|

Konservative vil have bedre vilkår for de ældre

Mennesker først – Sådan lød det konservative valgslogan, og det mener vi naturlig fortsat.

Konservative vil have bedre vilkår for de ældre

Mennesker først – Sådan lød det konservative valgslogan, og det mener vi naturlig fortsat. Vi har sat mennesker først på vores ønskeseddel til Favrskov Kommunes budgetforhandlinger. Oplægget til budgettet er, at økonomien ser fornuftig ud. Skatteprocenten i kommunen er høj, og serviceniveauet under gennemsnittet. Det konservative Folkeparti mener derfor, at pengene i kassen bør komme særligt vores svageste ældre til gode.

Blandt de fremsendte forslag vil vi her fremhæve tre, der alle kommer vores svageste ældre til gode.

Bedre bemanding på plejecentrene.

Plejecentrene i Favrskov er generelt velfungerende, men præget af lave normeringer, stort sygefravær og højt vikarforbrug (15%) Ældrerådet har foreslået, at området blev analyseret mhp tiltag, der kunne skabe større tryghed for de ældre og deres pårørende. Vi vil gerne foreslå, at det følges op med midler til bedre normering, så vikarforbruget kan nedbringes. Det vil skabe tryghed.

Indsats til forebyggelse af liggesår

Treogtyve ældre har aktuelt plejekrævende liggesår i Favrskov Kommune. En simpel indsats har i andre kommuner vist at kunne forebygge liggesår effektivt. Herved spares plejekroner og de smertefulde og invaliderende følger af sårene undgås. Vi foreslår derfor at Favrskov Kommune indfører screening for liggesår, således at antallet kan bringes ned på nul.

Afskaffelse af brugerbetaling for aflastningspladser

Favrskov Kommune opkræver årligt 1 mio. kr. i brugerbetaling for ældres brug af aflastningspladser. Det er en helt urimelig omkostning, da pladserne bruges, når patienter er færdigbehandlede fra sygehus, men ikke klar til at klare sig i eget hjem. I takt med nedlæggelser af sengepladser på sygehus, bruges aflastningspladser i stigende omfang som erstatning i genoptræningsforløbet og her er brugerbetaling ikke rimelig. Vi foreslår, at denne urimelige brugerbetaling for ældre fjernes.

Foruden forslagene til styrkelse af ældreområdet ønsker vi, at undersøgelsen af børneområdet og trafiksikring ved Haxholm bliver prioriteret. Alle vores 8 forslag til budgettet er vedlagt til orientering.

Yderligere oplysninger

Gruppeformand Lars Storgaard tlf 4025 8320  

Sekretær for gruppe Charlotte Green 2567 3828  

Med venlig hilsen

Den konservative gruppe i Favrskov Byråd

 

