|

Historien om TOBÆK MØLLE gennem 400 år

Vi har fra Martin Møller, Ødum Torv modtaget følgende spændende historie – om Martins fødegård TOBÆK MØLLE.
Desværre har Martin meddelt os, at det bliver den sidste han kunne levere, hvilket vi beklager meget.
Der har været rigtig megen interesse for historierne og vi vil gerne fra Hadsten-Pingvinnyt sige en meget stor tak til Martin for hans interessante fortællinger om Ødum. Tak.

 

Tobæk Mølle, beliggende Ødumvej 10, midt mellem Ødum og Selling.

På billedet her ser vi gården, som den så ud indtil 1970.

Før midten af 60erne, hvor min far stoppede med landbruget og forpagtede jorden ud, var der megen aktivitet på Tobæk Mølle.

I min barndom var der en forkarl, en 2. karl og en tjenestepige ansat, derudover hyrede man daglejere i høsten, og når der skulle køres møg ud.

Siden ca. 1950 har det været gifte forkarle med familie, der har boet i huset, og 2. karlen boede i karlekammeret, som lå ved siden af hestestalden.

Kammeret kom man ind i fra indgangen til gårdens vaskehus, og det var uden varme, kun med en petroleumsovn, som kunne holde frosten ude.

I vaskehuset var der etagevask i koldt vand.

I kammeret kunne der, før i tiden, bo op til 3 karle på èn gang.

På landet var det et meget slidsomt arbejde, før traktorerne kom til. Efter at have malket, fodret og muget ud, gik man i marken, for eksempel for at tynde roer, tage roer op med et optagerjern, eller måske gå efter hestene med den èn-furede plov eller harven en hel dag, uanset vejret.

Om middagen spiste man varm mad, og efter middagsmaden og et hvil på en halv times tid, fik karlen kaffe, og så var det i marken igen, til det blev aften.

Dyrene skulle igen fodres inden aftensmaden.

Om høsten var alle i arbejde, kornet blev høstet med selvbinder, negene skulle sættes i sæt, og senere køres ind i laderne, som oftest blev fyldt helt op. Senere på året begyndte man at tærske     kornet, og kornet kom i sække og blev båret op på kornmagasinet over mølleriet, og halmen blev læsset på vogn, og kørt op på lofterne over kostald, hestestald og svinestald.

Her ser vi høstholdet i Tobæk Mølle i 1901, det var dengang, der blev høstet med le.

Da selvbinderen blev opfundet, og der var 6 heste på gården, lejede Laurs Møller heste ude i byen, for hans heste skulle ikke spændes for sådan et uhyre.

I min barndom kørte man stadig med 3 heste foran selvbinderen, indtil den blev ændret, så den kunne trækkes med traktor. Den første traktor, en Massey Ferguson 31, kom til gården omkring

1952, dog som deletraktor med Ågård, da man ikke mente, der var nok at lave for en traktor på en gård af den størrelse. Det blev dog senere til 2 traktorer, og kornet blev tærsket med mejetærsker, og møget kom maskinstationen og kørte ud. Herunder karlene ca. 1960, Knud Meyer til venstre og Harald til højre. Harald var gift med Lilly og boede i opholdshuset.

Her er det, det sidste af høsten der bringes i hus, jeg vil tro i 1962. I læsset står min far, Laurids Møller, og det er Kaj Hansen, der står med forken. Kaj Hansen og fru Gunhild kom til Tobæk omkring 1961 og boede i aftægtshuset, til min mor og far flyttede ind i huset i 1984.

Det er min lillebror, der kører frem på traktoren.

 

Herunder er det 2. karlen (undertegnede), der river de sidste strå sammen Lotte og hesteriven.

I 1970 blev den gamle lade, oven for gården mod Ødumsiden revet ned, da den ikke blev brugt, og var svær at vedligeholde. Laden har på det tidspunkt vel været omkring 170 år.

Århus Stiftstidende skrev den 4. august 1970 ” Solid tømmer i gammel lade,  Tobæk Mølle, da den gamle lade, som lå tæt på vejen, blev brækket ned, da funderingen var så

det gik hårdt til på solid, at moderne maskiner havde svært ved at rydde grunden.”

