elever. 6

 

Endelig for det fjerde vil jeg sige en speciel tak til studenternes forældre for det gode samarbejde. Det er dejligt, at der altid er mange forældre og pårørende, som møder op, når skolen inviterer, hvad enten det er til udstillinger, koncerter, skolefesten eller møder om eleverne. Tak for det og tak for lån af jeres unge mennesker og for den positive opbakning til gymnasiet gennem de forløbne 3 år.

LEGATOVERRÆKKELSE:

Kristian Krarups Skolelegat:

Kristine Toftegaard Frandsen, 3.d kr. 1.500,-

Nordea-fondens Uddannelsespris:

Emil Skovgaard Lund fra 3.a kr. 5.000,-

Nikita Lindholm Christensen fra 3.m kr. 5.000,- 7

 

Kære Studenter 2015

Hvor er det herligt. Tænk her i dag – på jeres første dag i resten af jeres liv – at formidle positive tanker om, for og til jer. Tænk at få chancen – en sidste gang – til at give jer en løftet pegefinger, et godt råd og udtrykke de forhåbninger jeg har netop for jer – ja sådan en chance vil jeg naturligvis ikke lade gå fra mig.

Kære Studenter

Hver studenterårgang har altid haft noget særligt over sig – noget jeg i det stille – især i jeres 3.g år – har gået og iagttaget og tænkt over.

Og når jeg tænker og har tænkt på jer, er forskellighed og sammenhold og respekt for hinanden og især positivt medspil med hinanden og med skolen hver gang det første som falder mig ind. Først vil jeg i al fredsommelighed takke jer for de tre år. Overfladisk set ligner I en ensartet flok glade unge i festskrud, men vi, som kender jer, ved bedre. I har meget til fælles men er også meget forskellige – gudskelov!

Jeg synes, at I har været en årgang, hvor jeg gennem alle tre år virkelig har lært en pæn stor del af jer at kende – også mange helt individuelt. Ikke kun for musikken, morgensamlingerne, morgensamlingsudvalget, idrætsstævnerne, etc. – men lad det nu ligge, for nu er vi er her – og I 214 som er her med huen på, er beviset på, at det vi sammen gik efter er lykkedes. Og jeg må sige, at I her til sidst rykkede – og det på den gode måde – så jeg alene af den grund ikke er bekymret for, at sende jer ud i livet med ansvar for vores fælles fremtid.

Når I nu spredes for alle vinde, ja så skal I tage med herfra, at fremgang for en selv, for andre og for samfundet – og det hænger uløseligt sammen – nødvendigvis må hvile på et fundament af værdier, som handler om, hvordan vi vil leve sammen som mennesker og som samfund, hvordan vi vil vinde friheden sammen ved at tage ansvar for os selv og for hinanden, hvordan vi må vedkende os, hvad der er godt og dårligt og hvad der er det gode samfund, som vi må tage ansvar for – det gode menneske – det gode samfund.

Der sidder en masse mennesker rundt omkring som ikke kan finde ud af noget som helst, er så alene så de kun taler med bananfluerne, uden venner eller arbejde og har det rigtig dårligt. De er på en måde en målestok for velfærdssamfundet – eller rettere manglen på

 

samme. Og den gruppe bliver større og større læser vi dagligt i medierne, samtidig med at der er en undertone af, at det nok er deres egen skyld og at de ikke er helt rigtige som os andre på solsiden.

Hvis man befinder sig i et tomt rum, og man ikke ved hvad man skal stille op med sig selv, så starter man et eller andet af kedsomhed, og så går det helt over gevind. Man har fornemmelsen af, at det ikke kan være rigtigt, at der ikke er mere end tomheden.

Så længe man ikke indser, at livet også kan være kedeligt – så bliver alt ved med at være kedeligt/tomt. Måske sker der et eller andet, hvis man accepterer det og har det som udgangspunkt. Så kan man bryde ud af tomheden.

