|

Ødum Torv fra 1700-tallet og til nu.

Martin Møller, Ødum Torv i Ødum har sendt os følgende meget interessante historie om udviklingen af Ødum Torv samt masser af billeder.

Torvet var vel i en lang periode den plads som Ødum by var bygget op om, og som vi ser på et gammelt matrikelkort har området været med en stor branddam placeret midt mellem bygningerne.

Her ser vi det gamle matrikelkort. ( Kortet er lånt fra Høst )

Som vi ser på kortet, ligger kirken længst til venstre, derefter gården Kirkely ( i dag Ødum Torv 5 ) øverst til højre ligger Ødumgård ( i dag Ødum Torv 5A ), huset, som ligger tæt ved branddammen, må være skolen, og gården, som vi ser nederst, er præstegården.

Som det kan ses på kortet, har Ødum Torv også været forbindelsesvej mellem Hadstenvejen og Astrupvej, og som vores gamle præst sagde, var det Astrupborgernes kirkevej.

Vejen blev, som gennemgående vej, lukket i 60erne, og det gamle kommunekontor, ( i dag Ødum Torv 12) havde udkørsel til hovedvejen.

Ødum Torv, som vi kender i dag, er pladsen foran forsamlingshuset og kirken, og det er et lukket område med boliger, vandværk og to snedkervirksomheder i de tidligere gårde.

Gadenavnet ”Ødum Torv” kom først til omkring Kommunalreformen i 1970

, da Ødum kom ind under Hadsten Kommune. Før den tid havde man kun adressen, ”Ødum pr. Århus C” og jo, vi fik post alligevel.

Kirkely, som i dag er snedkervirksomhed, JC Møbler, og som udlejer lokaler til Ødum VVS og Blik ApS, har gennem tiden været en af de førende gårde i området.

Her et billede af Kirkely, som vi kender i dag.

Kirkely blev i fordums dage kaldt Mørups Gård,

Senere i 1900tallet blev gården kaldt Jens Møllers gård.

Gården har været drevet som landbrug i en lang årrække, og har haft flere ejere, blandt andet min oldefar, uden at jeg kan gøre rede for yderligere herom.

I 50erne og 60erne drev Olaf Kehlet hønseri på gården, og senere flyttede en møbelproducent ind. De sidste mange år har Kirkely været ejet af JC Møbler.

I 1986 brændte en længe ned, som vi ser på nedenstående billede.

Den førende gård i datiden har helt bestemt været Ødumgård.

Hvor tidligt gården kan dateres, ved jeg ikke, men der findes en del om gården på internettet, og her kan man læse en del om Proprietær P. Thomsen som var egnens førstemand. Thomsen købte Ødumgård i 1844 og driver den frem til 1916.

Thomsen er en fremsynet mand og opretter i 1884 et mejeri til gården, som er i drift frem til 1910. Bygningen er der stadig ( i dag Ødum Torv 7 )

Uden at jeg er sikker, må mejeriet være lukket, da Mejeriet Godthåb blev bygget i 1910, og det bliver egnens andelsmejeri. Godthåb lukker i begyndelsen af 60erne og så startes i 1966 Rosborg Møbler.

I 1880 har Thomsen bygget et teglværk, beliggende ved vejen til Astrup, og teglværket er i drift frem til 1901.

I april 1887 bliver Axel Thomsen født på Ødumgård, og udgiver i 60erne bøgerne

Disse bøger er Rikke Møller Antvorskov kommet i besiddelse af og har ud fra bøgerne lavet en stor artikel om Ødumgård, som er offentliggjort i Høst, i maj 2010, og her kan læses meget meget mere.

Det kan nævnes, at Ødumgård brænder næsten helt ned i år 1900 og genopbygges næsten, som vi kender den i dag.

Thomsen blev igen bemærket, da svinestalden blev bygget op i 2 etager, og grisene på kunne gå ud i det fri på en ”altan”, og det fortælles, at der i stueetagen var installeret en større kakkelovn, da Thomsen havde bemærket, at svin trives dårligt i kolde stalde.