 

Knap så solid var laden, som var bygget i 1848.

I en storm i 1981 blæste laden omkuld, i en sådan grad, at den ikke kunne reddes.

 

På billedet herover og herunder ser vi den gamle lade blæst omkuld, 133 år gammel.

Rikke og Jeppe ser på skaderne.

 

Herunder ser vi et billede af gården og den gamle lade, bygningen til venstre, mens den stadig var en del af gården.

 

I lavningen, langs træerne, løber Astrup-bækken, som forsynede mølledammen med vand.

Herunder ser vi et foto fra 90erne, hvor begge lader i Tobæk Mølle er væk.

 

Hvor den gamle lade var, til højre i billedet, blev der i 90erne bygget et moderne maskinhus.

Fra midt i 80erne har der været fårehold på gården, som der stadigvæk er, og med den nye generation er forpagtningen ophørt, og Heidi og Kristian Jacobsen driver nu selv markerne, ogmaskin-huset er blevet fyldt med moderne maskiner.

Historien om Tobæk Mølle er min sidste, af en serie på 16 artikler i alt om det Gamle Ødum.

Tak til Lars Toft Hansen, som opfordrede mig til at skrive og fortælle om Ødum, på baggrund af de gamle billeder jeg samler på, for at det hele ikke går i glemmebogen.

Med venlig hilsen

Martin Møller

 

Her ser vi et billede af gården, som den så ud i næsten 100 år.

Tobæk Mølle er der, hvor jeg er født og opvokset, derfor interessen for stedet.

Gården er, iflg. gamle artikler, nævnt første gang i 1607, og dengang som Thaubech Mølle.

Det er ikke meget, der er at berette fra dengang, men fra Lars Nielsen i Selling har jeg modtaget følgende: År 1630, navnet er Cheisten, som får tre sønner, Peder, Jens og Hans, alle med efternavnet Christensen.

Hans bliver møller på Taabæk Mølle, får navnet Hans Christensen Møller og bliver gift med Maren Pedersdatter. Maren dør i 1726, herefter er det videre forløb uvist.

I 70erne skrev Nydam Jensen en artikel i avisen om Tobæk Mølle, som er navnet i dag, og her fortælles det, at i folketællingen i 1787 og 1801 nævnes møllen som fæstemølle under Kollerup.

I avisen er vist et Skifte-brev fra 1762, efter afdøde Gert Gertsen, og opgørelsen af boet viser, at der var, som der  står ” – det vidner om solid velstand … ”

Derefter nævnes en Søren Sørensen Ladefoged, som nu havde Taabæk Mølle i fæste.

Om  Selling, er bygget i 1843, og de to staldlænger er bygget i 1922, efter at de gamle brændte ned til grunden. I forvejen var der på grunden, den gamle lade, bindingsværksladen med stråtag, som viser på ovenstående billede. Laden var langs vejen ned i gården, når vi kommer kørende fra Ødum.

Der er ingen der ved, hvornår laden er bygget, men et gæt vil være i begyndelsen af 1800tallet.

Den fjerde længe, laden som gjorde, at gården blev fire-længet blev opført i 1848, og med mindeplade på gavlen, hvor der stod:

Opbygt af Møller J. Salling og hustru K. Pedersdatter. aar 1848.

Til gården hører et aftægtshus, som blev bygget i 1872, i dag med adressen Ødumvej 12.

I slutningen af 1800tallet var der, i et rum i huset, skolestue for tre døvstumme børn, som familienpå gården var forældre til. Børnene Helene, Kirsten og Niels Jensen blev undervist af en kone fra Ødum, som havde været på døvstummeskole i Fredericia, hvor hun havde lært tegnsprog.

Udover de tidligere nævnte ejere har der været flere, som jeg ikke tror, at nogen ved hvem har været, men der findes en liste over ejerne fra 1840, og frem til nu.