Der kommer altså ikke en eller anden engel ned og ændrer det hele for en, der kommer ikke noget udefra, man er nødt til at skabe det selv. Så begynder man at stille krav til sig selv, og så begynder man at tage ansvaret for sit liv.

Så kommer friheden – det er først i det øjeblik, at man tager sig selv og sit liv og dermed også samfundet og verden på sig, at friheden er der. Friheden til at vælge. Så længe man kun har drømmen, længslen der ikke har noget mål, så ændrer ingenting sig. Så er man fastlåst i tomhed og kedsomhed – så går det galt.

Men! Husk nu at Frihed også betyder Ansvar! Derfor siges det undertiden, at der er en risiko for/ måske en tendens til, at nogle mennesker flygter fra den – fra friheden.

Den totale frihed for det enkelte menneske eksisterer selvfølgelig ikke. Kun i det omfang at vores frihedsudfoldelse ikke betyder indgreb i omgivelsernes frihed, kan vi udfolde os frit. Begrænsningerne i friheden kommer hurtigt i takt med, at vores handlinger påvirker omgivelserne. Samtidig påtager vi os et ansvar.

Georg Brandes – som I måske har beskæftiget jer med i jeres danskundervisning – sagde i en af sine taler fra 1886:

“Frihed vil altid sige dette: Man vil være fri for noget og vil have

Frihed til noget. Spørgsmålet er: for hvad og til hvad.”

Disse spørgsmål er netop jeres lige nu. Indtil nu har I kun “villet” noget, og jeres forældre, lærere og rektor har hele tiden prøvet at lære jer grænserne for jeres egen viljes frihed –

 

trods alt med et vist held må vi – helt objektivt – konstatere – eller bilder vi os ind.

Men fra nu af skal I, i langt højere grad, selv vælge, hvad I vil være fri for, og hvad vil have frihed til.

Det kan da godt være, at I har anset os for at være begrænsende, lidt for irettesættende, lidt for vedholdende med hensyn til at kræve opgaver ind til tiden, kort sagt til at fastholde jer på de normer som nu engang skal gælde i en familie, en skole, ja i hele vores samfund. Det har vi gjort for at ruste jer bedst muligt til at kunne vælge, hvad I vil være fri for, og hvad l vil have frihed til.

Det er i dag vigtigere end nogensinde at indskærpe og fastholde – ja kæmpe for – de spilleregler, som vi ønsker, der skal gælde i vores samfund. Det gælder både med hensyn til opdragelsen i familien, i gymnasiet og alle vegne i det danske samfund, hvor vi færdes.

Det gælder om at fastholde og synliggøre alle de normer og værdier – skrevne som uskrevne – som vi finder afgørende for, at vores demokrati kan fungere – for at vi kan bevare vores frihed – med respekten for alle menneskers ligeværd, hvor vi ikke diskriminerer, hvor det enkelte menneske og det enkelte menneskes liv respekteres som den mest naturlige ting i verden, og hvor konflikter mellem parter løses på en civiliseret måde med respekt for den anden part.

I skal spille bolden og IKKE manden. Det skal gå ordentlig til!

Alle de holdninger til det at omgås andre mennesker – som vi i Danmark bør kunne opfatte som selvfølgeligheder, er det som nævnt desværre ikke alle steder i verden, og ærlig talt heller ikke alle steder hos os selv – uden at nævne den netop afsluttede valgkamp, hvor alt for mange gik efter manden i stedet for bolden!!

Det betyder på den anden side ikke, at I for fredens skyld bare skal acceptere alt.

I sin bog “Den gyldne middelvej”, skriver forfatteren Villy Sørensen om den græske filosof Aristoteles. (Aristoteles beskæftigede sig – som I jo husker fra timerne i Oldtidskundskab – med “læren om den gyldne middelvej”.) Villy Sørensen skriver:

 

“Faren for at den gyldne middelvej bliver til middelmådighed,

er let at se, når man betragter forskellen – og ligheden –

mellem fordragelighed og slaphed, tolerance og ligegyldighed”.