I 1904 skifter han hele sin ko-besætning ud til en Jersey-besætning og omtales i Dansk Jersey jubilæumsskrift 1896

Thomsen var også en af de første, der fik malkemaskine i 1909, og maskinen blev trukket af en trædemølle, som blev drevet af en tyr eller en stud.

Her ses et par billeder af Ødumgård, som den så ud indtil begyndelsen af 90erne.

Billedet her er dog langt ældre, når vi ser på vejen til højre i billedet, som er hovedvejen.

De to bygninger, vi ser til venstre på billedet herover, er i dag fjernet og er erstattet med en ny bygning.

Herunder Ødumgårds stuehus omkring 1960.

Herunder ser vi svinestalden med de 2 etager. Bemærk, at over den nederste række buede vinduer ser vi enderne af de bjælker,

Bygningen blev i 1990 taget ud af drift.

Hvor mange ejere Ødumgård har haft op gennem tiden, ved jeg ikke, men i en lang årrække, frem til sin død i 1979, var det gårdejer, lokalpolitikker og byrådsmedlem Åge Christensen der var ejer af gården. Gården blev solgt og drevet videre som landbrug til op i 90erne. I dag er der tømrer og snedkerforretning på gården.

Ødumgård er af de skiftende ejere blevet passet og plejet, og fremtræder i dag meget velholdt. Herunder er det en af udbygningerne, der får den store tur i 50erne.

Her fjernes svinestalden fra omkring 1900, og her er i dag bygget en stor garage.

Ødumgård har op gennem tiden haft udkørsel til både hovedvejen og Ødum Torv, og har haft adresse til Landevejen. Udkørslen er i dag lukket, og gården har i dag kun udkørsel til Ødum Torv.

Mejeriet, i dag Ødum Torv 7, som Ødumgård byggede, er i dag boliger, og er vel det eneste byggeri fra 1800tallet, som stadig eksisterer, ud over gårdene.

Hvem der har ejet bygningen, efter det blev lukket som mejeri, er mig ubekendt.

Der har stået en vindmølle foran bygningen, som leverede vand til mejeriet og måske Ødumgård, og den blev fjernet sidst i 30erne, da vandværket blev bygget.

I gamle dage blev huset i daglig tale kaldet ”skorstenen”, vel fordi der har været en skorsten på mejeriet.

Bygningen overtages efter forældrene, hvor faderen var træskomand, i 1948 af murer / murermester Åge Nielsen og hustruen Meta. På grunden på modsatte side af vejen var der / starter de gartneri, som drives frem til omkring 1960.

Der er ingen billeder af gartneriet, men jeg kan huske, at der var et par drivhuse og en stor kedel med skorsten, som leverede varme til drivhusene.

Billedet nedenfor er en del af torvet, men drivhuset vi ser, er ikke Åge og Metas gartneri. På grunden bag hobbydrivhuset var gartneriet, og i baggrunden ser vi Ødum Torv 7 og Ødumgård.

Om det er træskomandens have vi ser, ved jeg ikke, men det siges, at træskomanden altid havde tidlige kartofler, og at de blev gødet godt, han sørgede nemlig for at lokumsspanden på skolen blev tømt !!

Billedet må være fra begyndelsen af 50erne, da vandværket ikke er udbygget, som det blev i 1958. Den lille vandværksbygning kan skimtes til højre for det høje træ ved facaden af murerens hus.

Billedet herunder er fra midten af 60erne.

Muremester Åge Nielsen og fru Meta boede i stueetagen, og lejlighederne på 1. sal var udlejet.