Ejerne fra 1840 til 1873 var Jens Nielsen Salling, og dennes hustru Karen Pedersdatter.

Fra 1873 og til 1916 var det Jens Jensen, og dennes hustru Ane.

I 1916 til 1917 var det Direktør Poulsen, fra Kreatursalgs-foreningen, der var ejer.

Fra 1917 til 1923 var Møller P. Rasmussen ejeren.

1923 købte min bedstefar og bedstemor, Laurs Jensen Møller og Ane Marie Møller, Tobæk Mølle, og i 1950 var det så min far og mor, Laurits Møller og Astrid Møller, der blev ejere.

I 1984 overtog min bror, Jørgen Møller og hans hustru Rita, gården, de boede der frem til 2009,hvor deres datter Heidi og hendes mand Kristian Jakobsen overtog gården, som så er 4. generation i familien, der ejer Tobæk Mølle.

Tak til Heidi, der har dannet baggrund for mange navne og årstal, samt oplysninger om Tobæk Mølle i denne artikel, da hun i 1995 skrev en danskopgave herom.

Hvor vejen, som vi kører på i dag, ligger, var der frem til 1935 mølledam, og vejen mellem Ødum og Selling gik gennem gården.

Her ser vi et billede af mølledammen, som strakte sig fra Tobæk Mølle, gennem lavningen som i dag er mose, og helt om til det, der i dag er Rosborg Møbler.

Mølledammen fik vandet fra Astrup bæk, som stadig er der, og stadig fuld af masser af vand.

Det vand som ikke kunne være i dammen, ledtes udenom i en omløbsbæk, det må være det forløb, bækken har i dag.

Vandet fra mølledammen blev via et stemmeværk ledt ind i en kanal, som ledte vandet hen over vandhjulet, som havde en diameter på 3 m. Samme system som vandhjulet på Kollerup Mølle kro.

Efter at vandet havde trukket vandhjulet på vej ned, blev det ledt gennem en rørkanal under vejen, gennem gården, for igen at blive en bæk, som løb sammen med omløbsbækken, og vel deraf gårdens navn, Tobæk Mølle.

I mølleriet, hvor vandhjulets aksel trak diverse anordninger, for at overføre kraften til mølledriften, var der en kælder, hvor bønderne kom til mølleriet med deres korn, og via en sliske lod kornsækkene glide herned.

Her blev sækkene via en hejseanordning trukket op gennem to lemme til planet, hvor kværnene stod, og videre op på loftet over kværnene. Alle planer er stadig, som de var dengang.

Herunder ser vi det gamle trækhjul, som remmen gik op omkring nede fra mølleriet, og akslen som tovværket, der hejsede sækkene op, var snoet om.

Efter at kornet var hejset op på øverste plan, blev det via skakte hældt ned i kværnene.

Mølleriet havde flere kværne, bl.a. en 48 tommer kværn med 14 tommer tykke møllesten, og en pille-kværn / knæk-kværn, som man brugte til at lave gryn med.

Det forlyder sig, at knæk-kværnen blev bevilliget til Møller Jens Michelsen i 1828 af Kong Christian den 8., og mølleren måtte betale 10 rigsbankdaler i sølv herfor.

Derudover var der en valse, som man brugte til at valse havre til bøndernes heste. Desuden var der også en sigte i mølleriet.

Udover at trække kværne, trak vandhjulet også, via en wire over til toppen af laden, et hjul, som via remme trak tærskeværket.

Vandhjulet trak også en dynamo, som lavede elektricitet til en akkumulator, der leverede strøm til gården, og der har været strøm på stedet siden 1919.

Akkumulatoren virkede dog ikke, og der var kun strøm, når vandhjulet kørte.

I mølleriet arbejdede flere møllersvende, ud over mølleren selv. Et par møllersvende er nævnt, Jens Bertelsen, Selling og Edvard Witting, Selling.

Flere steder på bjælker og loftsbrædder i mølleriet har svendende også sat et minde, og på billedet her, ses en autograf fra Møllersvend S. Hansen, 1899.