Der skal arbejdes med det at leve i et frit, åbent og demokratisk samfund, hvor alle respekterer hinanden uanset køn, alder, hudfarve, religion, således at det ikke på den ene side, ender i en slap, pseudohumanistisk, selvudslettende, altødelæggende fordragelighed eller tolerance og på den anden side heller ikke ender i en unuanceret afstumpet selvtilfredshed eller fundamentalistisk intolerance. Det kræver arbejde, engagement og medansvar. HUSK! Det skal gå ordentligt til!

Til slut kan jeg ikke lade være med at citere et digt, som jeg tit har citeret: Halfdan Rasmussen skildrer i digtet “Noget om nonintervention” det, som skal være min sidste løftede pegefinger til jer: “Gennem mine briller kan jeg se hvad der hænder på den store jord. Jeg kan se en mand der slår med le og en stor bandit der slår sin mor.

At han slår sin mor er svært at ta når det smerter i ens egen krop. Jeg tar’ hurtigt mine briller a’ For at få ham til at holde op.”

Jeg ved, i vil være opmærksomme på faren for middelmådighed og ligegyldighed, at I vil beholde brillerne på, gribe ind, tage medansvar og vælge friheden, og det er med stor fortrøstning, at jeg hermed – fri for flere formaninger – dimitterer jer som studenter fra Favrskov Gymnasium 2015.

Stort tillykke med eksamen og held og lykke med vores fælles kamp for, at:

”Det kommer til at gå ordentlig til”.

Den 26. juni 2015 Jørgen Christiansen

rektor

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Favrskov Revyen Taber Masken

Favrskov Revyen Taber Masken

Når Favrskov Revyen i år slår dørene op for den 13. sæson er det under titlen: Favrskov Revyen 2021 - Taber Masken ... læs mere
Hvem ringer kirkeklokkerne for?

Hvem ringer kirkeklokkerne for?

Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten,- byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti ... læs mere
HADSTEN HÅNDBOLD STILLER TIL START I STAFET FOR LIVET

HADSTEN HÅNDBOLD STILLER TIL START I STAFET FOR LIVET

Lørdag d. 28.-29. August afholdes der Stafet For Livet Hadsten, hvor overskuddet går til kampen mod kræft - og i år stiller vi til start fortæller Niels Olsen ... læs mere
Listeria i Kylling-Kalkun Kødboller

Listeria i Kylling-Kalkun Kødboller

Normeat A/S tilbagekalder et parti Kylling-Kalkun Kødboller, da der ved en stikprøvekontrol er konstateret listeria ved holdbarhedens udløb ... læs mere
Gå ikke forbi  - kom ind og se vort interessante udvalg

Gå ikke forbi – kom ind og se vort interessante udvalg

Udtaler vinhandler Peter Aschelund fra Skjold Burne Vinhandel i Søndergade i Hadsten ... læs mere
- Det er det bedste, jeg har prøvet

– Det er det bedste, jeg har prøvet

Christian Hasager Christensen har draget stor nytte af at deltage i et af kommunens gratis rygestopforløb ... læs mere
Lej en PØLSEVOGN med "DET HELE" og læs lidt Pølsehistorie, om PØLSEVOGNEN, der fyldte 100 år for ikke så længe siden

Lej en PØLSEVOGN med “DET HELE” og læs lidt Pølsehistorie, om PØLSEVOGNEN, der fyldte 100 år for ikke så længe siden

Lej en komplet pølsevogn med alt hvad der hører sig til. Inklusiv en pølsemand/kvinde. 1964 : Læs yderligere NOSTALGI om tilladelse til at sælge Pølser med REMOULADE og AGURKESALAT ... læs mere
2 indbrud i Favrskov

2 indbrud i Favrskov

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Hække hænger ud over fortovet:

Hække hænger ud over fortovet:

Nu griber kommunerne ind ... læs mere
Kørsel uden kørekort i Hammel

Kørsel uden kørekort i Hammel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Sammenholdet vandt

Sammenholdet vandt

Af Morten Bang, - Favrskov byråd - Venstre ... læs mere
Loading...