Favrskov Kommune Budget 2019 Politisk forslag
Reduktionsforslag X
Udvidelsesforslag
Anlægsforslag
Forslag Fokusområde liggesår
Stillet af Det konservative Folkeparti
Beskrivelse af forslag:
Favrskov kommune har til vores store overraskelse ikke nogen opgørelse over omkostningerne til liggesår. Liggesår
er en lidelse hos ældre og immobiliserede, der udover at medføre smerter, indlæggelser og negative sociale
følger, også medfører et stort træk på sygeplejeressourcer. Der gøres forebyggelse for at undgå nye sår,
men det viser sig, at man helt kan undgå dem med en lille indsats, hvor man fast screener alle. Liggesår har været
et fokusområde for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og 14 kommuner er med i deres projekt. Sønderborg
kommune har ikke haft nye liggesår i flere år og en rapport fra Aalborg Universitet har vist, at det er en god forretning
der. Gevinsten ved forebyggelse af et sår er opgjort til ca. 8.000 kr.
Favrskov Kommune har jf mail fra forvaltningen i foråret 2018 23 borgere, der aktuelt plejes for liggesår. Vi vil
derfor foreslå, at Favrskov Kommunes hjemmepleje og institutioner får liggesår som fokusområde med henblik
på at undgå, at der opstår nye tilfælde, og at evt sår fra indlæggelser opsøges og behandles straks. Igangsætning
af tiltaget forventes at kunne gøres med oplæring og instrukser. Det sparede beløb forventes at være
100.000 kr/år.
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:
2019 2020 2021 2022
Driftsudgifter
Driftsindtægter 0 50.000 100.000 100.000
Anlægsudgifter
Favrskov Kommune Budget 2019 Politisk forslag
Reduktionsforslag
Udvidelsesforslag X
Anlægsforslag
Forslag Plejecenterbemanding
Stillet af Det konservative Folkeparti
Beskrivelse af forslag:
I forlængelse af F-407 om analyse af mulige påvirkning af lav vagtbemanding vil vi gerne foreslå, at analysen
følges af en pulje på kr 3,2 mio til direkte styrkelse af plejebemandingen i ældreplejen på plejecentrene. Analysen
kan også med fordel afdække, hvor beboerne primært indlægges akut på sygehus. Er der fx variation hen
over døgnet/ugen?
Analysen kan så vise, hvor man først skal sætte ind for at øge tryghed og forebyggelse af indlæggelser, og så
kan pengene bruges der. Efter kommunens oplysninger har plejetyngde ikke indvirkning på normeringen. Det
kan være uhensigtsmæssigt, da eksempelvis demente borgere kan tage mange ressourcer.
At henvise til lokale omprioteringsmuligheder inden for institutionen synes ikke tilstrækkeligt, når ældreplejen er
præget af gennemsnitligt lave normeringer i aften og natten (1 medarbejder pr 19 beboere), stort sygefravær og
vikarforbrug. Alene på plejecentrene er vikarforbruget på 15%. Samtidig udfordres området af et stigende antal
demente og tidligere udskrivelser fra sygehuse. En bedre normering på plejeområdet (SOSU hjælper/assistenter)
må forventes at kunne nedbringe vikarforbruget og øge trygheden for de ældre og deres pårørende.
Hvor (såvel geografisk og som i døgnet) plejenormeringen skal øges, må analysen afdække. Pengene er tænkt
som en styrkelse af området bredt, og forslaget kan implementeres, når resultaterne af analysen foreligger.
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:
2019 2020 2021 2022
Driftsudgifter 1.600.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Driftsindtægter
Anlægsudgifter
Favrskov Kommune Budget 2019 Politisk forslag
Reduktionsforslag
Udvidelsesforslag X
Anlægsforslag
Forslag Afskaffelse af egenbetaling for aflastningspladser
Stillet af Det konservative Folkeparti
Beskrivelse af forslag:
Favrskov kommune opkræver gebyr for borgere på aflastningspladser. Aflastningstaksten er i Favrskov Kommune
sammensat af døgnkost (118,78 kr) og øvrige udgifter (15,47 kr) i alt 134,25 kr/dag. Det er næsten 1.000 kr
pr uge. De 26 aflastningspladser (belægning 87%) bruges til flere formål, men især borgere, der er klar til udskrivelse
fra sygehus, men endnu ikke kan klare sig i hjemmet, typisk ældre mennesker. Tallet vil være stigende efterhånden
som flere og flere sengepladser nedlægges i sygehusvæsnet. Kommunen forventer da også at oprette
flere aflastningspladser, idet man derved sparer penge til indlæggelse. Kommunen har også akutpladser til at
undgå indlæggelser, men disse friholdes allerede for egenbetaling.
De konservative finder gebyret for ophold på aflastningspladser urimeligt. Kommuneskatten er høj og det rammer
særligt lavindkomster, som så igen rammes af brugerbetaling for ikke selvvalgt ophold. Er man netop udskrevet
fra sygehus og skal genoptrænes, er det ikke lige en regning på flere tusinde kroner, man har brug for.
Der er nok andet at tænke på. Vi foreslår derfor, at egenbetalingen afskaffes. Dermed spares også unødig administration
til opkrævning.
Samlet omkostning til afskaffelsen vurderes at være kr 1 mio.
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:
2019 2020 2021 2022
Driftsudgifter 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Driftsindtægter
Anlægsudgifter
Favrskov Kommune Budget 2019 Politisk forslag
Reduktionsforslag
Udvidelsesforslag
Anlægsforslag X
Forslag Åbad i Ulstrup
Stillet af Det konservative Folkeparti
Beskrivelse af forslag:
I 2018 pågår analyse af muligheden for etablering af åbad i Ulstrup. Såfremt dette kan realiseres, foreslås et
kommunalt medfinaniseringsbeløb afsat til dette allerede nu, således at der bliver mulighed for at opnå yderligere
finansiering ved fonde mv. Beløbet skal alene udmøntes, hvis projektet realiseres.
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:
2019 2020 2021 2022
Driftsudgifter 1.250.000
Driftsindtægter
Anlægsudgifter
Favrskov Kommune Budget 2019 Politisk forslag
Reduktionsforslag
Udvidelsesforslag X
Anlægsforslag
Forslag Reparation af sti langs Engdalsvej
Stillet af Det konservative Folkeparti
Beskrivelse af forslag:
Den dobbeltrettede cykelsti langs Engdalsvej ved Søften, ødelægges af vejtræernes rødder. Stien er jævnligt repareret,
men problemet er tilbagevendende og netop nu er der på strækningen fra Jernaldervej og langs svinget
mod syd flere store bump til gene for trafikken. Stien er trafikeret med mange gående, cyklister og skateboardkørere,
herunder mange børn.
Ved henvendelse til forvaltningen kunne det oplyses, at opretholdelse af vejtræerne er en politisk bestemt beslutning,
og at vejen skal repareres for vedligeholdelseskontoen, men der er ikke oplyst et tidspunkt for næste
reparation.
Da problemet allerede er tydeligt i år, bør stien repareres snarest. Hvis beslutningen om at fastholde træerne
står ved magt, vil problemet være tilbagevendende, hvorfor der foreslås afsat midler til reparation af denne konkrete
sti hvert andet år.
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:
2019 2020 2021 2022
Driftsudgifter 100.000 0 100.000 0
Driftsindtægter
Anlægsudgifter
Favrskov Kommune Budget 2019 Politisk forslag
Reduktionsforslag
Udvidelsesforslag
Anlægsforslag X
Forslag Trafiksikring af kryds ved Gelbrovej-Enslevvej
Stillet af Det konservative Folkeparti
Beskrivelse af forslag:
Krydset på rute 46 Gelbrovej og Enslevvej er kommunens mest uheldsramte efter Laurbjerg er blevet lysreguleret.
Da der ikke har været personskade, er en ombygning ikke tidligere blevet prioriteret, men vedtagne lettere
ændringer har ikke vist effekt – faktisk har er der været en række uheld siden disse ændringer blev lavet.
Med kendskabet til de mange – og fortsatte uheld – ønsker vi derfor en ombygning med etablering af en rundkørsel.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:
2019 2020 2021 2022
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Anlægsudgifter 3.500.000
Favrskov Kommune Budget 2019 Politisk forslag
Reduktionsforslag
Udvidelsesforslag
Anlægsforslag X
Forslag Task-Force på børneområdet
Stillet af Det konservative Folkeparti
Beskrivelse af forslag:
Børn- og Familieområdet har i det seneste år haft politisk fokus pga bl.a. et højt antal af- og hjemviste afgørelser.
Der har været ansøgt et Task-Force forløb, som ikke blev imødekommet. For at få belyst, om der er forhold i
sagsbehandlingen, som bør ændres, vil vi foreslå, at kommunen selv tilkøber et konsulentforløb mhp såvel analyse
som udvikling af området, herunder også kommunikationen med de berørte familier. Vi forslår, at man sideløbende
ser nærmere på Servicedeklarationen som politisk godkendt styringsredskab og får den gennemgribende
revideret.
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:
2019 2020 2021 2022
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Anlægsudgifter 1.000.000
Favrskov Kommune Budget 2019 Politisk forslag
Reduktionsforslag
Udvidelsesforslag
Anlægsforslag
Forslag Mødestruktur – hensigtserklæring
Stillet af Det konservative Folkeparti
Beskrivelse af forslag:
Forslaget er tænkt som et optimeringsforslag. Tidligere på sommeren foreslog vi en kritisk gennemgang af kommunens
mødestruktur for at optimere medarbejdernes tidsforbrug. Ved at reducere intern mødeaktivitet, kan der
frigives ressourcer til borgernær service. Administrationen har beskrevet, hvilke tiltag, der allerede er i gang og
kommer samt forsikret, at man altid har fokus på relevant brug af medarbejdernes tid.
Vi ønsker med denne hensigtserklæring at vise, at byrådet ønsker, at medarbejdernes tid fokuseres på opgaver
til gavn for borgerne fremfor ufrugtbart analysearbejde og overflødig mødedeltagelse. Alle medarbejdere har
brug for arbejdsglæde, ansvar og mening. Meningsløst og overflødigt arbejde er vist at reducere trivsel. Det er
derfor væsentligt, at alle ledelsesniveauer har fokus på, om medarbejderne oplever mening og værdi i deres arbejde,
eller om dette kan forbedres. Vi forventer, at indsatsen giver større arbejdsglæde og dermed større værdi
af arbejdet for både medarbejdere og borgere.
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:
2019 2020 2021 2022
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Anlægsudgifter