 

I mølleriet er der den dag i dag en gammel kværn, dog uden at jeg kan sætte årstal på, men den har i hvert tilfælde stået mindst 60 år, og har været i brug for bedriften frem til 60erne.

Ude i mølleriet er der, den dag i dag, en lem som førte ind i møllestuen i selve stuehuset. Imens bønderne fik malet, sad de i møllestuen, og blev betjent med kaffe, cigar og måske en snaps, og hvis bønderne ventede i mølleriet, blev der langet kaffe og en dram ud gennem lemmen.

Under en restaurering, inden for nyere tid, fandt man den gamle dør med serveringslemmem inde i den oprindelige møllestue, som det ses på billedet herunder.

Efter at alle fik elektricitet, og bønderne selv fik kværne, blev der kørt på lavt blus på mølleriet, og man averterede i avisen, at mølleriet nu kun havde åbent hver anden dag.

I 1935 købte Randers Amt min bedstefars, Laurs Jensen Møllers møllerprivilegium, for at kunne lave en ny vej, som ikke gik gennem gården.

Med den stigende trafik blev vejen for snæver, da der kun er 3,5 m mellem bygningerne.

Den gamle mølledam blev tørlagt, og man gik i gang med at bygge dæmningen, som vejstykket kaldes, hen over stykket, hvor mølledammen havde været.

På billedet herunder ser vi vejen, fra Sellingsiden, gå ned gennem gården.

Billedet er fra ca. 1901, og på stuehusets gavl, til venstre, ser vi afskærmningen for vandhjulet.

Bygningen til højre er laden, bygget i 1848.

På billedet herunder ser vi vejen ned gennem gården, set fra Ødumsiden.

 

 

Billede 8

 

Efter at mølleriet var blevet lukket, var det kun landbruget det drejede sig om.

Tobæk Mølle var oprindelig på 130 tdr. men i 1916, tog ejeren, Jens Jensen, jord fra til sønnen Niels, som byggede Tobæks Minde. Læs mere i artiklen om Bette-Ødum.

Der er desuden solgt jord til en naboejendom i Selling, og lidt til anden side.

Senere har motorvejen opkøbt et par tønderland, og i dag er gården på 41.2 ha.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.K: Tid til Tryghed i Favrskov

K: Tid til Tryghed i Favrskov

Af Lars Storgaard, 2. viceborgmester (K), Ulstrup og Niels Christian Selchau-Mark, byrådskandidat (K), Kollerupvej 2b, 8370 Hadsten ... læs mere
Indbrud i Selling

Indbrud i Selling

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK meddeler at holdopstillingen er på plads nu

HSK meddeler at holdopstillingen er på plads nu

Morten Bisgaard spiller fortæller tidligere formand Gert Jensen HSK ... læs mere
17.000 satte huset til salg i 1. kvartal:

17.000 satte huset til salg i 1. kvartal:

Halvdelen blev solgt i løbet af to måneder ... læs mere
En jubi-fest med modige børn og flot udsmykning

En jubi-fest med modige børn og flot udsmykning

Høj sol over Østervangskolen - og forsinket fødselsdagsfest med mange fine indslag ... læs mere
Så syng da Thorsø......

Så syng da Thorsø……

Sommersang ved søen - så syng da Danmark lad hjertet tale…… ... læs mere
Tak skæbne!

Tak skæbne!

Det er i aften - mandag den 21. juni - at Danmarks ”skæbne” afgøres… ... læs mere
HSK `s 100 års Jubilæums reception

HSK `s 100 års Jubilæums reception

Fodbolden i Hadsten fylder 100 år ... læs mere
Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

TEMA: Bibliotekarer i bøger ... læs mere
Sukker i sækkevis

Sukker i sækkevis

Chauffør Kristian Mainz er vant til at agere "julemand". Her er han med sin store lastvogn. Foto: J. Kr. Søgaard ... læs mere
UD I NATUREN (26)

UD I NATUREN (26)

I dag kommer du med til Løjstrup Hovedgård beliggende mellem Laurbjerg og Langå - et dejligt sted med flot natur😊 ... læs mere
Loading...