Da den iflg. ”Historiske rids” på internettet var ejet af Chr. Mørup, som købte gården i 1766 og som var landmand og bygmester. Chr. Mørup dukker op på mange sider på nettet og var åbenbart en velanset bygmester, noget af det, han opførte, var tårnet til Sct. Mortens Kirke i Randers i 1766. I år 1800 solgte han gården til datter og svigersøn, som var tømrer.”Paa Rejse – minder fra et rigt liv” 1 og 2. 1. sal kunne gå ud i det fri på en ”altan”, og det fortælles, at der i stueetagen var installeret en større kakkelovn, da Thomsen havde bemærket, at svin trives dårligt i kolde stalde.– 1996.der har båret ”altanerne” og vinduerne på 1. etage. Bemærk de tilmurede lemme, hvor grisene har kunnet færdes ud og ind i terrænplan.i daglig tale kaldet ”skorstenen”, vel fordi der har været en skorsten på mejeriet.

I lejligheden, som vi ser på 1. sal t.h., flyttede et ungt par ind i 1962, og nu blev her startet en frisørsalon.

Samtidig var det, at skolen lukkede, og parret købte, efter flere forhandlinger med sognefoged Oluf Groos fra Selling, det meste af legepladsen med tilhørende gymnastiksal, til byggegrund.

Ødum Hadbjerg Kommune solgte grunden, efter at skolen i Ødum lukkede i 1963.

Gymnastiksalen blev fjernet, og som vi ser på billedet ovenover blev grunden jævnet, og som ejeren siger, med håndkraft !!

Samtidig i 60erne, efter at gartneriet var lukket, blev jorden herfra solgt til  tømrermester S.P. Sørensen, som opførte husene Ødum Torv 6, 8 og 10, og mureren  var jo lige ved hånden, så Åge murede husene.

Både Åge og Meta døde i 1979.

På grunden med jordbunken, som vi ser her, blev Ødum Torv 4 bygget i 1969, og her var det igen SP Sørensen og Åge Nielsen der var håndværkerne på byggeriet.

Både frisørsalon og familien flyttede i ny og moderne bolig, og bor der stadig.

Efter flytningen kom der nye lejere, som senere købte ejendommen, og stadig bor der

Her et kik ud over tagene på torvet. Det er forsamlingshuset i baggrunden, og Ødum Torv 4 med det flade tag.

Kommunekontoret, det nuværende Ødum Torv 12

Ødum Torv 12 blev bygget i 1927. I huset boede familien Flitner, og her kunne man i gangen købe hjemmelavet is til 10 øre pr. stk. og 15 øre for dem med chokolade.

I 30erne var der benzintank på stedet, og her solgte man NAFTA benzin, dengang også kaldet russerbenzin.

I begyndelsen af 40erne blev huset kommunalt, og blev til Kommunekontor for Ødum Hadbjerg Kommune.

Som tidligere beskrevet gik vejen igennem, så man kunne komme til Kommunekontoret både fra torvet og landevejen.

Kommunekontoret fungerede med skiftende kæmnere frem til kommunalreformen i 1970, hvor Ødum-Hadbjerg kommune blev en del af Hadsten Kommune.

Kommunen solgte bygningen til private, og bygningen står i dag stort set som dengang.

Op i 70erne bliver adressen ændret til Ødum Torv 12 fra landevejen 209, da udkørslen til hovedvej 10 blev lukket.

I tilknytning til kommunekontoret var byens sprøjtehus, hvor byens håndsprøjte stod og var klar til udrykningByens oprindelige sprøjtehus var en lille bygning, placeret ved skolens indkørsel fra

Det ”nye” sprøjtehus blev i løbet af 80erne revet ned

Her ser vi sprøjtehuset.

er vi byens ”nye” sprøjtehus i forgrunden. Hadstenvejen. Hvornår ”den gamle brandstation” blev erstattet med den nye er usikkert, men før 1952, da den ikke er på et billede fra dengang.

I begyndelsen af 90erne blev den grund delt op, og ca. halvdelen blev udlagt som byggegrund for to ældrevenlige boliger.

Grunden ligger stadig ubebygget hen.

Ødum Torv, som er offentlig vej, var indtil begyndelsen af 70erne en stor grusbelagt plads før det hele blev asfalteret.