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Hække hænger ud over fortovet:

Hække hænger ud over fortovet:

Nu griber kommunerne ind ... læs mere
Kørsel uden kørekort i Hammel

Kørsel uden kørekort i Hammel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Sammenholdet vandt

Sammenholdet vandt

Af Morten Bang, - Favrskov byråd - Venstre ... læs mere
2 Færdselsuheld i Favrskov

2 Færdselsuheld i Favrskov

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Blev sigtet efter hashfund i bilen

Blev sigtet efter hashfund i bilen

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Boligsiden.dk:

Boligsiden.dk:

Salget af byggegrunde er efter 1. halvår højere end i hele 2019 ... læs mere
UD I NATUREN (31)

UD I NATUREN (31)

I dag lægger vi vejen forbi høst på Bidstrup, blomstereng ved fiskeparken, en varm dag på Rækkevej samt diverse blomster ... læs mere
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Fra Favrskov Affald A/S ... læs mere
Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplysert ... læs mere
Volvo Amazon herregårdsvognen skal sælges

Volvo Amazon herregårdsvognen skal sælges

Af Motorredaktør Jørgen Kjær - Hadsten ... læs mere
Gå ikke forbi  - kom ind og se vort interessante udvalg

Gå ikke forbi – kom ind og se vort interessante udvalg

Udtaler vinhandler Peter Aschelund fra Skjold Burne Vinhandel i Søndergade i Hadsten ... læs mere
Færdselsuheld på motorvejen ved Hadsten

Færdselsuheld på motorvejen ved Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...