På torvet var der i en lang årrække et stort skoleskur af træ, og skolebussen kørte hver dag ind på pladsen og hentede og afleverede skolebørnene.

Skuret blev vel fjernet omkring 1990 !!

I en lang årrække kom bogbussen på Ødum Torv, og i en periode leverede Kommunen med mellemrum en container til affald på pladsen.

Nu må der kun køre lastbiler med ærinde ind på torvet, så i dag må man vel betegne Ødum Torv som et stille område.

På græsplænen foran forsamlingshuset, den tidligere skole, som jeg har skrevet om tidligere, står genforeningsstenen placeret. Genforeningsstenen er en mindesten fra 1920, som blev rejst, da Sønderjylland igen blev en del af Danmark, efter at have været under tysk herredømme i 56 år.

Hvordan der er havnet en genforeningssten i Ødum, ved jeg ikke. Stenen var tidligere placeret i et anlæg mellem indkørslerne til præstegårdens avlsbygning og selve præstegården, og er senere flyttet til et lille anlæg ved hovedlandevejen, inden den blev flyttet til sin nuværende plads for mange år siden.

Der findes ca. 600 genforeningssten i Danmark.

Herunder et billede af stenen.

    

Med venlig hilsen

Martin Møller

 

LÆS OGSÅ FØLGENDE AF MARTIN MØLLER  OM ØDUM

Ødum Brugsforening
Ødum Kirke
Ødum Præstegård
Ødum Tørrestation
Ødum gamle købmandsbutik
Ødum gamle skole
Ødum Tømrerforretning og Ødum Malerforretning
Nybyggerne på trekanten i Ødum
Tobæk Mølle
Bette Ødum
Ødum Teglværk
Hovedvejskrydset
Aagård og Brohuset
Det skønneste sted
Ødum Vandværk
Ødum Torv
Smedjerne i Ødum
SØG på Hadsten-Pingvinnyt i venstre side –god fornøjelse og en meget stor tak til Martin Møller for spændende og interessante historier fra og om Ødum.
Med venlig hilsen
Hadsten-Pingvinnyt

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Teststederne i Laurbjerg og Thorsø lukker

Teststederne i Laurbjerg og Thorsø lukker

Kviktest-stederne i Laurbjeg og Thorsø lukker fra og med 29. juni ... læs mere
Helstegt pattegris med tilbehør

Helstegt pattegris med tilbehør

Vi griller helstegt pattegris året rundt ... læs mere
HSK 100 års jubilæumsuge Program

HSK 100 års jubilæumsuge Program

Starter den 18.juni kl. 18 ... læs mere
PRESSEMEDDELELSE – juni 2021

PRESSEMEDDELELSE – juni 2021

Sct. Georgs Gildet donerer 10.000 kr. til STRANDBAKKEHUSET i Rønde ... læs mere
UD I NATUREN (27)

UD I NATUREN (27)

Midsommer er over os. Det er nærmest en magisk tid, hvor sommeren og naturen er frisk og ny og ligger foran os og venter ... læs mere
BÅLTALE

BÅLTALE

Af byådskandidat for Det Konservative Folkeparti Rene Schneider, Rækkevej i Hadsten ... læs mere
Stort fremmøde til Sct. Hans bål i Lyngå

Stort fremmøde til Sct. Hans bål i Lyngå

Lyngå Borgerforenings traditionelle Sct. Hans bål havde i år samlet imponerende omkring 100 deltagere ... læs mere
K: Tid til Tryghed i Favrskov

K: Tid til Tryghed i Favrskov

Af Lars Storgaard, 2. viceborgmester (K), Ulstrup og Niels Christian Selchau-Mark, byrådskandidat (K), Kollerupvej 2b, 8370 Hadsten ... læs mere
Indbrud i Selling

Indbrud i Selling

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK meddeler at holdopstillingen er på plads nu

HSK meddeler at holdopstillingen er på plads nu

Morten Bisgaard spiller fortæller tidligere formand Gert Jensen HSK ... læs mere
Loading...